Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyznaczenie biegłego rewidenta

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 18.05.2012

Czy podczas przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. w trybie uproszczonym biegły rewident wydający opinię z badania wyceny aktywów i pasywów musi być wskazany przez sąd?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 572 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami; w skrócie K.s.h.):

 

„Art. 572. W przypadku przekształcenia spółki jawnej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki, nie stosuje się przepisów art. 557-561. Nie dotyczy to obowiązku przygotowania dokumentów, o których mowa w art. 558 § 2, oraz poddania wyceny aktywów i pasywów spółki badaniu biegłego rewidenta”.

 

Według art. 551 § 2 i 3 K.s.h.:

 

„§ 2. Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową, inną niż spółka jawna. Przepis ten nie narusza przepisów art. 26 § 4-6.

 

§ 3. Do przekształcenia, o którym mowa w § 2 zdanie pierwsze, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową, z tym że do skutków przekształcenia stosuje się art. 26 § 5”.

 

Z powyższego wynika – dla analizowanego stanu faktycznego – tylko tyle, że do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możemy stosować te same zasady co w przypadku przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. Zastosowanie ma zatem art. 572 K.s.h.

 

Do tego miejsca sprawa była stosunkowo prosta. Bardziej skomplikowana jest wykładnia art. 572 K.s.h. Przepis ten zawiera w gruncie rzeczy dwa przepisy, tj. art. 572 zdanie pierwsze i art. 572 zdanie drugie. Z pierwszego zdania art. 572 K.s.h. wynika, że w przypadku przekształcenia spółki cywilnej:

 

 • nie jest wymagany plan przekształcenia z załącznikami;
 • nie jest wymagane badanie planu przekształcenia z załącznikami przez biegłego;
 • nie są wymagane zawiadomienia wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu;
 • nie są wymagane procedury w zakresie wglądu do dokumentów spółki.

 

Natomiast z drugiego zdania art. 572 K.s.h. wynika istotne ograniczenie dyspozycji zdania pierwszego art. 572 K.s.h., bowiem wymaga się, aby w przypadku przekształcenia spółki cywilnej sporządzone zostały następujące dokumenty (stanowiące przy „normalnym przekształceniu” załączniki do planu przekształcenia):

 

 • projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki;
 • projekt umowy albo statutu spółki przekształconej;
 • wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej;
 • sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa w art. 558 § 1 pkt 1, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

 

Niefortunnie został sformułowany – moim zdaniem – przepis art. 572 zdanie drugie. Stanowi on bowiem w gruncie rzeczy, że niestosowanie art. 557-561 K.s.h. w przekształceniu uproszczonym spółki cywilnej w spółkę z o.o. jest ograniczone do poddania wyceny aktywów i pasywów spółki badaniu biegłego rewidenta. Można – i moim zdaniem należy – rozumieć to w ten sposób, że w przypadku przekształcenia uproszczonego spółki cywilnej w spółkę z o.o. powinno się stosować art. 557-561 K.s.h. w zakresie właśnie poddania wyceny aktywów i pasywów spółki badaniu biegłego rewidenta. O tym badaniu stanowi art. 559 K.s.h., który w swoim § 2 wymaga badania przez biegłego rewidenta ustanowionego przez sąd rejestrowy na wniosek spółki.

 

Takie stanowisko zajmują między innymi:

 

 • M. Tofel, Komentarz do art. 572 K.s.h., [w:] J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski i inni, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, C.H. Beck, 2011;
 • A. Szumański, Komentarz do art. 572 K.s.h., [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański i inni, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 459-633, C.H. Beck, 2009.

 

O kontrowersyjnym charakterze zagadnienia świadczy istnienie poglądu przeciwnego (vide – A. Witosz, Przekształcenia spółek w Kodeksie spółek handlowych, Bydgoszcz 2001).

 

Moim zdaniem, w przypadku przekształcenia uproszczonego spółki cywilnej w spółkę z o.o. badanie musi być przeprowadzone przez biegłego rewidenta powołanego przez sąd rejestrowy.

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia 28.09.2011 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 2 + 10 =

»Podobne materiały

Przeniesienie majątku przy wydzieleniu spółki

Planuję w najbliższym czasie wydzielić ze spółki z o.o. zorganizowaną część działalności (drukarnię cyfrową) jako oddzielną spółkę z o.o. Moje pytanie dotyczy przeniesienia majątku, a konkretnie wartości maszyn, które zostaną przeniesione do nowej spółki. Może dla uproszczenia posłużę się przykładem

 

Przeniesienie pracowników do nowej firmy

Spółka cywilna przekazuje część firmy innemu podmiotowi – wraz z pracownikami i sprzętem. Jaką przyjąć formułę przeniesienia pracowników do nowej firmy, żeby było jak najkorzystniej dla dotychczasowego pracodawcy? Dodam, że spółka zatrudnia 10 pracowników.

 

Odejście wspólnika ze spółki cywilnej i wprowadzenie osoby na jego miejsce

Dwuosobowa spółka cywilna ma długoletnią umowę z firmą amerykańską, która nie wyraża zgody na zmianę nazwy REGON-u i NIP-u s.c. Wspólnik złożył wypowiedzenie ze spółki na koniec roku, wyjechał za granicę i nie wyraził zgody na przyjęcie w jego miejsce mojej córki. Czy wobec powyższego mógłbym wprowa

 

Wykup udziałów w spółce od wspólnika

Jak najlepiej pod względem formalnym i podatkowym rozwiązać sprawę wykupu udziałów jednego wspólnika spółki cywilnej przez drugiego? Jaka droga byłaby najlepsza, żeby nie było konieczności podpisywania nowych umów z klientami i żeby nie płacić dodatkowych podatków?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »