.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego a sądowy nakaz przywrócenia pracownika do pracy

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 03.03.2010

Przebywałam przez 230 dni na zwolnieniu lekarskim. Po 182 dniach pobytu na zwolnieniu pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę. Odwołałam się do sądu o przywrócenie do pracy. Rozprawa odbędzie się za miesiąc. W tym miesiącu otrzymałam z ZUS-u decyzję o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego liczonego od 183 dnia przebywania na zwolnieniu lekarskim. Wiem, że ZUS wypłaca świadczenie, naliczając je ze średniej krajowej. Jeśli sąd przywróci mnie do pracy, czy ZUS przeliczy na nowo wysokość świadczenia – bo wiem, że gdybym była pracownikiem, świadczenie byłoby liczone ze średniej z wynagrodzenia – i czy wypłaci różnicę, jaką powinnam otrzymywać będąc pracownikiem? Kto powinien poinformować ZUS o przywróceniu do pracy? Jeśli sąd przywróci mnie do pracy, czy pracodawca może rozwiązać ze mną umowę o pracę, kiedy będę na świadczeniu rehabilitacyjnym? Teraz rozwiązał ze mną umowę za szybko, ponieważ po 182 dniach przysługiwała mi jeszcze ochrona przez 90 dni na złożenie dokumentów o świadczenie rehabilitacyjne. Możliwe jednak, że gdy sąd przywróci mnie do pracy, to już będzie po tych 90 dniach ochrony. Czy będę jakiś czas chroniona prawem przed zwolnieniem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do stanu faktycznego opisanego w pytaniu uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

 

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi:

 

  1. 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za okres pierwszych trzech miesięcy (90 dni),
  2. 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za pozostały okres,
  3. 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży.

 

W celu udokumentowania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży, konieczne jest złożenie stosownego zaświadczenia stwierdzającego stan ciąży w okresie tej niezdolności.

 

Jeżeli świadczenie rehabilitacyjne przysługuje z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, świadczenie rehabilitacyjne przysługuje z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

 

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego do celów wyliczenia świadczenia rehabilitacyjnego

 

Do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego podlega waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji obowiązującym w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień okresu przyznanego świadczenia rehabilitacyjnego. Nie dokonuje się waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeżeli wskaźnik waloryzacji jest niższy niż 100%.

 

Świadczenie rehabilitacyjne, tak jak zasiłek chorobowy, przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy – również za dni ustawowo wolne od pracy.

 

Z tego zatem wynika, że świadczenie rehabilitacyjne wypłacane jest w wysokości (90%, 75% i 100%) wynagrodzenia lub przychodu, które stanowiło podstawę wymiaru zasiłku chorobowego. ZUS nie wypłaca zatem świadczenia rehabilitacyjnego biorąc pod uwagę średnią krajową jako podstawę jego wymiaru.

 

W związku z powyższym, jeżeli sąd przywróci Panią do pracy, to nie nastąpi żadna zmiana w wysokości wypłacanego do tej pory świadczenia rehabilitacyjnego. Brak podstawy prawnej do wypłaty jakichkolwiek różnic.

 

O terminie przywrócenia pracownika do pracy mocą orzeczenia sądu powinien zakład pracy pisemnie w terminie niezwłocznym powiadomić ZUS. To obowiązek zakładu pracy.

 

Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005, Nr 31, poz. 267 ze zm.).

 

Oto przepis szczegółowy:

 

Art. 19. 1. Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75% tej podstawy za pozostały okres, a jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży – 100% tej podstawy.

 

2. Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia podlega waloryzacji według następujących zasad:
1) jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w I kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w III kwartale w stosunku do I kwartału ubiegłego roku kalendarzowego;
2) jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w II kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w IV kwartale w stosunku do II kwartału ubiegłego roku kalendarzowego;
3) jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w III kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w I kwartale tego roku kalendarzowego w stosunku do III kwartału ubiegłego roku kalendarzowego;
4) jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w IV kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w II kwartale tego roku kalendarzowego w stosunku do IV kwartału ubiegłego roku kalendarzowego.

 

3. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału kalendarzowego, wskaźnik waloryzacji, obliczony według zasad określonych w ust. 2, obowiązujący w następnym kwartale.”

 

Zatem powtórzmy: w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, czyli w czasie trwania stosunku pracy, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego (świadczenia rehabilitacyjnego) nie podlega żadnym ograniczeniom. Przyjmijmy teoretycznie, że Pani podstawa wymiaru w czasie zatrudnienia wynosiła np. 6000 zł, więc od takiej właśnie podstawy należy liczyć świadczenie rehabilitacyjne w okresie zatrudnienia.

 

Jednak po ustaniu zatrudnienia powyższą podstawę wymiaru – 6000 zł świadczenia rehabilitacyjnego ZUS ograniczyłby – gdyż nie może być ona w takiej sytuacji wyższa niż kwota wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia, ustalanego co kwartał dla celów emerytalnych.

 

Reasumując, w czasie trwającego zatrudnienia podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego wynosiłaby 6000 zł i nie podlegałaby ograniczeniom.

 

Po ustaniu zatrudnienia podstawa ta podlega ograniczeniom do maksymalnej kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia ustalanego do celów emerytalnych.

 

W przypadku przywrócenia pracownika do pracy prawdą jest, że przysługiwałoby mu wyrównanie pomiędzy kwotą 6000 zł a kwotą ograniczenia.

 

Jeżeli wysokość podstawy wymiaru Pani zasiłku chorobowego jest wyższa niż 100% przeciętnego wynagrodzenia ustalanego do celów emerytalnych, to tylko wówczas przysługuje wyrównanie.

 

Zakład pracy po otrzymaniu prawomocnego wyroku sądu przywracającego pracownika do pracy jest zobowiązany po pierwsze wykonać wyrok, tzn. przywrócić pracownika do pracy, a w Pani sytuacji ponadto spada na niego obowiązek natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie ZUS-u. W oparciu o to powiadomienie ZUS sporządzi pismo, wzywając zakład pracy do wypłaty należnego na Pani rzecz wyrównania – wysokości wypłaconego przez ZUS świadczenia rehabilitacyjnego – od dnia rozwiązania stosunku pracy, od kwoty stosowanego ustawowego ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Wypłata różnicy winna być dokonana przez zakład pracy ze środków ZUS-u.

 

Jeżeli zakład pracy odmówi wypłaty, wówczas przysługuje Pani powództwo do sądu pracy o wypłatę wymienionych należności. Podkreślam zarazem, iż obowiązanym do wypłaty jest zakład pracy.

 

Kodeks pracy chroni pracownika w okresie 182 dni choroby oraz w okresie 90 dni pobierania zasiłku rehabilitacyjnego. Oznacza to, że teoretycznie zakład pracy może Panią niestety zwolnić z pracy z powołaniem się na długotrwałą absencję chorobową, bez zachowania okresu wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b. Kodeksu pracy. Przepisy prawa pracy nie przewidują okresu ochronnego po przywróceniu przez sąd do pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl