.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wysokość świadczenia kompensacyjnego nauczyciela

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 29.04.2016

Jestem nauczycielką z 35-letnim stażem pracy (34 lata w szkolnictwie), mam 56 lat. Zamierzam wystąpić z wnioskiem o uzyskanie świadczenia kompensacyjnego od września b.r. Wiem, że warunkiem jego uzyskania jest wypowiedzenie umowy o pracę. Jednak chciałabym wcześniej mieć pewność, że to świadczenie uzyskam i znać jego wysokość. Niestety ZUS poleca tylko kalkulator. Proszę o poradę, czy mogę złożyć wstępnie wniosek bez wypowiedzenia umowy o pracę (niekompletny), by mieć pewność co do nabycia prawa do świadczenia i jego wysokości.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego nauczyciela

Komu przysługuje świadczenie kompensacyjne?

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800, z późn. zm.) użyte w ustawie określenie nauczyciel oznacza nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w:

a) publicznych i niepublicznych przedszkolach,

b) szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

c) publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

System oświaty obejmuje między innymi młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z różnego rodzaju upośledzeniami, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku przedszkolnego obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

 

Jednostki wymienione w pkt 5 art. 2 ustawy o systemie oświaty to jednostki, których działalność ma służyć zaspokojeniu szeroko rozumianych potrzeb edukacyjnych tych dzieci i młodzieży, których dysfunkcje (psychiczne, intelektualne czy też społeczne) uniemożliwiają uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w szkołach.

Jakie warunki musi spełnić nauczyciel żeby otrzymać świadczenie kompensacyjne?

Świadczenie przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

 

  1. osiągnęli określony wiek,
  2. mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
  3. rozwiązali stosunek pracy.

 

Przy ustalaniu wymaganego do przyznania świadczenia kompensacyjnego okresu pracy nauczycielskiej nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które nauczyciel otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także okresów:

 

  • urlopu dla poratowania zdrowia,
  • pozostawania w stanie nieczynnym,
  • przebywania na urlopie udzielonym w związku z dalszym kształceniem się,
  • służby wojskowej,
  • urlopu wychowawczego lub urlopu bezpłatnego.

 

Należy podkreślić, że zarówno 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, jak również 20-letni okres pracy nauczycielskiej, musi być osiągnięty najpóźniej na dzień rozwiązania stosunku pracy. Przy dokonywaniu oceny, czy stosunek pracy został rozwiązany na wniosek nauczyciela, ZUS stosuje rozstrzygnięcia obowiązujące przy ustalaniu prawa do emerytury bez względu na wiek, określonej w art. 88 ustawy Karta Nauczyciela.

 

Prawo do świadczenia kompensacyjnego przysługuje nauczycielowi, jeżeli stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł między innymi w przypadku, gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w razie:

 

- całkowitej likwidacji szkoły,

- częściowej likwidacji szkoły lub w razie zmian organizacyjnych powodujący zmniejszenie liczby oddziałów w szkole.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania świadczenia kompensacyjnego jest, aby po rozwiązaniu stosunku pracy nauczyciel nie wykonywał żadnej pracy zarobkowej (nawet na część etatu). Ostatnim miejscem zatrudniania przed dniem zgłoszenia wniosku o świadczenie kompensacyjne musi być praca w charakterze nauczyciela. Jednocześnie nie istnieje wymóg zarejestrowania się takiej osoby jako bezrobotnej.

Gdzie złożyć i co powinien zawierać wniosek o świadczenie kompensacyjne?

Świadczenie kompensacyjne może być przyznane osobie, która złożyła pisemny wniosek o to świadczenie bezpośrednio w organie rentowym lub za pośrednictwem płatnika składek. Wniosek można również złożyć ustnie do protokołu w organie rentowym, przesłać za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej lub złożyć w polskim urzędzie konsularnym. Niezależnie od miejsca zamieszkania wniosek zawsze można złożyć w formie elektronicznej za pomocą internetowej Platformy Usług Elektronicznych – na pue.zus.pl.

 

Wniosek o świadczenie kompensacyjne powinien zawierać wskazanie rodzaju wnioskowanego świadczenia oraz następujące dane wnioskodawcy: imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż miejsce zamieszkania), numer PESEL i numer NIP, a w razie braku numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, a także podpis wnioskodawcy lub jego pełnomocnika, albo osoby upoważnionej przez wnioskodawcę. Jeżeli świadczenie ma być przekazywane na rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, należy podać nazwę i adres banku (kasy) oraz numer rachunku bankowego (numer rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej).

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował formularz wniosku o świadczenie kompensacyjne, udostępniając ten formularz w salach obsługi klientów , a także na stronie internetowej www.zus.pl oraz pue.zus.pl.

 

Do wniosku o świadczenie kompensacyjne należy dołączyć dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w charakterze nauczyciela w jednostkach określonych w art. 2 pkt 1 ustawy oraz dowody potwierdzające przebyte okresy składkowe i nieskładkowe.

Złożenie wniosku o świadczenie kompensacyjne pozostając w stosunku pracy

Jeśli złoży Pani wniosek o świadczenie kompensacyjne, pozostając w stosunku pracy, ZUS może taki wniosek odrzucić, gdyż nie spełnia Pani warunków ustawowych do otrzymania świadczenia. Jest to inaczej rozwiązane niż w przypadku emerytury, która ulega zawieszeniu do czasu zakończenia stosunku pracy, jeśli wniosek o nią złożono bez jego zakończenia.

 

Niemniej jednak może się zdarzyć, że ZUS wyliczy wysokość świadczenia i wyda decyzję, że nie otrzyma go Pani do czasu zakończenia stosunku pracy. Dlatego rekomendowałabym Pani złożenie wniosku o świadczenie jeszcze przed zakończeniem stosunku pracy, jeśli chce się Pani dowiedzieć, jaka będzie jego wysokość. Proszę jednak pamiętać, ze złożenie wniosku w takiej sytuacji nie gwarantuje, ze ZUS go rozpatrzy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »