.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 06.02.2008

Artykuł omawia zagadnienia związane z zabezpieczeniem roszczeń o alimenty.Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postępowania sądowe w sprawach o alimenty

Osoby ubiegające się o alimenty niejednokrotnie narażone są na problemy finansowe z powodu długiego postępowania sądowego. Taka sytuacja, dla osoby starającej się o uzyskanie środków utrzymania, jest bardzo niekorzystna. Aby zminimalizować skutki przewlekłości postępowania i uzyskać środki utrzymania już w czasie jego trwania, a nawet jeszcze przed wszczęciem, można ubiegać się o zabezpieczenie roszczenia, które jest formą tymczasowej ochrony udzielanej przez sądy.

 

W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, a więc również w sprawach o alimenty, można żądać udzielenia zabezpieczenia (art. 730 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda ze stron lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia (art. 7301 § 1 K.p.c.).

Udzielenie zabezpieczenia w sprawie o alimenty

W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty – uprawnionemu jednorazowo albo okresowo – określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Jest to odstępstwo od wyrażonej w art. 731 K.p.c. zasady, że zabezpieczenie roszczeń nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia. W sprawach o alimenty nie wymaga się dla uwzględnienia wniosku o zabezpieczenie, aby wierzyciel uprawdopodobnił, że brak zabezpieczenia pozbawiłby go zaspokojenia.

 

W długotrwałym procesie alimentacyjnym uzasadnione jest obejmowanie kwotą zabezpieczenia pełnych środków utrzymania osoby uprawnionej, gdyż niweluje się wówczas zjawisko narastania zaległości egzekucyjnych, a dostosowujący się do zarządzeń tymczasowych pozwany ma przewidywalną sytuację procesową.

Zabezpieczenie przez sąd przyszłych roszczeń alimentacyjnych jeszcze przed urodzeniem się dziecka

Według art. 754 K.p.c. sąd może jeszcze przed urodzeniem się dziecka zabezpieczyć przyszłe roszczenia alimentacyjne, związane z ustaleniem ojcostwa, przez zobowiązanie obowiązanego do wyłożenia odpowiedniej sumy na koszty utrzymania matki w okresie porodu oraz na utrzymanie dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. W sprawach tych termin do wytoczenia powództwa wynosi trzy miesiące od dnia urodzenia się dziecka. Sąd wydaje postanowienie po przeprowadzeniu rozprawy.

Wniosek o zabezpieczenie roszczeń

W celu uzyskania zabezpieczenia alimentów należy złożyć stosowny wniosek do sądu, w którym toczy się, albo będzie się toczyć, sprawa w pierwszej instancji (art. 735 K.p.c.). Wniosek o zabezpieczenie roszczeń można złożyć w sądzie, wraz z pozwem, w toku postępowania, jak również przed jego wszczęciem. W przypadku złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczeń przed wytoczeniem powództwa sąd ustali termin, w jakim należy złożyć pozew. Jeżeli strona w tym terminie nie wytoczy powództwa, zabezpieczenie upada.

 

We wniosku o zabezpieczenie należy podać żądaną kwotę zabezpieczenia oraz okoliczności uwiarygodniające istnienie roszczenia alimentacyjnego. W przypadku wniosku o zabezpieczenie rygoryzm dowodowy jest mniejszy niż przy właściwym rozpoznaniu sprawy.

 

Co do zasady, postanowienie zabezpieczające staje się skuteczne z chwilą wydania lub podpisania postanowienia. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej albo, jeżeli sąd inaczej nie postanowi, zabezpieczenie upada po upływie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu. W razie prawomocnego odrzucenia pozwu zabezpieczenie upada natychmiast.

 

Zarówno osoba uprawniona jak i zobowiązany mogą w każdym czasie wnosić o uchylenie lub zmianę orzeczenia o zabezpieczeniu, jeśli odpadną podstawy jego ustanowienia.

Ustalenie wysokości zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego

Należy pamiętać, iż ustalenie wysokości zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego na czas trwania procesu o alimenty nie oznacza, że sąd w wyroku końcowym orzeknie alimenty w takiej samej wysokości jak zabezpieczenie.

 

O zabezpieczenie powództwa może się również starać osoba, która domaga się uchylenia lub obniżenia alimentów. Taka osoba może żądać zabezpieczenia przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego lub przez zmniejszenie kwoty płaconych alimentów na czas trwania postępowania. Ze względu jednak na szczególną ochronę interesu osoby uprawnionej do alimentacji, zabezpieczenie powództwa o uchylenie lub obniżenie alimentów może mieć miejsce tylko wówczas, gdy powództwo jest uwiarygodnione w wysokim stopniu.


Stan prawny obowiązujący na dzień 06.02.2008


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - 9 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl