.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wysyłka towaru innego niż zamówiony

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 19.01.2022 • Zaktualizowane: 19.01.2022

Skorzystałem z oferty sprzedaży ubrań, które miały być nowe. Za całość zamówienia zapłaciłem 3000 zł. Tymczasem przyszły do mnie ubrania używane – i wyłącznie wyjściowe. Sprzedający twierdzi, że paczka została pomylona i został wysłany towar inny niż zamówiony. Sprzedawca zapewnił że będzie wyjaśniał sytuację. Do dzisiaj jednak nie mogę się z nim skontaktować, nie dostałem też faktury. Zgłosiłem to na policję, a prokuratura umorzyła postępowanie. Co jeszcze mogę zrobić, skoro wysłano mi towar inny niż zamówiony?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wysyłka towaru innego niż zamówiony

Brak znamion czyn zabronionego

Zgodnie z treścią art. 17 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego „nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy: czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa”.

 

„Przez brak znamion czynu zabronionego jako przesłankę procesową przewidzianą w art. 17 § 1 pkt 2 należy rozumieć sytuację, gdy czyn w znaczeniu prawa karnego materialnego miał wprawdzie miejsce w rzeczywistości, ale nie wyczerpuje on znamion typu czynu zabronionego określonych w przepisach KK lub przepisach pozakodeksowych. Stwierdzenie tej przeszkody procesowej po rozpoczęciu przewodu sądowego obliguje sąd z uwagi na treść art. 414 § 1 zd. 1 do wydania wyroku uniewinniającego. Słusznie jednak w orzecznictwie wskazuje się, że wydanie wyroku uniewinniającego wchodzi w grę wyłącznie wówczas, gdy po sprawdzeniu czy zachowanie oskarżonego nie wyczerpuje – w ramach tożsamości czynu – znamion innego niż zarzucany typu czynu zabronionego, możliwość taka zostanie przez sąd jednoznacznie wykluczona” (tak SN w wyroku z 20.5.2013 r., sygn. akt III KK 426/12).

 

Z uwagi na powyższe prokurator uznał, iż zachowanie sprawcy nie wypełnia znamion czynu zabronionego, wobec tego orzekł o umorzeniu postępowania. Z uwagi na powyższe obecnie posiada Pan uprawnienie do wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia do sądu rejonowego właściwego miejscowo dla danej jednostki prokuratury. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratury rejonowej, która wydała powyższe postanowienie.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 306 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania karnego na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przysługuje zażalenie: pokrzywdzonemu.

Zażalenie

Omawiany przepis przewiduje, że na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa (art. 306 § 1 in principio) przysługuje zażalenie. Identycznie stanowi art. 306 § 1a in principio odnośnie do decyzji o umorzeniu. Nie określono natomiast organu, który jest właściwy do rozpoznania zażalenia. W takim przypadku obowiązuje zasada ujęta w art. 465 § 2, w której świetle na postanowienie prokuratora przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Powoływanie się w tym przypadku na przepis art. 329 § 1 (tak Z. Brodzisz, w: Skorupka, KPK. Komentarz, 2016, s. 716) ma wtórne znaczenie, gdyż przepis art. 306 nie wskazuje organu kompetentnego do rozpoznania tego zażalenia. Sformułowanie „sąd właściwy do rozpoznania sprawy” należy odnieść do sądu rejonowego lub okręgowego, który rozpoznawałby sprawę, gdyby ta wpłynęła z aktem oskarżenia. Zwłaszcza w przypadku, gdy zapada decyzja o odmowie wszczęcia postępowania ustalenie właściwego organu sądowego jest pewnym założeniem hipotetycznym, odniesionym do ustaleń okoliczności sprawy w takim kształcie w jakim się one prezentują na podstawie materiałów wynikających ze zrealizowanych czynności sprawdzających, a niekiedy nawet samego zawiadomienia o przestępstwie, jeśli będzie ono wyłączną bazą dla wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. Ocena przyjęta przez prokuratora w jego osobistej decyzji czy decyzji zatwierdzającej organu nieprokuratorskiego nie jest wiążąca dla sądu (zob. uchwała SN z 23.2.1999 r., sygn. akt I KZP 35/98).

Wysyłka innego towaru – celowe wprowadzenie w błąd

Z uwagi na powyższe obecnie posiada Pan możliwość złożenia zażalenia w sprawie. W zażaleniu musi Pan wskazać, czy składa Pan zażalenie co do całości postanowienia oraz wskazać, co zarzuca Pan spornemu postanowieniu. Proszę określić, iż postanowienie narusza przepisy prawa materialnego, a więc art. 286 Kodeksu karnego, a także prawa procesowego – wspomnianego już art. 17 Kodeksu postępowania karnego, bowiem czyn sprawcy zawiera znamiona czynu zabronionego i celowego wprowadzenia Pana w błąd w celu osiągniecia korzyści majątkowej.

 

Całkiem osobno wskazuję także, iż bardzo często prokuratorzy, a następnie sądy umarzają powyższe postępowania z uwagi na to, iż co do zasady zwrotu zapłaty za towar powinien Pan dochodzić w postępowaniu cywilnym. Z uwagi na to, w przypadku dalszej odmowy wszczęcia dochodzenia, proszę skierować do sądu pozew o zapłatę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl