Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie prawne spłaty zobowiązań przez syna

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 30.12.2009

Wraz z żoną mamy wspólnotę majątkową. Syn żony musi spłacić długi, dlatego chcemy mu pomóc, kupując nieruchomość, na której ciąży ten dług. Na ten cel musimy wziąć kredyt. Zamierzamy zawrzeć z synem umowę, na podstawie której będzie spłacał zaciągnięty przez nas kredyt. W jaki sposób zabezpieczyć się prawnie, by zobowiązania spłaty syna wobec nas rodziców były wiążące również dla jego żony?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Do majątku wspólnego małżonków należą wierzytelności nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej zarówno przez oboje małżonków, jak i przez jedno z nich, chyba że na podstawie przepisów szczególnych nabyta wierzytelność stanowi majątek osobisty jednego z małżonków (art. 33 pkt 6 i 9 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – w skrócie K.r.io.). Wierzytelności, które wchodzą w skład majątku wspólnego, to przede wszystkim wierzytelności wynikające z czynności zarządu tym majątkiem oraz z tytułu wyrządzenia w nim szkody. Do takich wierzytelności zaliczyć by również należało wierzytelność z tytułu wspólnie przez małżonków udzielonej pożyczki.

 

Zgodnie natomiast z art. 41 § 1 K.r.io. „jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków”. Oznacza to, iż zadłużenie jednego z małżonków, zaciągnięte za zgodą drugiego małżonka, powoduje, iż małżonkowie za spłatę tego długu odpowiadają oboje majątkiem wspólnym, a ponadto małżonek, który zaciągnął dług, odpowiada także całym swoim majątkiem osobistym.

 

Na marginesie wskazać można, iż zgodnie z art. 33 K.r.io. „do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 2.  przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

Dlatego też w przedstawionej sytuacji zasadne byłoby sporządzenie umowy, na mocy której wyraźnie wskazaliby Państwo, iż wszelkie kwoty przekazane synowi Pana żony pochodzą z Państwa majątku wspólnego oraz że syn zobowiązuje się do ich zwrotu na określonych warunkach, na co zgodę wyraża jego żona.

 

Ważne jest, aby powyższe postanowienia zostały sformułowane na piśmie i podpisane zarówno przez Państwa, jak i przez syna oraz jego żonę, jako wyrażającą zgodę na zaciągnięcie określonego w tej umowie długu przez jej męża.

 

W razie powstania ewentualnych problemów z uzyskaniem spłaty pożyczonych kwot powyższe umowy pozwolą na to, żeby z roszczeniem o ich zwrot wystąpiła zarówno Pana żona, jak i Pan, a roszczenie takie mogło być skierowane wobec syna Pana żony, a także ewentualnie wobec jego żony również odpowiadającej za powstały dług swoją częścią majątku wspólnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 2 minus trzy =

»Podobne materiały

Niespłacone zobowiązania - kredyt na firmę

Wziąłem kredyt na firmę. Zabezpieczeniem tego kredytu jest moja działka. Obecnie mam poważne problemy ze spłatą długu. Czy jedyną konsekwencją z tytułu niespłaconych zobowiązań będzie przejęcie działki przez bank?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »