.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wywóz gruzu na działkę na terenie parku krajobrazowego

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 27.04.2018

Co grozi osobie, która wywiozła 4 duże ciężarówki gruzu wraz ze starą papą z dachu i wysypała całą zawartość na własnej działce? Co ważne, działka jest usytuowana na terenie parku krajobrazowego oraz w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Od dwóch dni jestem świadkiem wywozu gruzu i wszystko mam udokumentowane na filmach, łącznie z osobami wywożącymi ten gruz i numerami rejestracyjnymi samochodu. Jakie są procedury działania w takiej sytuacji, co możemy zrobić? Osoba wywożąca te odpady czuje się całkowicie bezkarna i uważa, że na swojej działce może robić, co jej się podoba.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Konkretny katalog odpadów wskazuje natomiast Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923). Zatem o tym, co jest odpadem, przesądza ww. ustawa i rozporządzenie, które kwalifikuje zarówno glebę, jak i ziemię (w tym kamienie) jako odpad.

 

Nie ma wątpliwości, że działki, na które nawieziono gruz i ziemię, nie są miejscem przeznaczonym do składowania lub magazynowania odpadów. Albowiem przez składowisko odpadów rozumie się obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o odpadach posiadaczem odpadów jest wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. Obowiązkiem organu jest przede wszystkim przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego celem ustalenia posiadacza odpadów. Jeżeli okaże się to niemożliwe, wówczas działa domniemanie, iż władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

 

Domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego powierzchnią gruntu zanieczyszczonego odpadami, zdejmuje z organów prowadzących postępowanie obowiązek dociekania z urzędu, kto był wytwórcą odpadów (tak np. WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 28 maja 2014 r., sygn. akt II SA/Po 121/14).

 

Pani jako osoba prywatna nie ma możliwości samodzielnego ukarania sprawy zaśmiecenia lub właściciela działki albo odpadów. Powinna Pani zawiadomić właściwy organ o zaistniałym fakcie – wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta lub Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Organ ten rozpocznie z urzędu niestepowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Prawdopodobnie dokona kontroli oraz wezwania do usunięcia odpadów.

 

A jest duże prawdopodobieństwo, ze toczyłyby się dwa postępowania: przed organem samorządowym oraz WIOŚ. Pani nagrania oraz Pani zeznania będą dowodami w postępowaniu. Organy ustali, kto był wytwórcą odpadów, czy wytwórca zlecał transport odpadów, czy transportował we własnym zakresie, czy dochował swoich obowiązków wynikających z ustawy, czy zlecając transport odpadów zlecił go osobie uprawnionej (wpisanej do rejestru) itp. Zgodnie bowiem z art. 27 ust. 4 ustawy o odpadach posiadacz odpadów, który przekazał odpady transportującemu odpady, nie zwalnia się z odpowiedzialności za zbieranie lub przetwarzanie odpadów, do czasu przejęcia odpowiedzialności przez następnego posiadacza odpadów, który posiada decyzję wymienioną w ust. 2 pkt 1 lub 2 albo posiada wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a.

 

Jak więc widać, trudno jest w obecnym stanie wiedzy ustalić, kto miałby ponosić odpowiedzialność, a tym samym jaka byłaby kara. Ustawa o odpadach stanowi np.:

 

„Art. 174. 1. Kto, transportując odpady, narusza wymagania, o których mowa w art. 24 ust. 1, podlega karze aresztu albo grzywny.

 

2. Tej samej karze podlega, kto, wykonując usługę transportu odpadów, wbrew przepisowi art. 24 ust. 4 nie dostarcza odpadów:

1) do posiadacza odpadów, który został mu wskazany przez zlecającego tę usługę albo

2) do miejsca przeznaczenia odpadów, które zostało mu wskazane przez zlecającego tę usługę.

 

3. Tej samej karze podlega, kto, magazynując odpady, narusza wymagania, o których mowa w art. 25”.

 

Niezależnie od tego są jeszcze przepisy wydane przez wojewodę odnośnie parku krajobrazowego, a w nich nakazy określonego zachowania lub też zakazy. A za ich naruszenie także ponosi się odpowiedzialność.

 

Oprócz odpowiedzialności karnej w rachubę wchodzą administracyjne kary pieniężne za określone działania,zaniechania. Ich zastosowanie wymaga jednak ustalenia, że doszło do zachowania powodującego naliczenie kary pieniężnej. Administracyjna kara pieniężna wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł. Ale jeżeli ktoś, wbrew obowiązkowi ustawowemu transportuje odpady bez uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru, podlega administracyjnej karze pieniężnej wymierzanej w wysokości od 2000 do 10 000 zł.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton