.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie większego udziału w nieruchomości na wypadek rozwodu

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 06.08.2021 • Zaktualizowane: 06.08.2021

Będąc kawalerem zawarłem umowę deweloperską na mieszkanie na kredyt hipoteczny (zarówno umowa deweloperska, jak i kredytowa są wyłącznie na mnie). Między umową deweloperską a aktem przeniesienia własności wziąłem ślub ze wspólnością majątkową. Wkład własny na mieszkanie oraz kilkanaście rat kredytu wpłaciłem z mojego majątku osobistego jeszcze przed ślubem. Wysokość tego wkładu szacuję na 30% wartości mieszkania i chcę u notariusza spisać umowę, że mieszkanie należy w 30% do mojego majątku prywatnego, a w 70% do majątku wspólnego. Ponadto w dniu ślubu miałem na koncie sporą kwotę, z której tak naprawdę spłacane były raty kredytu po ślubie. Czy taka okoliczność jest wystarczająca do wykazania mojego większego wkładu w tym mieszkaniu? Czy w razie rozwodu sąd przyzna mi udziały w mieszkaniu maksymalnie w wysokości tych 30% z majątku osobistego plus połowę z 70% majątku wspólnego, a może jest sposób na wykazanie, że mój udział jest większy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zabezpieczenie większego udziału w nieruchomości na wypadek rozwodu

Nieruchomość finansowana z majątku osobistego

Nie do końca sprawa wygląda tak, jak ją Pan przedstawia. Jeżeli zakupił Pan nieruchomość przed zawarciem małżeństwa, to całość nieruchomości stanowi Pana majątek osobisty, a ewentualnie żona może dochodzić w przypadku podziału majątku zwrotu nakładów na niniejszą nieruchomość, jeżeli będzie dokonywała płatności z tytułu remontów, spłaty rat itp. Jeżeli to Pan jest jedynym kredytobiorcą i płatność z tytułu rat wypływa z Pana wyłączonego rachunku bankowego, to również jedynie Pan zasila swój majątek osobisty i tak właśnie przed sądem – w przypadku podziału majątku – należy to przedstawić, wskazując na potwierdzenia przelewów, które płaci jedynie Pan.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 33 ust. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.): „Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej”. Zgodnie natomiast z ust. 10 powyższej regulacji: „Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Zgodnie ze stanowiskiem SN (wyrok SN z 12.05.2000 r., V CKN 50/00, Legalis) „przewidziana w art. 33 pkt 10 K.r.o. tzw. surogacja polega na zastąpieniu jednego składnika majątku odrębnego innym składnikiem. Przesłankami tak rozumianej surogacji są – jak się przyjmuje – dwa wymagania: po pierwsze, aby jedno i to samo zdarzenie spowodowało wyjście określonego przedmiotu z majątku odrębnego i nabycie innego przedmiotu majątkowego, oraz po drugie, aby przedmiot nabyty był uzyskany także w sensie ekonomicznym kosztem majątku odrębnego”. Ustawodawca więc posłużył się w komentowanym przepisie słowami „przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego”.

 

Kluczowe dla zdefiniowania istoty zasady surogacji jest zatem wyjaśnienie, kiedy można mówić o zamianie w rozumieniu art. 33 pkt 10 K.r.o. Wskazane wyżej cele tej zasady przemawiają na rzecz przyjęcia jej szerszego znaczenia, nieograniczającego się do oczywistych przypadków czynności prawnych, takich jak umowy kupna sprzedaży lub zamiany, w których następuje wymiana dóbr (przedmiotów). Wskazane jest posługiwanie się pojęciem surogacji w znaczeniu ekonomicznym.

 

Zwrot nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka

Z uwagi na powyższe, jeżeli tylko Pan jest wskazany jako jedyny właściciel nieruchomości, to cała nieruchomość należy do majątku osobistego, a żona może domagać się jedynie zwrotu nakładów na wymienioną nieruchomość – o ile takie poczyniła.

 

Może też tak być, iż pomimo zawarcia już małżeństwa w akcie notarialnym zostanie Pan wskazany jako jedyny właściciel, wtedy należy oświadczyć przed notariuszem, iż mieszkanie zostało nabyte z majątku osobistego, a żona powinna to potwierdzić.

 

Jeżeli natomiast przy podpisaniu ostatecznego aktu notarialnego zdecyduje się Pan, aby żona była współwłaścicielem, to udział będzie wskazany po połowie, a w przypadku podziału majątku może Pan jedynie dowodzić, iż nakłady na powyższą nieruchomość nie były równe.

 

Zgodnie z treścią art. 43 § 1 K.r.o.: „Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym”. Reguła ta, podyktowana zasadą równouprawnienia małżonków, może zostać jednak zmodyfikowana w uzasadnionych przypadkach. Z art. 43 § 2 wynika, że ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym po ustaniu wspólności może nastąpić wtedy, gdy: 1) zaistnieją po temu ważne powody, 2) małżonkowie w nierównym stopniu przyczynili się do powstania majątku wspólnego. Ustawodawca konsekwentnie, tak jak w przypadku obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny unormowanego w art. 27 K.r.o. uznaje pracę przy wychowywaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym za zadośćuczynienie obowiązkom małżeńskim, nakazując uwzględnienie tej pracy przy określaniu ewentualnych nierównych udziałów w majątku wspólnym.

 

Oświadczenie o przynależności nieruchomości do majątku osobistego

Zatem gdyby w przyszłości doszło do rozwodu i składałby Pan wniosek do sądu o podział majątku, będzie Pan w nim mógł wskazać swój sposób podziału – nie ma bowiem reguły, na jakiej podstawie sąd orzeknie podział, jeżeli będzie Pan posiadał dowody na to, iż poczynił Pan nakłady z Pana majątku osobistego na majątek wspólny, sąd orzeknie zgodnie z Pana wolą.

 

Podsumowując: Jeżeli chce Pan się zabezpieczyć na przyszłość, proponuję, aby złożyli Państwo oświadczenie w zakresie przynależności nieruchomości do majątku osobistego lub proszę spróbować przyspieszyć podpisanie umowy ostatecznej, tak aby podpisał ją Pan przed powstaniem wspólności małżeńskiej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »