.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz gminy

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 28.12.2014

Mam pytanie dotyczące ceny za ziemię, która według planu zagospodarowania ma być przeznaczona pod drogę. Ziemię, którą posiadamy, kupiliśmy za duże pieniądze – ziemia znajduje się pod miastem wojewódzkim i leży w atrakcyjnym miejscu. Gmina podaje mi wstępnie bardzo niską cenę. Jak mam to załatwić bez straty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, że nieruchomość będąca Pani własnością ma zostać wywłaszczona na rzecz gminy? Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Dopuszczalność wywłaszczenia nieruchomości, jako wyjątek od konstytucyjnej zasady ochrony własności, przewiduje art. 21 ust. 2 Konstytucji RP, który stanowi, iż wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Zasady wywłaszczenia zostały określone w art. 112-127 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603). Na jej podstawie może podlegać wywłaszczeniu nieruchomość, która położona jest na obszarze przeznaczonym w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne, jak również – nieruchomość, dla której wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wywłaszczenie jest możliwe tylko na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że nie ma możliwości wywłaszczenia na rzecz innego podmiotu prawnego. Wywłaszczenie może być dokonane tylko wówczas, gdy cele publiczne nie mogą być realizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy.

 

Określenie, że „cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób” oznacza, że Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego nie dysponują nieruchomościami pozwalającymi zrealizować cel publiczny, a także, że realizacja tego celu nie jest możliwa za pomocą łagodniejszej formy ingerencji w uprawnienia właściciela, np. przez czasowe zajęcie nieruchomości.

 

Wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne jest – zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – celem publicznym.

 

Warto pamiętać, iż wywłaszczeniem może być objęta cała nieruchomość albo jej część. Jeżeli wywłaszczeniem jest objęta część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystywania na dotychczasowe cele, na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości nabywa się tę część w drodze umowy na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, w zależności od tego, na czyją rzecz następuje wywłaszczenie.

 

Organem właściwym w sprawie wywłaszczenia jest starosta.

 

Jednym z warunków przeprowadzenia postępowania wywłaszczeniowego jest niemożność nabycia praw do nieruchomości w drodze umowy. Stąd organ powinien podjąć najpierw negocjacje z Panią w celu dobrowolnego jej nabycia . Starosta winien wystosować do Pani pismo, w którym złoży ofertę nabycia nieruchomości i cenę. Umowa może zostać zawarta w terminie 2 miesięcy od złożenia oferty i przez te 2 miesiące starosta nie może wydać decyzji o wywłaszczeniu.

 

Umowa zostaje zawarta wtedy, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.

 

Jeśli do zawarcia umowy nie dojdzie starosta wszczyna postępowanie administracyjne, które kończy się decyzją o wywłaszczeniu. Decyzja zostaje wydane na rozprawie. W decyzji tej zostanie ustalone również odszkodowanie dla wywłaszczonego właściciela. Odszkodowanie jest więc koniecznym elementem decyzji o wywłaszczeniu. Odszkodowanie powinno być słuszne, co oznacza, że powinno stanowić ekwiwalent wartości wywłaszczonej nieruchomości. Zasadą jest, iż podstawą ustalenia wysokości odszkodowania jest jej wartość rynkowa.

 

Wysokość odszkodowania ustala się według stanu, przeznaczenia i wartości, wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości. Oznacza to, że starosta nie może we własnym zakresie (bez opinii rzeczoznawcy majątkowego) określić wartości nieruchomości.

 

Podejrzewam, że w obecnej chwili starosta prowadzi z Panią negocjacje w celu zawarcia umowy, o której mowa wyżej. Jeśli nie zgadza się Pani na zaproponowaną cenę, to może Pani odmówić zawarcia umowy. Wówczas starosta będzie musiał przeprowadzić postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o wywłaszczeniu, w której zostanie określone odszkodowanie. Jeśli nadal będzie Pani uważała, że odszkodowanie jest zbyt niskie, będzie Pani mogła się odwołać od decyzji starosty do wojewody, o czym zostanie Pani pouczona przez starostę.

 

Warto wiedzieć, że w miastach na prawach powiatu prezydent pełni również funkcję starosty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl