.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zabezpieczenie spłaty byłych wspólników

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 23.08.2010

Wychodzę obecnie ze spółki cywilnej. Wspólnicy nie mają aktualnie pieniędzy, aby mnie spłacić, dlatego proponują spłatę w miesięcznych ratach przez kilka lat. Jak zabezpieczyć tę spłatę, wiedząc, że byli wspólnicy zamierzają przekształcić się w spółkę z o.o.?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli w umowie spółki nie postanowiono inaczej, to zastosowanie znajdzie art. 871 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.).

 

Zgodnie z art. 871 „wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia – wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika. Ponadto wypłaca się występującemu wspólnikowi w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki”.

 

W treści pytania wspomniał Pan, że wspólnicy prawdopodobnie przekształcą spółkę cywilną w spółkę z o.o.

 

Zgodnie z art. 551 § 3 Kodeksu spółek handlowych (w skrócie K.s.h.) „do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową”, a więc art. 552-568 oraz 571-574 K.s.h.

 

I tak w myśl art. 553 K.s.h. „spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej”.

 

Natomiast zgodnie z art. 574 K.s.h. „wspólnicy przekształcanej spółki osobowej odpowiadają na dotychczasowych zasadach solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia przez okres trzech lat, licząc od tego dnia”.

 

Pana roszczenie o zwrot wartości wkładu i innych składników majątkowych (o czym była mowa powyżej) nie wygasa zatem w momencie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. przez Pana wspólników. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością odniesie ten skutek, że wspólnicy spółki z o.o. będą nadal odpowiadali za zobowiązania nieistniejącej już spółki cywilnej, solidarnie i subsydiarnie z przekształconą spółką (czyli spółką z o.o.), jako że spółka przekształcona jest kontynuatorką spółki przekształcanej i przysługują jej wszystkie prawa i obowiązki jej poprzedniczki. Odpowiedzialność wspólników spółki, która powstanie w wyniku przekształcenia, jest ograniczona w terminie 3 lat od dnia przekształcenia czyli wpisu do rejestru.

 

Tym samym jeśli nie uda się Panu wyegzekwować należności od spółki z o.o., wówczas będzie Pan mógł prowadzić egzekucję z majątków osobistych wspólników. Należy jednak pilnować owego trzyletniego terminu od dnia przekształcenia spółki.

 

Może Pan także rozważyć dodatkowe sposoby zabezpieczenia długu. Przykładowo w grę może wejść tzw. przewłaszczenie na zabezpieczenie, czyli umowa o przeniesienie na wierzyciela własności określonej rzeczy przez dłużnika (przykładowo samochodu) z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy dług zostanie terminowo spłacony, przeniesienie własności traci moc i dłużnik staje się z powrotem właścicielem rzeczy.

 

Tym samym w przypadku zawarcia takiej umowy do czasu spłaty długu przez dłużnika wierzyciel jest właścicielem przewłaszczonej rzeczy, a dłużnik – dopóki nie spłaci zaciągniętego długu – nie może odzyskać tej rzeczy. Przy czym nie ma potrzeby, by przewłaszczona rzecz została objęta w posiadanie przez wierzyciela. Istnieje możliwości pozostawienia owej przewłaszczonej rzeczy w posiadaniu dłużnika, jeżeli tylko wierzyciel ma do niego zaufanie.

 

Warto również pamiętać o hipotece. Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe, które ustanawia się w celu zabezpieczenia oznaczonej, konkretnej wierzytelności pieniężnej.

 

Hipotekę ustanawia się zawsze na nieruchomości. Istota hipoteki wyraża się w tym, że wierzyciel hipoteczny może domagać się zaspokojenia swojej wierzytelności od każdoczesnego właściciela nieruchomości, który – nabywając nieruchomość obciążoną hipoteką – staje się równocześnie dłużnikiem hipotecznym. Ważnym przywilejem związanym z hipotecznym zabezpieczeniem wierzytelności jest przyznanie wierzycielowi prawa pierwszeństwa zaspokojenia z przedmiotu hipoteki przed pozostałymi wierzycielami (osobistymi) właściciela nieruchomości.

 

Do powstania hipoteki konieczne jest zawarcie umowy hipoteki, przy czym jest wymagana forma aktu notarialnego dla oświadczenia właściciela, którego nieruchomość ma zostać obciążona, oraz wpis hipoteki do księgi wieczystej. Ustanowienie hipoteki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

 

Kolejnym sposobem zabezpieczenia roszczenia jest poręczenie uregulowane w art. 876 K.c., zgodnie z którym „przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał”, jednakże „w braku odmiennego zastrzeżenia w umowie poręczyciel odpowiada jak współdłużnik solidarny” (art. 881), a zatem wierzyciel może dochodzić wedle własnego wyboru spełnienia świadczenia bądź to od dłużnika głównego, bądź od poręczyciela. O odpowiedniego poręczyciela powinien postarać się dłużnik.

 

Wreszcie warto pamiętać o wekslu własnym. Weksel jest papierem wartościowy, w którym wystawca weksla (dłużnik) zobowiązuje się do bezwarunkowej zapłaty na rzecz odbiorcy weksla (wierzyciela) do zapłaty określonej sumy.

 

Weksel taki można wystawić na czystej kartce papieru (zostały bowiem zniesione urzędowe blankiety wekslowe), byle zawierał wszystkie niżej wymienione elementy:

 

  1. nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
  2. przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
  3. oznaczenie terminu płatności;
  4. oznaczenie miejsca płatności;
  5. nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
  6. oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla;
  7. podpis wystawcy weksla (zawsze musi być własnoręczny).

 

W przypadku weksla płatnego w oznaczonym dniu albo w pewien czas po dacie powinien Pan przedstawić go do zapłaty bądź:

 

  • w pierwszym dniu, w którym można wymagać zapłaty, bądź
  • w jednym z dwóch następnych dni powszednich.

 

Czynność ta polega na okazaniu w określonym czasie i miejscu oryginału weksla osobie, która jest zobowiązana do zapłaty. Roszczenia z tytułu weksla przedawniają się z upływem 3 lat od dnia płatności weksla.

 

Nadto w wekslu należy zawrzeć tzw. klauzulę „bez protestu”. Zgodnie z art. 44 Prawa wekslowego „odmowa przyjęcia lub zapłaty powinna być stwierdzona protestem z powodu nieprzyjęcia lub niezapłacenia weksla”, dopiero wtedy mógłby Pan dochodzić swojego roszczenia na drodze sądowej (tzw. zwrotnego poszukiwania). Taki protest jest sporządzany przez notariusza, w określonym w ustawie terminie, co związane jest z dodatkowymi kosztami. Jednym słowem jest to kłopotliwe i kosztowne. Natomiast jeżeli na wekslu umieszczona jest klauzula „bez protestu”, oznacza to, iż w razie zwrotnego poszukiwania można żądać zapłaty bez sporządzania protestu.

 

Od momentu przedstawienia weksla do zapłaty wierzyciel wekslowy może żądać odsetek, jeżeli dłużnik odmówił spłaty należności.

 

Jeżeli dłużnik pomimo upomnienia nie zapłaci, ostateczną drogą do odzyskania sumy wekslowej będzie postępowanie nakazowe.

 

Jest ono stosunkowo szybkie i tanie z uwagi na uproszczony tryb rozpatrywania spraw i konieczność uiszczenia jedynie części wartości normalnego wpisu. Postępowanie to należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych, w zależności od wartości przedmiotu sporu. Do 75 tys. zł właściwy będzie sąd rejonowy.

 

Po uzyskaniu nakazu zapłaty już tego samego dnia można złożyć u komornika wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Dzięki temu można zapobiec ukrywaniu majątku przez dłużnika. Z chwilą uprawomocnienia się nakazu będzie możliwe przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl