.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 30.07.2012

Wiele lat temu bank udzielił mi kredytu. Termin wymagalności był w 2004 roku, jednak do dnia dzisiejszego nie spłaciłem kredytu. Zadzwonił do mnie człowiek z firmy windykacyjnej z informacją, że muszę spłacić dług*. Zastanawiam się, dlaczego nie został wystawiony bankowy tytuł egzekucyjny. Czy mój kredyt nie jest już przedawniony? Co z odsetkami?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pana sytuacja prawna i prawo podniesienia zarzutu przedawnienia będą zależały w dużej mierze od przyjętego przez bank sposobu postępowania.

 

Bank oczywiście nie musi występować o wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego oraz wszczynać na jego podstawie postępowania sądowego i egzekucyjnego przeciwko Panu. Bank może sprzedać swoją wierzytelność na rzecz wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej, która to będzie uprawniona do dalszej windykacji długu. Oczywiście dokonanie takiej transakcji pomiędzy bankiem a firmą windykacyjną nie ma wpływu na bieg przedawnienia i nie prowadzi do jego przerwania.

 

Ponieważ roszczenie banku o zwrot kredytu, jak i roszczenia firmy windykacyjnej mają związek z prowadzeniem działalności gospodarczej przez bank, to termin przedawnienia wynosi trzy lata (art. 118 Kodeksu cywilnego; w skrócie K.c.). Nie ma przy tym znaczenia, kim był kredytobiorca – przedsiębiorcą czy konsumentem. Także termin przedawnienia odsetek będzie wynosił 3 lata.

 

Termin przedawnienia zaczyna biec od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 120 § 1 K.c.). Wymagalność to stan, w którym wierzyciel w postaci banku może żądać spełnienia świadczenia od dłużnika. Na przykład poszczególne raty kredytu mają ściśle określoną datę spłaty, więc każda z rat przedawnia się po trzech latach począwszy od dnia, w którym powinna zostać spłacona zgodnie z zawartą umową. Przedawnienie każdej raty biegnie – co do zasady – osobno od momentu jej terminu płatności. W przypadku gdyby zgodnie z umową kredytową kredyt miał zostać spłacony przez Pana jednorazowo, to przedawnienie liczy się od dnia upływu tej daty.

 

Termin przedawnienia może ulec przerwaniu. W celu skutecznego dokonania przerwania biegu przedawnienia przez bank albo firmę windykacyjną konieczne byłoby:

 

  • wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę,
  • skierowanie do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji,
  • wystąpienie do sądu z wnioskiem o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności.

 

Po każdym przerwaniu bieg terminu należy liczyć od nowa. Ponadto bieg przedawnienia na podstawie art. 123 § 1 pkt 2 K.c. przerywa się m.in. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, czyli poprzez wyraźne oświadczenie woli lub inne jednoznaczne zachowanie się dłużnika wobec wierzyciela, z którego wynika, że dłużnik uważa roszczenie za istniejące (np. poprzez prowadzenie z bankiem rozmów na temat odroczenia zapłaty rat, umorzenia części zobowiązań).

 

Reasumując, powinien Pan uzyskać od firmy windykacyjnej informacje, na jakiej podstawie windykują od Pana dług. Jeżeli rzeczywiście nie było żadnego wyroku w Pana sprawie, postępowania komorniczego lub bank nie wystawił bankowego tytułu egzekucyjnego i nie uzyskał dla niego klauzuli, to istnieje duże prawdopodobieństwo, iż bank sprzedał firmie windykacyjnej wierzytelność przedawnioną. Takie sytuacje dosyć często są spotykane.

 

W takiej sytuacji musi Pan powołać się na zarzut przedawnienia wierzytelności wynikającej z udzielonego przez bank kredytu, jak i odsetek od niego. Proszę zrobić to w formie pisemnej. Ponieważ nie ma gwarancji, że firma windykacyjna pomimo Pana oświadczenia nie wniesie powództwa do sądu, to musi Pan koniecznie odbierać wszelką korespondencję z sądu pod Pana adresem zamieszkania i adresem, który wskazał Pan w banku (jeżeli są różne). W przypadku otrzymania korespondencji z sądu w postaci np. nakazu zapłaty lub odpisu pozwu musi Pan w terminie 2 tygodni złożyć pismo, w którym powoła się Pan na przedawnienie roszczeń. Sąd bowiem nie bada tej okoliczności z urzędu, a jedynie czeka na inicjatywę dłużnika w tym względzie, a więc brak takiej inicjatywy po Pana stronie może oznaczać zasądzenie całej tej kwoty.

 

W przypadku gdy po analizie dokumentacji dojdzie Pan do wniosku, iż nastąpiło jednak przerwanie biegu przedawnienia, to sytuacja może kształtować się dwojako:

 

  1. Jeżeli nie było orzeczenia sądu, to termin przedawnienia zaczyna biec na nowo, ale nadal jest to termin tylko 3-letni.
  2. Jeżeli było prawomocne orzeczenie sądu, to termin przedawnienia zaczyna biec na nowo, ale jednocześnie następuje jego wydłużenie do okresu 10-letniego. Termin ten nie będzie miał jednak zastosowania do roszczeń objętych bankowymi tytułami egzekucyjnymi, a także do odsetek, które stałyby się wymagalne po dniu wyroku.

 

Wydaje mi się jednak, iż sytuacja, w której zapadłby przeciwko Panu prawomocny wyrok, o którym nic Pan nie wie, jest mało prawdopodobna. Byłaby możliwa tylko wtedy, gdyby zmienił Pan miejsce zamieszkania i nie powiadomił o tym fakcie banku lub gdyby nie odbierał Pan przesyłek poleconych z sądu. Najprawdopodobniej gdyby było takie orzeczenie, kontaktowałby się z Panem komornik, a nie pracownik firmy windykacyjnej. Niemniej jednak z ostrożności powinien Pan zażądać dokumentów, na podstawie których firma windykacyjna kieruje do Pana roszczenia i dokonać ich oceny pod względem upływu terminu przedawnienia.

 

 

 

 

*Stan prawny z dnia 5.10.2011 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton