.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Żądanie pracodawcy zaprzestania dodatkowej działalności przez pracownika, mimo że nie jest konkurencyjna

Autor: Kiecana Kamil

Od kilkunastu lat pracuję w firmie z branży finansowej na umowę o pracę, jestem managerem IT. Od jakiegoś czasu dodatkowo prowadzę działalność również w obszarze IT, ale nie jest to działalność konkurencja dla mojego pracodawcy. Czy pracodawca ma prawo oczekiwać, że zaniecham tej działalności i uzależniać od tego mój awans? W tej chwili pracodawca uzależnia danie mi podwyżki z podpisaniem zobowiązania do zaniechania prowadzenia działalności. Czy ma do tego prawo, skoro nie jest w stanie wykazać, że w związku z tą moją działalnością zaniedbuję obowiązki jako pracownik? Czy zobowiązywanie mnie do zaniechania wszelkiej działalności IT jest zgodny z prawem? W umowie o pracę znalazłem zapis o tym, że jako pracownik jestem zobowiązany do informowania przełożonego o zamiarze podjęcia jakiejkolwiek działalności, zaś pracodawca ma prawo wyrazić sprzeciw i w wypadku braku zastosowania może rozwiązać stosunek pracy. Czy to zgodne z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Żądanie pracodawcy zaprzestania dodatkowej działalności przez pracownika, mimo że nie jest konkurencyjna

Zakaz konkurencji dotyczący pracownika i byłego pracownika

Zgodnie z art. 1011-1014 Kodeksu pracy (K.p.):

 

„Art. 1011. § 1. W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).

§ 2. Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach rozdziału I w dziale piątym.

Art. 1012. § 1. Przepis art. 1011 § 1 stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy, z zastrzeżeniem przepisów § 2 i 3.

§ 2. Zakaz konkurencji, o którym mowa w § 1, przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.

§ 3. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji; odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach. W razie sporu o odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

Art. 101(3). [Umowa o zakazie konkurencji]

Umowy, o których mowa w art. 1011 § 1 i w art. 1012 § 1, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

Art. 1014. [Stosunek do przepisów odrębnych]

Przepisy rozdziału nie naruszają zakazu konkurencji przewidzianego w odrębnych przepisach”.

 

Warunki umowy o zakazie konkurencji między pracodawcą i pracownikiem

Zgodnie z poglądami piśmiennictwa prawnego „pracodawca może uzależnić zawarcie umowy o pracę od jednoczesnego zawarcia umowy o zakazie konkurencji z art. 1011 oraz 1012. Odmowa przez pracownika przyjęcia propozycji zawarcia takiej umowy, złożonej przez pracodawcę w czasie trwania stosunku pracy, może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę, chyba że propozycja ta jest niezgodna z Kodeksem (K. Jaśkowski [w:] E. Maniewska, K. Jaśkowski, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy, LEX/el. 2021, art. 1011).

 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 listopada 1997 r., sygn. I PKN 333/97, stwierdził, że „odmowa podpisania przez pracownika umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej nie jest uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli przedstawiony przez pracodawcę projekt tej umowy zawierał postanowienia niezgodne z przepisami Kodeksu pracy”.

 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 stycznia 2016 r., II PK 108/15, stwierdził, że: „Interpretacja art. 1011 i art. 1012 K.p. powinna bowiem uwzględniać konieczność ochrony interesów pracodawcy w warunkach wolności gospodarczej i związanej z nią konkurencyjności podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym przed prowadzeniem przez pracowników działalności szkodzącej owym interesom, jednak wykładnia powołanych przepisów nie może implikować niczym nieuzasadnionego ograniczenia swobody pracowników w podejmowaniu różnych form aktywności zawodowej i zarobkowej, gdy działalność ta obiektywnie nie jest konkurencyjna wobec prowadzonej przez pracodawcę i nie stanowi dlań zagrożenia”.

 

Ponadto „odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji, przewidującej karę umowną nie będącą rażąco wygórowaną w porównaniu do wynagrodzenia pracownika lub odszkodowania z art. 1012 § 1, może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę” (wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 14 października 2015 r. VI P 569/14).

 

Zapis w umowie o pracę naruszający prawa pracownika

Pan jednak wskazał, w Pana przypadku nie dochodzi do działalności konkurencyjnej. Zatem należy stwierdzić, że postanowienie w umowie o pracę o uwarunkowaniu podejmowania działalności gospodarczej od zgody pracodawcy i wyciąganie z takiej działalności negatywnych konsekwencji dla pracownika może być uznane za zapis naruszający Pana prawa jako pracownika. Pracodawca nie może Panu zabraniać działalności, która nie stoi w sprzeczności z pracą i nie jest wykonywana w czasie pracy.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl