Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 30.08.2015

Żona rozwodzi się ze mną. Bezpodstawnie doprowadziła do założenia mi Niebieskiej Karty, a także do przydzielenia kuratora. Postawiła też wniosek o zakazanie mi kontaktów z naszym 4-letnim dzieckiem. Sąd uznał wniosek za bezpodstawny i oddalił go. Żona twierdzi, że nie mam żadnych praw do dziecka. Złożyła pozew rozwodowy, zakazując mi kontaktów z dzieckiem i zbliżania się do obojga pod groźbą wezwania policji. Czy ma do tego prawo, biorąc pod uwagę, że wszystko na mój temat to same oszczerstwa? Jak mam się bronić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Już na wstępie chciałbym zaznaczyć, że twierdzenie żony, iż nie ma Pan prawa do kontaktów z dzieckiem, pozbawione jest jakiejkolwiek podstawy prawnej. Mając jednak na uwadze, że złożony został pozew o rozwód, chciałbym wskazać, iż w postępowaniu o orzeczenie rozwodu między małżonkami obowiązkiem sądu jest rozstrzygnięcie m.in. o kontaktach rodziców z małoletnim dzieckiem.

 

Wspomniany obowiązek wynika z art. 58 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 788 – dalej K.r.io.) zgodnie z którym:

 

„W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.”

 

Stosownie zaś do art. 58 § 1a K.r.io.: „Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa w § 1, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.”

 

Odnośnie kontaktów z dzieckiem należy wyjaśnić, iż zgodnie z art. 113 § 1 K.r.io.: „Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”.

 

„Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej” (art. 113 § 2 K.r.io.)

 

Stosownie do art. 1131 § 1 K.r.io.: „Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.”

 

Analiza powyższych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, iż ma Pan prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem, o czym stanowi art. 113 § 1 K.r.io. Proszę zwrócić uwagę, iż wolą ustawodawcy jest, aby rodzice w sytuacji, gdy dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, wspólnie ustalili sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica. Dopiero w braku porozumienia pomiędzy rodzicami właściwy do rozstrzygnięcia tej kwestii jest sąd opiekuńczy.

 

Prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem jest niezależne od przysługującej rodzicowi władzy rodzicielskiej. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 września 2004 r. (sygn. akt IV CK 615/03) uznał bowiem, iż „osobista styczność z dzieckiem nie jest atrybutem władzy rodzicielskiej i prawo do tego mają rodzice nawet wtedy, gdy władzy rodzicielskiej zostali pozbawieni. Realizacja osobistej styczności z dzieckiem może następować w różnej formie, również poprzez określenie terminów i sposobu spotkań”.

 

Mając na uwadze, iż z woli ustawodawcy przysługuje Panu prawo do kontaktów z dzieckiem, proszę rozważyć, czy rozmowa z matką dziecka w sprawie ustalenia sposobu kontaktów z dzieckiem może przynieść wymierny skutek. Być może żona nie jest świadoma, że ma Pan takie prawo i obowiązek.

 

W sytuacji, w której porozumienie w przedmiocie ustalenia sposobu i terminów kontaktu z dzieckiem z różnych względów nie mogłoby dojść do skutku, mając na uwadze również, iż żona wystąpiła z pozwem o rozwód – przysługuje Panu prawo do wystąpienia z wnioskiem o zabezpieczenie kontaktów w trakcie trwania sprawy rozwodowej, który należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca złożenia pozwu o orzeczenie rozwodu.

 

We wniosku powinien Pan wskazać propozycję, jak powinny Pana zdaniem wyglądać kontakty z dzieckiem, a zatem najlepiej jest wskazać terminy tych kontaktów oraz miejsca tych kontaktów. W uzasadnieniu wniosku proszę wskazać, iż matka dziecka uniemożliwia Panu kontakt z nim, ponadto może Pan również wskazać świadków tych zdarzeń.

 

Podstawą prawną wspomnianego powyżej wniosku jest art. 109 § 1 K.r.io., zgodnie z którym, „jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenie”. Pojęcie dobra dziecka nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa, niemniej jednak na uwagę zasługuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 października 2010 r. (sygn. akt I ACa 458/10), w którym Sąd zaprezentował następujące stanowisko: „Pojęcie dobra dziecka obejmuje nie tylko zaspokojenie jego potrzeb życiowych – wyżywienia, mieszkania, pomocy w nauce itp., ale także jego stan i potrzeby emocjonalne, psychiczne”.

 

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594) – podlega stałej opłacie w wysokości 40 zł.

 

Dysponując sądowym postanowieniem, pragnę zwrócić Pana uwagę na odpowiednie przepisy, których znajomość może się Panu w przyszłości przydać.

 

Otóż zgodnie z art. 59815 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 101 – dalej K.p.c.): „Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku”.

 

Stosownie do art. 59816 § 1 K.p.c.: „Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. Sąd może w wyjątkowych wypadkach zmienić wysokość sumy pieniężnej, o której mowa w art. 59815, ze względu na zmianę okoliczności”.

 

Wspomniane wyżej przepisy mają za zadanie dyscyplinować rodziców, pod których pieczą dziecko pozostaje i w praktyce sądy często z nich korzystają. Należy pamiętać, iż w sytuacji gdyby mając postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów z dzieckiem, matka dziecka w dalszym ciągu utrudniała bądź uniemożliwiała kontakt z nim, wówczas może Pan, powołując się na wspomniane przepisy, wystąpić z wnioskiem o zapłatę należnej sumy pieniężnej dołączając do wniosku odpis wykonalnego orzeczenia albo wykonalnej ugody zawartej przed sądem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + 1 =

»Podobne materiały

Jak zatrzymać w firmie przeszkolonego pracownika?

Czy pracodawca może zabezpieczyć się przed szybkim odejściem do konkurencji przeszkolonego pracownika, który zdobył w firmie wiele cennych umiejętności? Jeśli może to zastrzec w kontrakcie, to na jaki okres? Jakimi sankcjami można zagrozić pracownikowi i jakie są realne szanse wyegzekwowania takiego

 

Kłamstwo przed sądem

Jestem rodziną zastępczą spokrewnioną z dzieckiem oraz jego opiekunem prawnym. Po 2 latach matka dziecka postanowiła odzyskać prawa rodzicielskie. Mam taki problem: ubiegając się o status rodziny zastępczej skłamałam w sądzie odnośnie mojego prawdziwego wykształcenia. Teraz, na tej sprawie będę musi

 

Prawomocny wyrok karny i odbycie kary

Jak długo po zapadnięciu prawomocnego wyroku karnego sądu II instancji, który skazuje na karę pozbawienia wolności, trzeba czekać na wykonanie orzeczenia, czyli wezwanie do odbycia kary? Czy jest to rzeczywiście 14 dni, czy może kilka miesięcy? Jak wygląda praktyka sądowa w tym przypadku, po jakim c

 

Pominięcie strony w postępowaniu o pozwolenie na budowę

Moja posesja graniczy bezpośrednio ze stacją paliw. Zgłosiłem jej nielegalną przebudowę. Następnego dnia inwestor wystąpił o pozwolenie na budowę pawilonu i przebudowę zbiorników i jeszcze tego samego dnia otrzymał pozytywną decyzję starosty. Obiekt ten według mnie nie spełnia wymogów określonych dl

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza a urlop i zwolnienie lekarskie

Jako emeryt (skończone 65 lat) założyłem w zeszłym roku jednoosobową działalność gospodarczą ze względu na możliwość rozpoczęcia współpracy z pewną dużą firmą. Na początku nasza współpraca układała się pomyślnie, ale obecnie czuję się wykorzystywany. Zawarta umowa określa zakres czynności, czas jej

 

Jak zakończyć najem i odzyskać kaucję?

Mam problem z właścicielem kamienicy, w której wynajmowałam mieszkanie. 1 lutego bieżącego roku otrzymał ode mnie pismo, że z dniem 5 marca rezygnuję z wynajmu (pismo dostał mailowo oraz listownie). W dniu rozwiązania umowy w ogóle się nie pojawił. Nie wyznaczył również pełnomocnika, który odebrałby

 

Wypowiedzenie najmu mieszkania w Niemczech

Czy istnieje możliwość skrócenia 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia najmu mieszkania w Niemczech, w sytuacji gdy właściciel nie wywiązuje się ze swoich obowiązków? Właściciel posiada budynek liczący 14 mieszkań. Jest to budynek nowo wybudowany, niewykończony. Wszystkie mieszkania mają być tak samo

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »