Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie długu celnego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 21.10.2010

Artykuł objaśnia, czym jest zabezpieczenie długu celnego, kiedy się je stosuje oraz jakie są jego formy.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwolnienie towaru uzależnione jest od zapłaty kwoty wynikającej z długu celnego lub od zabezpieczenia zapłaty tej kwoty. Niezłożenie zabezpieczenia skutkuje m.in. brakiem możliwości skorzystania z procedury celnej. Dla podatników prowadzących działalność gospodarczą wygodna jest możliwość złożenia generalnego zabezpieczenia dla wielu operacji, wobec których powstał lub może powstać dług celny.

 

Powyższe zagadnienie reguluje przede wszystkim Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (dalej „WKC”) oraz Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (dalej „RWKC”).

 

Na stronie Ministerstwa Finansów, w dziale Służba Celna – Informacje i wyjaśnienia przeczytać można, iż: „Przepisy wspólnotowego prawa celnego tylko w ściśle określonych przypadkach stanowią, iż należy złożyć obligatoryjne, bądź fakultatywne zabezpieczenie w celu zagwarantowania pokrycia długu celnego. W przypadku gdy przepisy wspólnotowego prawa celnego stanowią, iż złożenie zabezpieczenia nie jest obowiązkowe, organy celne na podstawie art. 190 WKC mogą zawsze zażądać złożenia zabezpieczenia, jeżeli stwierdzą, iż powstały lub mogący powstać dług celny może nie zostać uiszczony w terminie. W zależności od konkretnego przypadku osoba zobowiązana jest do złożenia zabezpieczenia jednostkowego, tj. zabezpieczenia, które pokrywa faktyczne należności celne ciążące na towarze celnym, bądź zabezpieczenia generalnego dla wielu operacji, w stosunku do których powstał lub może powstać dług celny”.

 

Zgodnie z WKC:

 

 • jeżeli zgodnie z przepisami prawa celnego organy celne zażądają złożenia zabezpieczenia w celu zagwarantowania pokrycia długu celnego, dłużnik lub osoba mogąca się nim stać jest zobowiązana do złożenia takiego zabezpieczenia,
 • w odniesieniu do tego samego długu celnego organy celne mogą zażądać złożenia tylko jednego zabezpieczenia,
 • jeżeli zabezpieczenie składane jest w ramach procedury celnej, która może zostać zastosowana wobec określonych towarów w kilku Państwach Członkowskich, zabezpieczenie to jest ważne w tych Państwach Członkowskich w granicach przewidzianych przepisami przyjętymi zgodnie z procedurą Komitetu,
 • organy celne mogą wyrazić zgodę, aby zabezpieczenie zostało złożone przez osobę trzecią zamiast osoby, od której wymagane jest złożenie tego zabezpieczenia,
 • w przypadku gdy przepisy celne określają, że złożenie zabezpieczenia nie jest obowiązkowe, organy celne mogą zażądać złożenia zabezpieczenia, jeżeli stwierdzą, że istnieje ryzyko, iż powstały lub mogący powstać dług celny może nie zostać uiszczony w terminie; złożenia zabezpieczenia organ może zażądać: z chwilą zastosowania przepisów wymagających złożenia takiego zabezpieczenia lub w każdym innym późniejszym czasie, gdy organy celne stwierdzą, że istnieje ryzyko, iż powstały lub mogący powstać dług celny może nie zostać uiszczony w terminie (jeżeli zabezpieczenie nie jest wymagane, organy celne mogą zażądać od dłużnika lub od osoby mogącej się nim stać podjęcia działań mających na celu spełnienie obowiązków, które są na nią prawnie nałożone).

 

Zabezpieczenie może zostać złożone:

 

 • w formie depozytu w gotówce, lub
 • w formie gwarancji oraz
 • w innej formie, jeżeli forma ta zapewnia w równym stopniu pokrycie długu celnego.

 

Depozyt w gotówce zostaje złożony w walucie Państwa Członkowskiego, w którym wymagane jest złożenie zabezpieczenia. Za równoważne z depozytem w gotówce uważa się:

 

 • złożenie czeku, którego pokrycie jest gwarantowane przez instytucję, na którą jest wystawiony w jakikolwiek sposób, który może być zaakceptowany przez organy celne;
 • złożenie każdego innego dokumentu mającego wartość płatniczą i uznawanego przez te organy.

 

Depozyt w gotówce lub formie równoważnej zostaje złożony zgodnie z przepisami obowiązującymi w Państwie Członkowskim, w którym wymagane jest złożenie zabezpieczenia. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce stanowi, że dłużnik lub osoba trzecia lub osoba mogąca się dłużnikiem stać mogą złożyć zabezpieczenie co najmniej w jeden z następujących sposobów:

 

 1. wpłacając kwotę zabezpieczenia gotówką w kasie jednostki organizacyjnej urzędu celnego lub na bankowy rachunek pomocniczy izby celnej właściwej miejscowo dla tego urzędu w banku krajowym, w placówce pocztowej lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;
 2. udzielając bankowi krajowemu, prowadzącemu rachunek bankowy zobowiązanego, dyspozycji polecenia przelewu kwoty zabezpieczenia na bankowy rachunek pomocniczy izby celnej;
 3. składając w jednostce organizacyjnej urzędu celnego czek gotówkowy lub rozrachunkowy, wystawiony przez zobowiązanego na kwotę zabezpieczenia, potwierdzony do wysokości tej kwoty przez bank krajowy prowadzący rachunek bankowy zobowiązanego;
 4. składając w urzędzie celnym dokumenty płatnicze, o których mowa poniżej, na kwotę równą wysokości zabezpieczenia, określoną według wartości nominalnej tych dokumentów.

 

Dokumentami płatniczymi, które mogą być przyjmowane przez organ celny jako zabezpieczenie, są papiery wartościowe na okaziciela o określonym terminie wykupu, wyemitowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, bankowe papiery wartościowe i listy zastawne o określonym terminie wykupu, wyemitowane we własnym imieniu i na własny rachunek przez bank krajowy wymieniony w wykazie gwarantów, o którym mowa w art. 52 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne. Organ celny, przyjmując zabezpieczenie, wydaje potwierdzenie złożenia zabezpieczenia, na ogół ma to miejsce po przedstawieniu dowodu potwierdzającego dokonanie zabezpieczenia.

 

Forma gwarancji jest alternatywnym sposobem zabezpieczenia – gwarant zobowiązuje się na piśmie do zapłacenia solidarnie z dłużnikiem zabezpieczonej kwoty długu celnego, którego zapłacenie staje się wymagalne. Zgodnie z WKC gwarantem musi być osoba trzecia, mająca swoją siedzibę we Wspólnocie i zaakceptowana przez organy celne Państwa Członkowskiego.

 

Zabezpieczenie nie może zostać zwolnione, dopóki dług celny, na którego pokrycie zostało ono złożone, nie wygaśnie lub nie będzie mógł już powstać. Jeżeli dług celny wygaśnie lub nie może już powstać, zabezpieczenie zostaje niezwłocznie zwolnione.


Stan prawny obowiązujący na dzień 21.10.2010


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • V + III =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki