Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie majątku na przyszłość

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 01.05.2017

Za kilka miesięcy z moją narzeczoną planujemy wziąć ślub, ale teraz chciałbym wziąć kredyt mdm (mieszkanie dla młodych) na siebie i rozpocząć budowę domu. Chciałbym jednak zadbać o zabezpieczenie majątku na przyszłość. Jeżeli za parę lat by nam coś nie wyszło i byśmy się rozstali, to czy przysługuje mojej żonie prawo do domu? Nie wiem, czy lepiej wziąć kredyt teraz wspólnie czy tylko na siebie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy samego prawa ustrój małżeńskiej wspólności ustawowej, tzw. majątek wspólny, chyba że uprzednio zawarli oni między sobą umowę o rozdzielności majątkowej, tzn. intercyzę. Wspólność ta obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jedno z nich.

 

W ustroju małżeńskiej wspólnoty majątkowej istnieją trzy masy majątkowe: majątek wspólny małżonków oraz majątek osobisty każdego z osobna. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
 • środki zgromadzone na rachunku otwartym lub z pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

 

Użyty zwrot „w szczególności” oznacza, że katalog przedmiotów i praw majątkowych wchodzących do majątku wspólnego nie jest wyczerpujący, a jedynie przykładowy.

 

W celu ustalenia, jakie rzeczy i prawa mogą jeszcze wchodzić do tzw. wspólności ustawowej, należy wyodrębnić przedmioty wchodzące w skład majątków osobistych małżonków. Katalog taki tworzy art. 33 Kodeku rodzinnego i opiekuńczego, i – co istotne – katalog ten należy uznać za zamknięty. Mianowicie do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

 • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
 • przedmioty majątkowe uzyskane tytułem nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

W momencie rozwodu lub separacji podziałowi będzie podlegał wyłącznie majątek wspólny małżonków. Rozliczone będą również nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty. Tak więc jeżeli chce Pan być absolutnie pewny, że w razie rozwodu dom będzie wyłącznie Pana, radzę, aby wziął Pan kredyt wyłącznie na siebie jeszcze przed zawarciem małżeństwa i aby był Pan jako jedyny wpisany w księgę wieczystą tej nieruchomości. Wówczas ma Pan pewność, że dom po wybudowaniu wejdzie w skład Pana majątku osobistego i Pana przyszła żona nie będzie miała do niego żadnych praw własnościowych. Oczywiście jako Pana żona będzie miała prawa w tym domu mieszkać, dopóki będzie trwał związek małżeński, ale nie nabędzie w ten sposób prawa własności ani współwłasności do tego domu, chyba że zgodzi się Pan rozszerzyć Państwa wspólność majątkową małżeńską na ten dom, ale to już będzie zależało wyłącznie od Pana zgody. Ważne jest również to, aby spłacał Pan raty kredytu, nawet w trakcie trwania małżeństwa wyłącznie z własnego majątku osobistego. Jeżeli raty te będą spłacane z majątku wspólnego małżeńskiego (w skład którego wchodzi np. wynagrodzenie za pracę), to wówczas Pana żona, w trakcie podziału majątku spowodowanego, np. rozwodem, będzie mogła żądać od Pana zwrotu połowy tych spłaconych rat.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 3 - siedem =

»Podobne materiały

Intercyza z wyrównaniem dorobków

Chciałabym podpisać intercyzę z wyrównaniem dorobków. Proszę o podanie jak największej liczby informacji na jej temat, z uwzględnieniem jej wad i zalet. Interesuje mnie szczególnie, czy można w takiej intercyzie zrobić zapis, że przyszły małżonek zobowiązuje się, iż w przypadku rozwodu oprócz wyrówn

 

Wyrównanie dorobków

Mój mąż prowadzi działalność gospodarczą i zaciąga duże kredyty, ale dzięki temu też dużo zarabia. Ja pracuję, ale mam niską pensję. Nie chciałabym odpowiadać za długi męża ani w czasie trwania małżeństwa, ani w przypadku rozwodu. Czy w mojej sytuacji najkorzystniejszym dla mnie rozwiązaniem będzie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »