Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wysokość opłaty legalizacyjnej

Autor: Krystyna Ewa Nizioł • Opublikowane: 20.08.2012

W 2011 r. odziedziczyłem po ojcu nieruchomość gruntową. Na działce znajduje się budynek gospodarczy zaadaptowany na mieszkalny. Płacony jest za niego podatek przewidziany dla tzw. „budynków pozostałych”. W ostatnich latach ojciec rozbudował budynek. Niestety nie jest to zalegalizowane. Dodam, że część działki jest zakwalifikowana jako grunty rolne, a część jako grunty pozostałe. Co robić? Jaka może być wysokość opłaty legalizacyjnej?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zagadnienia związane z legalizacją budynku są określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Zgodnie z art. 48 tej ustawy właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. Jeżeli budowa taka:

 

„1) jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:

 

a) ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo

b) ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

2) nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem

 

– właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych” (art. 48 ust. 2 Prawa budowlanego).

 

W postanowieniu ustala się wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nakłada obowiązek przedstawienia, w wyznaczonym terminie, określonych dokumentów, m.in. zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Według art. 49 ust. 1 Prawa budowlanego:

 

„Art. 49. 1. Właściwy organ, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, bada:

 

1) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

2) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,

 

3) wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane

 

– oraz, w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie przysługuje zażalenie”.

 

Trzeba również wskazać, że inwestor „może podporządkować się wynikom postępowania legalizacyjnego, wnieść opłatę i zalegalizować wybudowany obiekt jako odpowiadający prawu albo też odmówić uiszczenia opłaty legalizacyjnej, a wówczas organ wyda decyzję nakazującą jego rozbiórkę na podstawie art. 48 upb” (wyrok WSA z dnia 2 września 2010 r., VII SA/Wa 2381/09).

 

Zatem przed wszczęciem postępowania legalizacyjnego może Pan samodzielnie sprawdzić, jakie jest przeznaczenie Pana nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Trzeba się również liczyć z kosztami sporządzenia projektu budowlanego.

 

Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu.

 

W razie spełnienia ww. wymagań właściwy organ wydaje decyzję:

 

  1. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót,
  2. o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona.

 

W decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Jak już zostało powiedziane, do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1 Prawa budowlanego, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu. Oznacza to, że wysokość opłaty legalizacyjnej jest ustalana jako iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

 

Stawka opłaty (s) wynosi 500 zł.

 

Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określa załącznik do ustawy Prawo budowlane.

 

W załączniku jest pozycja „kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne”, dla której współczynnik kategorii obiektu (k) wynosi 2,0, a współczynnik wielkości obiektu (w) – 1,0. Iloczyn stawki opłaty (500 zł) i tych kategorii to 1000 zł.

 

Ponieważ opłata legalizacyjna podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu, to orientacyjna stawka opłaty legalizacyjnej wyniesie 50 000 zł (1000 zł x 2,0 x 1,0 x 50).

 

Wysokość opłaty legalizacyjnej może ulec zmianie w zależności od rodzaju kategorii obiektu. W celu dokładnego ustalenia wysokości tej opłaty proszę zasięgnąć informacji w inspekcji nadzoru budowlanego.

 

W związku z tym proszę przeliczyć koszty związane z legalizacją i sprawdzić przeznaczenie działki względem warunków zabudowy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Może Pan zasięgnąć w tym celu również informacji u inspektora nadzoru budowlanego, szczególnie jeżeli zdecyduje się Pan na legalizację budynku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - sześć =

26.02.2013

Jak budynek został wybudowany przed 1995 r. to nie będzie żadnej opłaty legalizacyjnej, jak później to 50 tysięcy.

kerim

»Podobne materiały

Opłata legalizacyjna za samowolę budowlaną

Czy opłata legalizacyjna za samowolę budowlaną powinna być nakładana na osobę fizyczną, która dopuściła się czynu zabronionego z art. 90 Prawa budowlanego? Wykonawca robót prowadził owe roboty budowlane bez pozwolenia na budowę – właściciel nieruchomości nie podejmował czynności z art.&nb

Legalizacja samowoli budowlanej

Posiadam dom, w którym bez pozwolenia i planu dobudowałem dwa pomieszczenia: jedno na parterze (na fundamencie), drugie na piętrze (na filarach). Czy możliwa jest teraz legalizacja samowoli budowlanej? Czy ma znaczenie umiejscowienie pokoi na (lub nie) fundamencie i ich powierzchnia?

Zakup domu który okazał się samowolą budowlaną

W 2008 r. kupiłem dom wybudowany w 1996 r. Okazało się, że była to samowola budowlana. Co mam zrobić, żeby nie płacić kary?

Procedura legalizacji samowoli budowlanej

W 2007 r. rodzice darowali mi swoją nieruchomość. Na działce znajduje się dom i dostawiony do niego budynek gospodarczo-garażowy. Wspomniany budynek został postawiony w latach 1978-1980 (sąsiedzi mogą to potwierdzić) i prawdopodobnie jest to samowola budowlana. Rodzice już nie żyją, więc nie mam moż

Odpowiedzialność za samowolę budowlaną

Jestem współwłaścicielem działki, na której stoi duży dom. W jednej jego części mieszkam ja, w drugiej – mój kuzyn z rodziną. Podział nie jest wynikiem żadnej pisemnej umowy, po prostu uzgodniliśmy to między sobą ustnie. W 2005 r. kuzyn dobudował do swojej części domu dwa pomieszczenia. Przeks
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »