Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wystąpienie z powództwem przeciwegzekucyjnym a przerwanie biegu egzekucji

Autor: Michał Kibil • Opublikowane: 28.04.2010

Czy wystąpienie przez małżonka z powództwem przeciwegzekucyjnym powoduje przerwanie biegu egzekucji, skoro brak wykonania opisu i oszacowania po upływie roku według art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego skutkuje umorzeniem egzekucji z mocy prawa? Czy mogę napisać wniosek o wykreślenie wpisu o toczącej się egzekucji z nieruchomości z ksiąg wieczystych, jeśli nastąpi zawieszenie egzekucji? Kiedy następuje umorzenie egzekucji na mocy art. 823 K.p.c. i czy komornik powinien zawiadomić dłużnika o umorzeniu egzekucji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Samoistne złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego nie stanowi podstawy do zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawę taką stanowi wniosek o zabezpieczenie powództwa w postaci zawieszenia egzekucji.

 

Zgodnie z art. 755 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) „jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne (…) sąd może (…) zawiesić egzekucję lub postępowanie wykonawcze”.

 

Zawieszenie więc jest fakultatywne i zależy nie tylko od woli strony, która może nie wnosić o zastosowanie tej formy zabezpieczenia, ale także od oceny sądu.

 

Odmienną instytucję przewiduje powoływany przez Pana art. 823 K.p.c., zgodnie z którym „postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania – od ustania przyczyny zawieszenia”.

 

Ze względu na brak szczegółów w przedstawionym przez Pana stanie faktycznym nie mam podstaw do oceny, czy rzeczywiście zachodzą przesłanki do umorzenia postępowania.

 

Jeżeli jednak zachodzą, to w mojej opinii, nawet w razie złożenia powództwa przeciwegzekucyjnego przez dłużnika, kwestię zawieszenia w związku z powództwem i umorzenia z mocy prawa należy rozpatrywać odrębnie.

 

Sąd, realizując dyspozycję wniosku powoda o udzielenie zabezpieczenia, może zawiesić postępowanie, jeżeli tylko zajdą ku temu przesłanki, a następnie postępowanie może zostać umorzone w związku z zaistnieniem bądź stwierdzeniem wcześniejszych przesłanek do umorzenia postępowania z samego prawa.

 

W tym miejscu należy pamiętać, że istnieje szereg okoliczności, w których w opinii dłużnika powinno nastąpić umorzenie z mocy prawa, jednakże w toku zażalenia na postanowienie o umorzenie zostaną przedstawione przez wierzyciela dowody obalające z pozoru oczywiste umorzenie z mocy prawa.

 

W takim przypadku (braku umorzenia postępowania) zabezpieczenie w postaci zawieszenia postępowania egzekucyjnego wydaje się być w pełni racjonalnym rozwiązaniem, ograniczającym czasowo egzekucję, a tym samym zabezpieczającym interesy dłużników.

 

Jeżeli w powództwie przeciwegzekucyjnym wniesiono o zabezpieczenie roszczenia w postaci zawieszenia egzekucji, a sąd nie przyjął tego wniosku, ponieważ nie znalazł podstaw do zastosowania tej formy zabezpieczenia, to w tym postępowaniu egzekucja nie ulegnie zawieszeniu.

 

Jeżeli z mocy prawa zachodzą przesłanki do umorzenia postępowania, a sąd lub komornik tego nie czyni, może Pan złożyć pismo wskazujące na zajście przesłanek. Ma to na celu bardziej zwrócenie uwagi sądowi na zajście określonych przesłanek, a nie zawnioskowanie o umorzenie.

 

Jeśli nastąpiło umorzenie egzekucji, to komornik prowadzący sprawę jest obowiązany złożyć wniosek o wykreśleniu wzmianki z księgi wieczystej nieruchomości, a jeśli nie dokona tej czynności po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu postępowania, można go wezwać do jej dokonania. Na brak dalszego działania przysługuje skarga na czynności komornika.

 

Jednocześnie, posiadając prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, również Pan jest uprawniony do złożenia stosownego wniosku.

 

Musiałby Pan dokonać jednak stosownej opłaty w wysokości 30 zł o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej (art. 46 w związku z art. 44 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

 

Pana wniosek powinien zostać uwzględniony ze względu na konieczność usunięcia niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym.

 

Zgodnie z przyjętą doktryną i orzecznictwem umorzenie egzekucji następuje z mocy prawa w dniu następującym rok po dokonaniu ostatniej czynności egzekucyjnej, jeżeli był on zobowiązany do dokonania czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania.

 

Postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu egzekucji stanowi jedynie potwierdzenie stosownego umorzenia.

 

Nie jest więc konieczne jego uprawomocnienie dla dokonania umorzenia egzekucji (por. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 1996 r., sygn. akt III CZP 44/96).

 

Od dnia, w którym upłynął termin umorzenia egzekucji, komornik nie powinien podejmować żadnych czynności, ponieważ egzekucja zostaje umorzona.

 

Dodam jeszcze, że zarówno odpisy wniosków, jak i wszelkie zmiany w stanie spraw powinny być przesyłane również do dłużnika, tak więc komornik jest obowiązany powiadomić dłużnika również o tej czynności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus jeden =

»Podobne materiały

Deportacja za niespłacone długi – czy to możliwe?

Od paru lat mieszkam za granicą – założyłem tutaj rodzinę. W międzyczasie zostałem eksmitowany z mieszkania w Polsce za długi (nie było mnie przy tym). Po jakim czasie ulegają przedawnieniu długi czynszowe (wraz z odsetkami)? Czy mogę zostać deportowany do Polski za niespłacone długi? Czy mogę

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »