.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zabezpieczenie na wypadek kradzieży pomysłu na biznes

Autor: Monika Wycykał • Opublikowane: 14.08.2019

Mam pomysł na sklep internetowy i chciałbym znaleźć programistę, który się tego podejmie. Takiego sklepu nie ma jeszcze w Polsce. Problem polega na tym, że będę musiał informatykowi przedstawić, i to dość dokładnie, swój pomysł. Dlatego chciałbym się zabezpieczyć na wypadek kradzieży mojego pomysłu na biznes. Czyli przed sytuacją, że ja powiem wszystko o biznesie a on stwierdzi, że się nie podejmie, a za miesiąc będzie miał taki serwis w internecie. Czy są na to jakieś przepisy? W jaki sposób najlepiej się zabezpieczę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zabezpieczenie na wypadek kradzieży pomysłu na biznes

Fot. Fotolia

Pańska przezorność dotycząca zabezpieczenia własnych interesów przed powierzeniem zadania programiście jest godna pochwały — wiele osób nie myśli o tym zawczasu i później ponosi dotkliwe szkody z powodu cudzej nieuczciwości. Jak rozumiem, obawia się Pan sytuacji, że spotka się Pan z programistą, przedstawi swój pomysł, a następnie nie dojdzie do podpisania umowy, ponieważ programista wycofa się z projektu.

 

W pierwszej kolejności chciałabym zauważyć, że w Polsce obowiązują przepisy, które mają za zadanie przeciwdziałać nieuczciwym praktykom w obrocie gospodarczym — przede wszystkim w postaci ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.; dalej: u.z.n.k.). Art. 3 u.z.n.k. określa, czym jest czyn niedozwolony:

 

„1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym”.

 

Czynem nieuczciwej konkurencji jest każde działanie, które narusza prawo lub dobre obyczaje przyjęte w obrocie gospodarczym. Katalog czynów nieuczciwej konkurencji zawarty w art. 3 ust. 2 jest jedynie przykładowy: zawiera najczęściej spotykane rodzaje nieuczciwych praktyk. Nie oznacza to zatem, że również inny czyn nie może być zakwalifikowany jako niedozwolony – wystarczy udowodnić naruszenie prawa lub dobrych obyczajów (a dobre obyczaje są kategorią bardzo szeroką).

 

Czyny nieuczciwej konkurencji są zagrożone przede wszystkim odpowiedzialnością cywilną, a w niektórych przypadkach również karną. Co się tyczy odpowiedzialności cywilnej, najważniejszy jest przepis art. 18 u.z.n.k.:

 

„1. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

1) zaniechania niedozwolonych działań;

2) usunięcia skutków niedozwolonych działań;

3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;

5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;

6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

2. Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd może orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania”.

 

Dla odpowiedzialności karnej kluczowe są przepisy art. 23 i art. 24 u.z.n.k.:

 

„1. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto, uzyskawszy bezprawnie informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, ujawnia ją innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej”.

 

„Kto, za pomocą technicznych środków reprodukcji, kopiuje zewnętrzną postać produktu lub tak skopiowany wprowadza do obrotu, stwarzając tym możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, czym wyrządza poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Przez „tajemnicę przedsiębiorstwa” należy rozumieć nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (art. 11 ust. 4 u.z.n.k.).

 

Jeżeli do tej pory nie założył Pan działalności gospodarczej, prawdopodobnie powstanie problem interpretacyjny, czy może się Pan powoływać na tajemnicę przedsiębiorstwa przed formalnym podjęciem działalności gospodarczej (mimo że te działania będą zmierzać do utworzenia przedsiębiorstwa). Gdyby na dzień zawierania umowy posiadał Pan zarejestrowaną działalność gospodarczą, sprawa byłaby oczywista i te przepisy znalazłyby zastosowanie w sposób automatyczny.

 

Aby uniknąć przyszłego sporu sądowego, czy przedstawione informacje stanowiły już tajemnicę przedsiębiorstwa, czy jeszcze nie, sugerowałabym sporządzić króciutką umowę o zachowaniu w poufności wszystkich informacji, jakie Pan przekaże w trakcie negocjacji umowy — programista powinien ją podpisać jeszcze przed przedstawieniem przez Pana pomysłu na sklepu i przed uzyskaniem jakichkolwiek danych na temat projektowanego przedsięwzięcia. Na zabezpieczenie umowy — by programiście nie przyszło do głowy naruszenie podpisanego zobowiązania — sugerowałabym wprowadzenie kar umownych w takiej wysokości, aby skutecznie zniechęcić wykonawcę do ujawniania informacji. Jeżeli zostanie wprowadzona kara umowna za naruszenie poufności np. w wysokości 50 000 zł, a Pan się dowie, że programista albo jakakolwiek osoba z nim związana wykorzystali przedstawione przez Pana koncepcje (i da się to udowodnić), będzie Pan mógł wezwać programistę do zapłaty kary umownej, a w razie jej niezapłacenia – skierować sprawę do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty. Kara umowna pełni bowiem funkcję odszkodowania, które przysługuje w razie poniesienia szkody przez strony umowy — dzięki niej nie trzeba wykazywać, ile wynosi prawdziwa szkoda, tylko można żądać wypłaty zastrzeżonej kary umownej w pełnej wysokości (co do zasady). Przy zastrzeganiu kary umownej proszę jeszcze wprowadzić klauzulę, że „jeżeli wysokość zastrzeżonej kary umownej nie odpowiada wysokości szkody poniesionej przez stronę, rozumianej jako rzeczywista strata i utracone korzyści, Stronie przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego”.

 

Oczywiście nie ma 100% pewności, że mimo zastrzeżonych kar umownych programista nie postanowi zaryzykować i wykorzystać pomysłu, jednak tak sporządzona umowa o poufności znacząco minimalizuje zagrożenie i działa dyscyplinująco.

 

Jeżeli programista zdecyduje się uczestniczyć w przedstawionym projekcie, kategorycznie proszę zadbać o sporządzenie kompleksowej i wyczerpującej umowy dotyczącej oprogramowania, która odpowiednio zabezpieczy Pańskie interesy.

 

W takiej umowie trzeba uregulować następujące kwestie:

 

 1. rodzaj i ilość zamówionego oprogramowania;
 2. specyfikację oczekiwanego oprogramowania;
 3. roboty dodatkowe przy projektowaniu oprogramowania – czy są dopuszczalne, a jeżeli tak, to na jakich zasadach;
 4. określenie, czy realizacja ma nastąpić w całości, czy roboty będą podlegały odbiorom częściowym;
 5. harmonogram realizacji umowy;
 6. opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy;
 7. określenie, w którym momencie następuje przejście korzyści i ciężarów związanych z oprogramowaniem, jak również niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub zniszczenia oprogramowania;
 8. wzór protokołu zdawczo-odbiorczego, na podstawie którego nastąpi przyjęcie oprogramowania;
 9. określenie wynagrodzenia ze wskazaniem, czy ma ono charakter ryczałtowy;
 10. określenie terminu oraz sposobu dokonywania płatności za oprogramowanie;
 11. wskazanie sposobu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umowy;
 12. zastrzeżenie odsetek ustawowych za opóźnienie w wykonaniu umowy;
 13. wyłączenie możliwości dokonywania potrąceń przez programistę;
 14. odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne dostarczanego oprogramowania;
 15. zastrzeżenie kar umownych (np. w razie naruszenia poufności, wykorzystania tajemnicy przedsiębiorstwa);
 16. wskazanie możliwości odstąpienia od umowy w razie naruszenia zobowiązań wskazanych w umowie;
 17. dane kontaktowe;
 18. osoby upoważnione do realizowania czynności wynikających z umowy;
 19. zastrzeżenie poufności;
 20. zastrzeżenie formy pisemnej dokonywanych zmian;
 21. wybór właściwości miejscowego sądu w razie zaistnienia sporu.

 

Ponadto należy pamiętać, że przy wykonaniu oprogramowania pojawia się problem przeniesienia praw autorskich, ponieważ oprogramowanie również może być traktowane jako utwór, który jest chroniony przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stąd niezwykle istotne będzie rozbudowanie paragrafu poświęconego kwestiom własności intelektualnej.

 

Przy zawieraniu właściwej umowy może Pan również zdecydować się na jakąś formę zabezpieczenia wierzytelności (np. na potrzeby zapłaty kary umownej) z podanych poniżej:

 

1) przewłaszczenie na zabezpieczenie – dłużnik przenosi na wierzyciela własność określonej rzeczy do momentu spłaty długu;

2) hipoteka – zabezpieczenie ustanawiane na nieruchomościach;

3) zastaw zwykły – zabezpieczenie ustanawiane na ruchomościach;

4) zastaw rejestrowy – to samo, co zastaw zwykły, ale wpisany do urzędowego rejestru zastawów;

5) poręczenie osoby trzeciej – w razie niewykonania zobowiązania osoba trzecia spłaci dług za dłużnika;

6) dobrowolne poddanie się egzekucji przez dłużnika – oświadczenie dłużnika składane w formie aktu notarialnego, które umożliwia przeprowadzenie egzekucji komorniczej przez przeprowadzania postępowania sądowego;

7) weksel – papier wartościowy, gdzie złożenie podpisu powoduje powstanie zobowiązania wekslowego w oderwaniu od wszelkich innych zobowiązań.

 

Oczywiście, nie wszystkie znane w prawie cywilnym sposoby zabezpieczenia są adekwatne do rodzaju umowy, którą Pan będzie podpisywał, dlatego trzeba rozważyć, jaka z nich jest najlepsza i najlepiej spełni swoje zadanie.

 

Umowa o poufności to umowa między dwoma stronami. Można ją egzekwować w sądzie tak samo, jak umowę najmu, dzierżawy, sprzedaży... Jeżeli jedna ze stron złamie jej warunki, druga może żądać naprawienia szkody i np. zapłaty kary umownej, która została w niej zastrzeżona.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 7 minus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl