Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie przez PFRON zwrotu refundacji składek

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 15.07.2017

Jestem inwalidą, jednocześnie prowadzę działalność. Część składki społecznej refunduje mi PFRON w ramach pomocy de minimis. Od roku moja żona miała ogromne problemy zdrowotne. Musiałem się nią opiekować i przez to niemal nie prowadziłem firmy, nie stać mnie było na składki ZUS i płaciłem je z opóźnieniem. PFRON zażądał ode mnie zwrotu refundacji – w całości i jednorazowo. Nie mam tyle pieniędzy. Co mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

O ile dobrze odczytuję opis stanu faktycznego, który Pan przekazuje, to fundusz refundował Panu, na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jako osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą, obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.). Z tym jeszcze zastrzeżeniem, że warunkiem jest terminowe opłacenia tych składek w całości, a refundacja przysługuje w wysokości:

 

1) 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

2) 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

3) 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

 

Składki ww. osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą nalicza się i opłaca na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Pierwsza z wymienionych ustaw nie tylko wymaga dla refundacji terminowego opłacenia tych składek w całości, ale w sposób szczegółowy reguluje konsekwencje nieuczynienia powyższego (art. 25c i 25d), i tak:

 

  • zgodnie z art. 25c ust. 6, jeżeli wnioskodawca (wniosku o wypłatę refundacji) posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczające ogółem kwotę 100 zł, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne do czasu uregulowania zaległości przez wnioskodawcę (decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania),
  • na mocy ust. 7 ww art. 25c w przypadku nieuregulowania przez wnioskodawcę zaległości wobec Funduszu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który wnioskodawcy przysługuje refundacja, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres wskazany w decyzji, o której mowa w ust. 6;
  • zgodnie z art. 25d ust. 1 Prezes Zarząd Funduszu może przeprowadzać kontrole wnioskodawcy w zakresie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję nakazującą zwrot wypłaconej refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Reasumując, zaległości lub brak opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne w terminie i w całości, jak wskazują ww przepisy i pouczenia PFRON-u, „będzie skutkował wydaniem przez Prezesa Zarządu PFRON decyzją o odmowie wypłaty refundacji bądź decyzji nakazującej zwrot wypłaconej już refundacji” (http://www.pfron.org.pl).

 

Od ww. decyzji, tj. od decyzji Prezesa Zarządu Funduszu, o których mowa w ust. 1 i art. 25c ust. 6–8, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Każda decyzja zawiera oczywiście pouczenie w jakim trybie służy od niej odwołanie i jeśli chce Pan ją kwestionować to jest to w zasadzie jedyna droga. Opisana przez Pana sytuacja nie jest jednak przewidziana przez przepisy jako okoliczność pozwalająca na nieterminowe regulowanie składek czy też pozwalająca na uzyskanie refundacji mimo istnienia zaległości. Niemnie j jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by złożył Pan odwołanie od decyzji i opisał zaistniałą sytuację, szanse jednak powodzenia, moim zdaniem, nie są duże.

 

Musi Pan pamiętać o tym, iż refundacja składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana na zasadach pomocy de minimis, określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotowi, który znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania tejże pomocy. Paradoksem zatem jest, że pomocy de minimis nie można udzielić tym, którzy potrzebowaliby jej najbardziej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + 7 =

»Podobne materiały

Oryginalne dokumenty

Składałem dzisiaj w ZUS-ie wniosek o wcześniejszą emeryturę. Do wniosku dołączyłem kopie dokumentów. Urzędniczka przyjmująca dokumenty stwierdziła, że wniosek nie będzie rozpatrzony, dopóki nie dostarczę oryginalnych dokumentów. Czy ZUS ma prawo domagać się oryginałów, skoro w innych urzędach respek

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »