.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wystąpienie ze spółki jawnej

Przez dziesięć lat byłam współwłaścicielem spółki jawnej. Teraz zdecydowałam się z niej wystąpić. Wszystkie dochody spółki były rozliczane w PIT-36 i opodatkowane; teraz otrzymam należność z tytułu wystąpienia ze spółki. Czy podlega ona dodatkowemu opodatkowaniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.; dalej: ustawy o PIT) przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku.

 

Z kolei w myśl art. 9 ust. 1 powyższej ustawy – wyrażającego podstawową zasadę podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. zasadę powszechności opodatkowania – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

 

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest więc dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został osiągnięty; w szczególnych przypadkach przewidzianych w ustawie przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.

 

Z treści cytowanego art. 8 ust. 1 ustawy o PIT wynika, że spółka jawna nie posiada podmiotowości w zakresie podatku dochodowego; podatnikiem tego podatku jest wspólnik, który uwzględnia w rozliczeniu podatku dochodowego przychody oraz koszty ich uzyskania generowane przez spółkę jawną w proporcji, w jakiej partycypuje w jej zyskach na podstawie umowy spółki.

 

Z treści art. 8 ust. 1 ustawy o PIT wynika, że podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest spółka jawna (spółka niemająca osobowości prawnej), lecz są nimi osoby fizyczne będące wspólnikami.

 

Tym samym gdy wypłacana kwota – stanowiąca część wartości majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników w stosunku, w którym wspólnik występujący uczestniczył w zyskach spółki – odpowiada przyrostowi wartości majątku spółki powstałego już z raz opodatkowanego dochodu pozostawionego przez wspólników w spółce, to występujący wspólnik nie uzyskuje przysporzenia majątkowego, a w konsekwencji nie uzyskuje przychodu w rozumieniu ustawy o PIT. Doszłoby bowiem do ponownego opodatkowania tych samych kwot. Dlatego też w takiej sytuacji dla występującego wspólnika nie powstaje przychód, który stanowiłby jakąś nową kategorię ekonomiczną, niepoddaną uprzednio opodatkowaniu.

 

W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej mamy do czynienia z podziałem majątku wspólnego, nie zaś z osiągnięciem dochodu. Jest to forma zniesienia współwłasności łącznej. Nie można w tej sytuacji mówić o jakimkolwiek przysporzeniu po stronie występującego ze spółki wspólnika, a jedynie o wypłacie tego, co w czasie trwania spółki było również jego własnością.

 

Z treści art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PIT stanowiącego, że wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów do spółki osobowej, nie wynika, że wszystkie należności wypłacane występującemu ze spółki jawnej wspólnikowi ponad wniesiony wkład podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 

W interpretacji indywidualnej wydanej z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2012 r. (sygn. ILPB1/415-91/09/12-S/IM), w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 grudnia 2009 r. (sygn. akt I SA/Łd 642/09) oraz w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 2011 r. (sygn. akt II FSK 800/10) zostało potwierdzone, że wystąpienie wspólnika ze spółki i wiążący się z tym faktem zwrot przypadających temu wspólnikowi pieniędzy nie skutkuje powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu.

 

W wyroku NSA z dnia 16 lutego 2012r. (sygn. II FSK 1473/10) sąd wyjaśnił również, że „zgodnie z art. 25 Kodeksu spółek handlowych [w skrócie: K.s.h.] umowa spółki jawnej winna określać wkłady wniesione przez każdego wspólnika i ich wartość, przy czym rzeczywista wartość wniesionych wkładów jest podstawą do obliczenia udziału kapitałowego wspólnika (art. 50 § 1 K.s.h.). Oznacza to, że uczestnictwo w spółce jawnej wiąże się z zawarciem umowy spółki oraz wniesieniem oznaczonego w niej wkładu. Udział kapitałowy, o którym mowa w art. 50 § 1 K.s.h., stanowi podstawę obliczenia kwoty wypłacanej wspólnikowi przy wystąpieniu ze spółki (art.65 K.s.h.) oraz podstawę do ustalenia ogółu praw i obowiązków przysługujących wspólnikowi w spółce. Przewidziane w art. 21 ust.1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienie obejmuje więc zarówno wkład pierwotnie wniesiony, jak i jego zwiększenie, wynikające z pozostawienia w spółce zysków opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz ze wzrostu wartości składników majątku spółki”.

 

Odpowiadając zatem na Pani pytanie, wyjaśniam, że zwrot równowartości pierwotnie wniesionego do spółki wkładu korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PIT. Z uwagi na art. 8 tej ustawy należy stwierdzić, że zyski wypracowane przez spółkę i opodatkowane w trakcie jej trwania nie mogą być opodatkowane po raz drugi w momencie, gdy wspólnik występuje ze spółki jawnej.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl