.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wysokość opłaty legalizacyjnej

Autor: Krystyna Ewa Nizioł • Opublikowane: 20.08.2012

W 2011 r. odziedziczyłem po ojcu nieruchomość gruntową. Na działce znajduje się budynek gospodarczy zaadaptowany na mieszkalny. Płacony jest za niego podatek przewidziany dla tzw. „budynków pozostałych”. W ostatnich latach ojciec rozbudował budynek. Niestety nie jest to zalegalizowane. Dodam, że część działki jest zakwalifikowana jako grunty rolne, a część jako grunty pozostałe. Co robić? Jaka może być wysokość opłaty legalizacyjnej?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zagadnienia związane z legalizacją budynku są określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Zgodnie z art. 48 tej ustawy właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. Jeżeli budowa taka:

 

„1) jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:

 

a) ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo

b) ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

2) nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem

 

– właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych” (art. 48 ust. 2 Prawa budowlanego).

 

W postanowieniu ustala się wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nakłada obowiązek przedstawienia, w wyznaczonym terminie, określonych dokumentów, m.in. zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Według art. 49 ust. 1 Prawa budowlanego:

 

„Art. 49. 1. Właściwy organ, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, bada:

 

1) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

2) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,

 

3) wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane

 

– oraz, w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie przysługuje zażalenie”.

 

Trzeba również wskazać, że inwestor „może podporządkować się wynikom postępowania legalizacyjnego, wnieść opłatę i zalegalizować wybudowany obiekt jako odpowiadający prawu albo też odmówić uiszczenia opłaty legalizacyjnej, a wówczas organ wyda decyzję nakazującą jego rozbiórkę na podstawie art. 48 upb” (wyrok WSA z dnia 2 września 2010 r., VII SA/Wa 2381/09).

 

Zatem przed wszczęciem postępowania legalizacyjnego może Pan samodzielnie sprawdzić, jakie jest przeznaczenie Pana nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Trzeba się również liczyć z kosztami sporządzenia projektu budowlanego.

 

Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu.

 

W razie spełnienia ww. wymagań właściwy organ wydaje decyzję:

 

  1. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót,
  2. o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona.

 

W decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Jak już zostało powiedziane, do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1 Prawa budowlanego, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu. Oznacza to, że wysokość opłaty legalizacyjnej jest ustalana jako iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

 

Stawka opłaty (s) wynosi 500 zł.

 

Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określa załącznik do ustawy Prawo budowlane.

 

W załączniku jest pozycja „kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne”, dla której współczynnik kategorii obiektu (k) wynosi 2,0, a współczynnik wielkości obiektu (w) – 1,0. Iloczyn stawki opłaty (500 zł) i tych kategorii to 1000 zł.

 

Ponieważ opłata legalizacyjna podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu, to orientacyjna stawka opłaty legalizacyjnej wyniesie 50 000 zł (1000 zł x 2,0 x 1,0 x 50).

 

Wysokość opłaty legalizacyjnej może ulec zmianie w zależności od rodzaju kategorii obiektu. W celu dokładnego ustalenia wysokości tej opłaty proszę zasięgnąć informacji w inspekcji nadzoru budowlanego.

 

W związku z tym proszę przeliczyć koszty związane z legalizacją i sprawdzić przeznaczenie działki względem warunków zabudowy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Może Pan zasięgnąć w tym celu również informacji u inspektora nadzoru budowlanego, szczególnie jeżeli zdecyduje się Pan na legalizację budynku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus dwa =

26.02.2013

Jak budynek został wybudowany przed 1995 r. to nie będzie żadnej opłaty legalizacyjnej, jak później to 50 tysięcy.

kerim

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl