Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyższe odszkodowanie

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.03.2014

Z winy innego kierowcy doszło do kolizji, w której uszkodzono moje auto. Rzeczoznawca ubezpieczyciela oszacował szkodę na 4200 zł. Wydawało mi się to zbyt mało, więc pojechałam do ASO, gdzie kosztorys wykazał konieczność napraw za 8100 zł. Jak uzyskać wyższe odszkodowanie, które pokryje koszty naprawy?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Z treści Pani pytania wynika, iż brała Pani udział w kolizji, która nastąpiła nie z Pani winy. Na skutek uszkodzeń powstałych w związku z kolizją zgłosiła Pani szkodę do ubezpieczyciela. Rzeczoznawca firmy ubezpieczeniowej oszacował szkodę na 4200 zł, podczas gdy przeprowadzone na Pani zlecenie oszacowanie szkody wskazało kwotę 8100 zł.

Na mocy zawartej umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel, zgodnie z art. 805 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) (przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę) zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania, które pokryje wysokość szkody.

 

Natomiast zgodnie z art. 8241 § 1 K.c. „gdy nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od poniesionej szkody”. Norma art. 8241 § 1 K.c. niejako a contrario ustala zatem swoiste minimum co do wysokości świadczenia, do jakiego jest zobowiązany ubezpieczyciel.

 

Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela nie może być niższe niż poniesiona szkoda. Zasada ta wyraźnie nie została dochowana w tej sprawie, w sytuacji gdy szkoda w rzeczywistości opiewa na kwotę około 8100 zł, wezwany ubezpieczyciel ustalił odszkodowanie znacznie zaniżone, tj. w wysokości 4200 zł, co powoduje rażące niewykonanie umowy ubezpieczenia. Pani zależy na uzyskaniu wyższego odszkodowania.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W dalszej kolejności, mając na uwadze powyższą argumentację, należy podnieść, iż zgodnie z postanowieniami OWU, które stanowią integralną cześć umowy, szkoda to straty majątkowe powstałe w wyniku jednego zdarzenia objętego ochroną na podstawie OWU. Zatem straty, jakie Pani poniosła, są o wiele wyższe niż te, jakie wynikają z wyceny ubezpieczyciela. Mniemam także, iż nie zachodzą przypadki, kiedy ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę.

 

Ubezpieczyciel, dokonując opisanej wyceny powstałej w pojeździe szkody, naruszył moim zdaniem wskazane powyżej reguły wyceny szkody szczególnie, że brak jest jakichkolwiek podstaw do zaniżenia wartości pojazdu. Nie można zatem zgodzić się z ustaleniami ubezpieczyciela co do zaniżenia należnego odszkodowania, zwłaszcza że same zapisy OWU wskazują na ich bezzasadność.

 

Na powyższe nienależyte wykonanie umowy ubezpieczenia wpływ ma błędna wycena powstałej w Pani pojeździe szkody.

 

Nadto wskazać należy na art. 817 § 1 K.c., który stanowi, iż „ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Wraz z upływem terminu 30 dni i nie wypłaceniem w tym terminie należnego odszkodowania lub części należnego a niewypłaconego odszkodowania, ubezpieczyciel zobowiązany jest również do zapłaty odsetek ustawowych”. Stanowisko to znajduje uzasadnienie w orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2011 r., sygn. akt V CSK 38/11).

 

Ratio legis (z łac. uzasadnienie ustawy) art. 14 ustawy z 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, podobnie jak i art. 817 K.c., opiera się na uprawnieniu do wstrzymania wypłaty odszkodowania w sytuacjach wyjątkowych, gdy istnieją niejasności odnoszące się do samej odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości szkody. Ustanawiając krótki termin spełnienia świadczenia, ustawodawca wskazał na konieczność szybkiej i efektywnej likwidacji szkody ubezpieczeniowej. Po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczyciel lub Fundusz – jako profesjonalista korzystający z wyspecjalizowanej kadry i w razie potrzeby z pomocy rzeczoznawców (art. 355 § 2 K.c.) – obowiązany jest do ustalenia przesłanek swojej odpowiedzialności, czyli samodzielnego i aktywnego wyjaśnienia okoliczności wypadku oraz wysokości powstałej szkody. Nie może też wyczekiwać na prawomocne rozstrzygnięcie sądu. Bierne oczekiwanie ubezpieczyciela na wynik toczącego się procesu naraża go na ryzyko popadnięcia w opóźnienie lub zwłokę w spełnieniu świadczenia odszkodowawczego. Rolą sądu w ewentualnym procesie może być jedynie kontrola prawidłowości ustalenia przez ubezpieczyciela wysokości odszkodowania. Odsetki, zgodnie z art. 481 K.c, stanowią opartą na uproszczonych zasadach rekompensatę typowego uszczerbku majątkowego doznanego przez wierzyciela wskutek pozbawienia go możliwości czerpania korzyści z należnego mu świadczenia pieniężnego.

 

Powyższe znajduje uzasadnienie w treści art. 481 K.c., który stanowi;

 

„§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.


§ 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych”.

 

Nadto jako strona umowy ubezpieczenia, w sytuacji niewykonania obowiązku wynikającego z niniejszej reklamacji i wezwania skieruje na zasadzie art. 20 pkt 1) w związku z art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, skargę na działalność ubezpieczyciela do Biura Rzecznika Ubezpieczonych.

 

Rekapitulując, w chwili obecnej należy oczekiwać końcowej decyzji ubezpieczyciela i wnosić odwołanie lub już teraz wystosować pismo do ubezpieczyciela ze wskazaniem przeprowadzonej na Pani zlecenie szacowanej szkody. W sytuacji, kiedy takie odwołanie nie przyniesienie skutku, wówczas zasadne będzie złożenie do sądu pozwu o zapłatę (wyższego odszkodowania) wraz z wnioskiem o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego na okoliczność wysokości rzeczywiście wyrządzonej szkody. Niewykonanie powyższych żądań przez ubezpieczyciela spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, co mając na uwadze koszty postępowania, ewentualnej opinii biegłego oraz koszty zastępstwa procesowego, jak również niezbędne koszty dojazdu pełnomocnika do miejscowości, w której znajduje się siedziba sądu (co zgodnie z aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego również wchodzi w zakres kosztów procesu), spowoduje po stronie ubezpieczyciela dodatkowe znaczące koszty, możliwe do uniknięcia na obecnym etapie załatwienia niniejszej sprawy.podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa. Prowadzenie przecz organ ewentualnych czynności egzekucyjnych nie stanowi przeszkody do złożenia wniosku o zastosowanie wskazanej wyżej ulgi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - 0 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Awaria samolotu i żądanie odszkodowania

Po zakończeniu pobytu w Egipcie samolot, który miał nas zabrać do Polski, nie wystartował z powodu awarii. Ja i mój kolega zdecydowaliśmy się wykupić inne bilety za własne pieniądze, by tego samego dnia wrócić do kraju. Czy możemy starać się o odszkodowanie za zakup nowych&

Odrzucenie wniosku o wypłatę odszkodowania

W lutym pojechaliśmy z żoną załatwić pewne sprawy do spółdzielni mieszkaniowej. Żona wysiadała z samochodu i poślizgnęła się na oblodzonej nawierzchni podjazdu przy wejściu do budynku. Dwóch przechodniów pomogło mi ją podnieść i niezwłocznie udaliśmy się do szpitala. Na miejsc
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »