.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie opuszczenia mieszkania

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 24.08.2012

Jestem schorowana i samotna. Mieszkam z synową, która od 15 lat nie dokłada się w ogóle do kosztów utrzymania mojego mieszkania, znęca się nade mną. Mnie nie starcza na jedzenie, ponieważ ona zużywa dużo wody i prądu. Jak ją wymeldować? A może mogłabym żądać opuszczenia mieszkania przez nią?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wymeldowanie Pani synowej z Pani mieszkania niewiele by samo w sobie w zaistniałej sytuacji zmieniło, a ponadto, jeżeli synowa wciąż z Panią zamieszkuje, to nawet nie ma Pani formalnej możliwości dokonania takiego wymeldowania.

 

Odnosząc się do powyższego, wskazać należy, iż zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 85 z późn. zm.) „osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca”.

 

Z kolei ust. 2 stanowi, że „organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się”.

 

Jeżeli zatem Pani synowa stale z Panią zamieszkuje, to nie jest Pani uprawniona do żądania jej wymeldowania z Pani mieszkania.

 

Jednakże, co należy szczególnie podkreślić, sam meldunek jako czynność jedynie administracyjno-ewidencyjna nie rodzi po stronie Pani synowej żadnych praw względem przedmiotowego mieszkania, co z kolei legitymuje Panią do np. żądania opuszczenia przez nią tego mieszkania, nawet mimo posiadania przez Pani synową w nim meldunku.

 

Uprawnienie takie przysługuje Pani bowiem w oparciu o treść przepisu art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że „właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą”.

 

Dlatego też, jeżeli Pani synowa nie jest współwłaścicielem tego mieszkania, nie zawarła z Panią umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia i przebywa w nim jedynie z Pani uprzejmości lub też ze względów rodzinnych, to nie ma przeszkód ku temu, aby zażądała Pani od niej opuszczenia Pani mieszkania, a w przypadku odmowy spełnienia tego żądania opuszczenia mieszkania będzie Pani uprawniona do wystąpienia ze swoim roszczeniem na drogę sądową celem uzyskania przeciwko synowej wyroku o eksmisję.

 

Warto również wskazać, iż w opisanej przez Panią sytuacji nawet posiadanie przez Pani synową określonych formalnych praw do tego mieszkania może nie stanowić przeszkody do przeprowadzenia jej eksmisji.

 

Zgodnie bowiem z przepisem art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.) „jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia”.

 

Ponadto, zgodnie z treścią ust. 2, „współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie”.

 

Na koniec zasadne jest również zwrócenie uwagi na kwestie związane z udziałem Pani synowej w kosztach utrzymania mieszkania czy też należnym Pani czynszem z tego tytułu.

 

Otóż, stosownie do treści przepisu art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, „osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie”.

 

Natomiast ust. 2 mówi o tym, że „z zastrzeżeniem ust. 3, odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać od osoby, o której mowa w ust. 1, odszkodowania uzupełniającego”.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, nie tylko posiada Pani prawo żądania opuszczenia przez Pani synową należącego do Pani mieszkania, w tym swoje uprawnienia może Pani w tym zakresie realizować również przed sądem, lecz także jest Pani uprawniona do żądania od Pani synowej zapłaty co miesiąc kwoty odpowiadającej średniej rynkowej stawce najmu lokalu zbliżonego do Pani mieszkania pod względem technicznym, położenia i powierzchni w stosunku, w jakim Pani synowa z mieszkania tego korzysta (jeżeli mieszkacie Pani w nim jedynie we dwie, to Pani roszczenie wynosiłoby co do zasady połowę stawki miesięcznego czynszu).

 

Roszczenie swoje (żądanie opuszczenia mieszkania oraz dokładanie się do rachunków) powinna Pani przedstawić synowej najlepiej w formie pisemnej (w okolicznościach sprawy zasadne wydaje się wysłanie listu poleconego), wskazując jej tak termin, w którym mieszkanie ma opuścić, jak i wysokość odszkodowania, które powinna do tego czasu na Pani rzecz uiszczać. W sytuacji zignorowania przez Pani synową tych żądań, powinna Pani skierować swoje roszczenia na drogę sądową przeciwko synowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »