.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zabezpieczenie należności celnych - odpowiedzialność spedytora

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 24.11.2015

Jako firma spedycyjna nie mamy własnej agencji celnej. Współpracujemy z kilkoma agencjami w Polsce. W imporcie dla naszych klientów oferujemy odprawy celne. Klient wypełnia i podpisuje upoważnienie dla agencji celnej (naszego partnera). Jest to upoważnienie pośrednie lub bezpośrednie. Część odpraw dokonywana jest w procedurze uproszczonej z wykorzystaniem zabezpieczenia należności celnych, jakie ma agencja celna. Stało się tak, że odprawa celna została zakończona, wszystkie dokumenty wystawione, ale importer ogłasza upadłość i nie jest w stanie zapłacić długu celnego. Izba ściąga należność od gwaranta. Jakie ryzyko ponosi spedycja?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Zgodnie z art. 794 § 1 Kodeksu cywilnego „przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem”. Zgodnie z § 2 §spedytor może występować w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie”. Zgodnie z art. 796 „jeżeli przepisy tytułu niniejszego albo przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do umowy spedycji stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia”.

 

Wspólnotowy Kodeks celny przewiduje cały szereg wypadków powstania długu celnego i jednocześnie wskazuje, kto jest dłużnikiem. W Pana wypadku w większości chodzić będzie zwykle o sytuację z art. 201 §1, pozostałe sytuacje wymienione w art. 202–205 raczej nie będą mieć miejsca (chodzi tu o np. nielegalne wprowadzenie do obrotu, usunięcie towaru spod dozoru celnego, zużycie towaru itp.)

 

Zgodnie z art. 201 §1 Wspólnotowego Kodeksu celnego:

 

„1. Dług celny w przywozie powstaje w wyniku:

 

a) dopuszczenia do swobodnego obrotu towaru podlegającego należnościom przywozowym, lub

b) objęcia takiego towaru procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych.

 

2. Dług celny powstaje w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego.

 

3. Dłużnikiem jest zgłaszający. W przypadku przedstawicielstwa pośredniego dłużnikiem jest również osoba, na rzecz której składane jest zgłoszenie celne”.

 

Jeżeli zgłoszenie celne o objęcie towaru jedną z procedur określoną w ust. 1 zostało sporządzone na podstawie danych, co spowodowało, że należności celne przywozowe nie zostały pobrane lub zostały pobrane w kwocie niższej niż prawnie należna, osoby, które dostarczyły tych danych, wymaganych do sporządzenia zgłoszenia, i które wiedziały lub powinny były wiedzieć, że dane te są nieprawdziwe, mogą również zostać uznane za dłużników zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

 

Art. 211 dotyczy długu celnego w wywozie, ale wobec tego, iż brak obecni ceł wywozowych, przepis ten jest nieaktualny.

 

(…)

 

 

Dalszą kwestią sporną jest zagadnienie, czy odpowiedzialność za powstały dług celny ponosi agencja celna, która dokonała zgłoszenia celnego, czy odpowiedzialność ta ciąży na importerze, w którego imieniu i na rzecz którego działała agencja celna. W rozpoznawanej sprawie jest niesporne, że agencja celna dokonując zgłoszenia celnego działała jako przedstawiciel bezpośredni w rozumieniu art. 253 § 1 pkt 1 Kodeksu celnego. Zgodnie z istotą przedstawicielstwa bezpośredniego agencja celna działała w imieniu i na rzecz osoby reprezentowanej, a tym samym czynność zgłoszenia dokonana w granicach umocowania (umowa zlecenia) pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. W rozpoznawanej sprawie oznacza to, że zgłaszającym (w znaczeniu prawnym) i zarazem dłużnikiem (art. 209 § 3 zdanie pierwsze kodeksu celnego) nie jest agencja celna, lecz podmiot przez nią reprezentowany.

 

W przypadku przedstawicielstwa bezpośredniego – zgłaszającym jest sam importer, a nie agencja celna i tylko importer odpowiada za dług celny;

W przypadku przedstawicielstwa pośredniego – zgłaszającym jest agencja celna, a nie importer i za dług celny odpowiada solidarnie agencja celna + importer

 

Do tej sytuacji odniósł się także NSA w wyroku z 14 grudnia 2012 r., sygn. akt I FSK 98/12:

 

„Obowiązek podatkowy zarówno w zakresie cła jak i w podatku VAT ciąży solidarnie na importerze-zleceniodawcy oraz na przedstawicielu pośrednim.

 

Z uzasadnienia:

 

1.1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 3 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Rz 584/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, po rozpoznaniu skargi A. S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia 24 czerwca 2011 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, uchylił decyzje organów obu instancji, określił, że nie podlegają one wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku oraz zasądził na rzecz strony zwrot kosztów postępowania sądowego.

 

1.2. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd pierwszej instancji wskazał, że przyczyną wydania decyzji było uznanie, że skarżąca, działając w ramach prowadzonej przez siebie działalności (tekst jedn.: jako agent celny), złożyła jako przedstawiciel pośredni importera zgłoszenie celne wnioskując o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu używanego i uszkodzonego samochodu osobowego sprowadzonego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Organy zakwestionowały określoną w zgłoszeniu celnym wartość celną importowanego towaru, co doprowadziło do podważenia obliczeń należnego cła, podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług. Decyzję określającą kwotę podatku od towarów i usług w prawidłowej wysokości wydano wobec skarżącej i importera.

1.3. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że organy naruszyły zarówno prawo procesowe, jak i materialne, uchylając ich decyzje na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej jako »p.p.s.a.«)”.

 

(…)

 

Podsumowując – w typowej sytuacji, gdy towar został zgłoszony do odprawy celnej, odpowiedzialność za dług celny ponosi zawsze importer oraz agencja celna – tylko w przypadku, gdy jest przedstawicielem pośrednim i sama dokonuje zgłoszenia, w tym drugim wypadku odpowiedzialność jest solidarna. Spedytor – o ile nie pełni jednocześnie roli agencji celnej i nie jest przedstawicielem pośrednim i nie zgłasza towaru do odprawy celnej jako ten przedstawiciel – nie jest dłużnikiem celnym. (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl