.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wystawienie przedmiotu na Allegro w kategorii „antyk”

Autor: Krystian Lenowiecki • Opublikowane: 19.10.2010

Wystawiałem na Allegro jako osoba prywatna przedmiot w kategorii „antyk”. W opisie aukcji zawarłem informację, że nie znam daty wytworzenia przedmiotu, ale zapewniam, że jest to antyk. Czy kupujący może odstąpić od umowy kupna, uważając, że jest to przedmiot współczesny? Dodam, że w tej kategorii często wystawiane są przedmioty współcześnie wytworzone.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na podstawie art. 5.5 regulaminu Allegro „opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Aukcji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu”.

 

Zgodnie z art. 5.6 regulaminu Allegro „aukcję należy umieścić w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj Towaru”.

 

W oparciu o art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne)”.

 

Na podstawie art. 560 § 1 K.c. „jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne”.

 

Zgodnie z art. 471 K.c. „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny „przepisów o umowach zawieranych na odległość nie stosuje się do umów (…) sprzedaży z licytacji”.

 

W oparciu o art. 311 Dyrektywy 2006/112/WE RADY z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej „do celów niniejszego rozdziału i bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych zastosowanie mają następujące definicje: (…) «antyki» oznaczają przedmioty wymienione w załączniku IX część C (czyli Przedmioty inne niż dzieła sztuki lub przedmioty kolekcjonerskie o wieku przekraczającym 100 lat (kod CN 9706 00 00))”.

 

W oparciu o przedstawiony przez Pana stan faktyczny oraz uwzględniając przytoczone powyżej akty prawne, należy stwierdzić, że tym, co wiąże sprzedającego, jest treść wystawionej przez niego oferty. Nie jest wiec tak, że o cechach, jakie ma mieć oferowany przedmiot, decyduje samo umieszczenie go w licytowanej kategorii.

 

To treść oferty, jaką Pan skonstruował co do konkretnego przedmiotu (przede wszystkim opis licytowanego przedmiotu z powołaniem się na cechy, które powodują, że licytowany jest przedmiot oznaczony co do tożsamości), będzie decydowała o tym, czy nabywca mógł się spodziewać, że nabyty przez niego przedmiot majątkowy nosi cechy przedmiotu antycznego.

 

W przypadku oceniania, czy nabywca mógł się spodziewać, że w kategorii „antyki” nabywane są jedynie przedmioty antyczne, należałoby zastosować „wzorzec przeciętnego konsumenta” – tzn. ocenić, czy przeciętna osoba dokonująca zakupów na Allegro zdaje sobie sprawę, że „kategorie” na Allegro stanowią tylko funkcję porządkującą system licytacji i w danej kategorii mogą wystąpić przedmioty niekoniecznie spełniające cechy, jakich należałoby od nich wymagać.

 

W przypadku kategorii „antyki” jest to tym bardziej trudne, że nie ma definicji ustawowej tego pojęcia w polskim systemie prawnym. Nie można wiec z całą stanowczością przesądzić, że coś antycznym przedmiotem jest, a coś innego nie jest. Z całą jednak pewnością przedmiot antyczny musi mieć pewną cechę starości –nie może być tożsamy z przedmiotem współcześnie wytworzonym.

 

Można co prawda opierać się na definicji zawartej w przywołanej na wstępie dyrektywy Rady Unii europejskiej, która stanowi, że antyczne przedmioty to takie, które mają co najmniej 100 lat – lecz jest to definicja stworzona do celu ustalania podatku VAT i nie rozciąga się na inne gałęzie prawa.

 

Wszystko więc zależy od oferty, jaka została umieszczona na aukcji elektronicznej. Jeżeli było w niej zapewnienie, że przedmiot jest antyczny (a faktycznie nie posiada tej cechy) – to moim zdaniem może mieć tutaj zastosowanie przywołany przepis art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego (bowiem na pewno dochodzi do zmniejszenia wartości rzeczy, a brak cechy antyczności, o której sprzedawca zapewniał, powoduje, że rzecz ma wadę).

 

Należy jeszcze zauważyć, że regulamin Allegro nakłada obowiązek rzetelnego opisu sprzedawanego towaru oraz mówi, że przedmioty należy umieszczać w odpowiedniej kategorii. O ile więc umieszczenie przedmiotu stylizowanego na antyczny w kategorii „antyk” jest moim zdaniem dopuszczalne i samo w sobie nie rodzi uprawnienia dla kupującego z tytułu rękojmi – to już umieszczenie w ofercie zapewnienia, że przedmiot jest antyczny (a faktycznie taki nie jest) powoduje, że rzecz objęta ofertą ma wadę uzasadniająca nawet żądanie kupującego odstąpienia od umowy.

 

W celu pełniejszego naświetlenia sytuacji prawnej informuję Pana, że odstąpienie od umowy na podstawie rękojmi nie jest jedynym uprawnieniem kupującego w przypadku, gdy umowa została wykonana w sposób nienależyty (np. niezgodny z ofertą). Samoistną przyczyną, na podstawie której kupujący może żądać naprawienia szkody, jest art. 471 K.c. mówiący, że „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania”.

 

Podobnie stwierdził Sąd Najwyższy – Izba Cywilna w wyroku z dnia 25.08.2004 r., sygn. akt IV CK 601/2003, który zauważył, że „odpowiedzialność sprzedawcy wobec kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy (art. 556 kc) nie stanowi jedynej prawnej płaszczyzny, na podstawie której kupujący może domagać się określonej rekompensaty w związku z wadą rzeczy. Oprócz rękojmi i gwarancji, w przypadku wad rzeczy sprzedanej, możliwe jest dochodzenie roszczeń przeciwko sprzedawcy na zasadach ogólnych, tj. według reguł art. 471 i nast., kc i to zarówno obok jednoczesnego korzystania z instytucji szczególnych (art. 566 § 1 kc) jak i bez korzystania z tych instytucji”.

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że skoro w kategorii „antyki” na Allegro wystawiane są nie tylko przedmioty antyczne, uprawnienie kupującego do rękojmi w trybie art. 556 K.c. pojawia się dopiero w momencie, gdy z konkretnej oferty wynika, że sprzedawca zapewnił kupującego o „antyczności” sprzedawanego przedmiotu. Oceny, czy przedmiot ma faktycznie tę cechę, czy nie, dokonuje w przypadku sporu sąd w oparciu o całokształt okoliczności – jako że, jak wspomniałem, nie ma w systemie prawa cywilnego definicji „antyczności przedmiotu”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl