.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wyspa Jersey jako miejsce pracy i zamieszkania a kwestie podatkowe

Autor: Rafał Styczyński • Opublikowane: 29.11.2011

Od czterech lat mieszkam i pracuję na wyspie Jersey. Do Polski przyjeżdżam na całe lato – tu mieszka moja żona i syn. Czy powinienem rozliczać się w Polsce z dochodów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej opinii w opisanym przypadku istnieje ryzyko, że Pańskie dochody podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski. Podejście organów podatkowych w sprawach dotyczących ustalenia rezydencji podatkowej i w konsekwencji opodatkowania dochodów jest niezwykle restrykcyjne. Dlatego też w celu wyeliminowania ryzyka rekomenduję zwrócenie się o interpretację przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej.

 

Ustalenie rezydencji podatkowej stanowi podstawę do tego, aby właściwie określić, jakiemu obowiązkowi podatkowemu podmiot podlega w Polsce. W przypadku stwierdzenia, że podatnik ma rezydencję podatkową w Polsce, podlega on nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W praktyce ustalenie rezydencji podatkowej może okazać się niełatwe.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT„osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która:

 

  1. posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terenie Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

 

Dlatego też w mojej opinii z uwagi na fakt, że w Polsce posiada Pan rodzinę, istnieje duże ryzyko, iż organy podatkowe uznają, że miejsce Pańskich interesów życiowych znajduje się w Polsce.

 

Jak wskazują organy podatkowe, w przypadku gdy podmiot podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Takie stanowisko możemy odnaleźć w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29.01.2010 r., sygn. akt IPPB1/415-965/09-2/JB, gdzie czytamy:

 

„Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która:

 

  1. posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terenie Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

Zasada nieograniczonego obowiązku podatkowego polega na tym, że w przypadku osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w RP opodatkowaniu podlega całość dochodów podatnika bez względu na to, gdzie położone są źródła przychodów (…)”.

 

W przepisach polskiego prawa podatkowego pojęcie „miejsce zamieszkania” nie zostało zdefiniowane.

 

Centrum interesów życiowych

 

Centrum interesów życiowych obejmuje powiązania osobiste i ekonomiczne, w tym stosunki rodzinne i towarzyskie, zatrudnienie, działalność polityczną, kulturalną i wszelką inną, a także miejsce prowadzonej działalności gospodarczej i miejsce, z którego dana osoba zarządza swoim majątkiem.

 

Urzędy skarbowe uznają, że, rozpatrując kwestię ustalenia miejsca zamieszkania na podstawie centrum interesów życiowych, należy brać pod uwagę posiadanie w danym kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych. Za „interesy osobiste” trzeba uznać powiązania rodzinne i towarzyskie danej osoby. W praktyce chodzi tutaj o sytuację, gdy w danym państwie znajduje się także najbliższa rodzina danej osoby (małżonek i dzieci). Przez „interesy gospodarcze” należy natomiast rozumieć miejsce wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej czy też posiadania majątku.

 

Miejsce opodatkowania

 

Definicja wspomnianego miejsca zamieszkania znajduje się w art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. Warunek przebywania w danym miejscu ma charakter obiektywny. Zamiar stałego pobytu w danej miejscowości ma natomiast charakter subiektywny, ponieważ odnosi się do zamiaru osoby. Na miejsce zamieszkania składa się więc zarówno element faktycznego przebywania (łac. corpus), jak i zamiar pobytu w tym miejscu (łac. animus). Jednocześnie istnieją kryteria obiektywizujące zamiar stałego pobytu. Uznaje się na przykład, że podatnik wykazuje zamiar stałego pobytu w danej miejscowości, jeżeli miejscowość ta stanowi dla niego centrum jego życiowej działalności, ocenianej w aspekcie jego powiązań osobistych i gospodarczych. Należy przy tym podkreślić, że sama deklaracja osoby co do zamiaru nie ma doniosłości prawnej, jeżeli nie znajduje wyrazu w faktycznych okolicznościach wskazujących na to, gdzie osoba ustanowiła ośrodek życiowej działalności.

 

Ponadto zgodnie z art. 28 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna może mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Oczywiście miejsce zamieszkania może ulegać zmianie, np. osoba może mieszkać w Polsce, a następnie przeprowadzić się gdzie indziej. Jeżeli w tych miejscach było jej centrum życiowych interesów, to należy uznać, iż w poszczególnych okresach miała różne miejsca zamieszkania, co ma wpływ na sposób opodatkowania uzyskanych przez tę osobę dochodów.

 

Co bardzo istotne, zmiana miejsca zamieszkania, również w przypadku wyjazdu za granicę, winna być zgłoszona w urzędzie skarbowym na formularzu NIP-3. Jest to niezwykle ważny argument przemawiający za wyłączeniem z opodatkowania dochodów osiągniętych za granicą. Organy podatkowe również potwierdzają konieczność złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego, jest to jedna z przesłanek, która określa rezydencję. W podobnej do Pańskiej sprawie organ podatkowy zajął niekorzystne dla podatnika stanowisku, w swojej argumentacji przywołał fakt, iż podatnik nie złożył formularza NIP-3. W piśmie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 17.07.2007 r., sygn. akt P-1/415-34/07, możemy przeczytać:

 

„Jak wynika z opisanego stanu faktycznego na wyspie Jersey przebywa Pani wraz z mężem od 2005 r. W Polsce jest Pani współwłaścicielką działki z domkiem letniskowym jak również, posiada rachunek bankowy. Za 2006 r. złożyła Pani zeznania podatkowe na druku PIT-36 o osiągniętym dochodzie. Jednocześnie nie udokumentowała Pani /dla celów podatkowych / miejsca zamieszkania na wyspie Jersey – brak wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej certyfikatu rezydencji, który by informował o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych ani też nie złożyła Pani w urzędzie informacji dotyczącej zmiany miejsca zamieszkania.

 

Wobec powyższego wyjazd na wyspę Jersey, jakkolwiek pociągnął za sobą konieczność zmiany miejsca pobytu i zamieszkania to nie przesądził o zmianie stałego miejsca pobytu z krajowego na zagraniczne. Nie spowodował również zmiany ośrodka osobistych i majątkowychinteresów, mających istotne znaczenie dla ustalenia miejsca zamieszkania. (…)

 

Oznacza to, że za 2006 i 2007 r. podlega Pani w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł.

 

Wobec powyższego zobowiązana Pani jest do złożenia w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania zeznań PIT-36, przeznaczonych dla osób osiągających dochody z zagranicy. W przypadku braku umowy międzynarodowej w sprawie o unikaniu podwójnego opodatkowania, przy rozliczaniu dochodów podatnika czasowo przebywającego za granicą ma zastosowanie metoda proporcjonalnego zaliczenia (odliczenia podatku zapłaconego za granicą).Stąd stanowisko Pani przedstawione w zapytaniu uznaje za nieprawidłowe (…)”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl