.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Najniższe alimenty

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 16.11.2009

Ojciec mojej córki będzie walczył o jak najniższe alimenty (mówi, że nie da więcej niż 400 zł), chociaż zarabia ponad 3000 zł. Ja jestem na macierzyńskim i otrzymuję pensję w wysokości 4000 zł. Utrzymuję cały dom, płacę za mieszkanie, kupuję jedzenie itd. Wiem, że kiedy wrócę do pracy, moja pensja się zmniejszy. Muszę też znaleźć opiekunkę bądź żłobek dla dziecka. Czy mam szanse na wyższe alimenty? Ojciec dziecka będzie robił wszystko, żeby mi je odebrać. Próbuje mnie wykończyć psychicznie, boję się go. Czy mogę go podać o znęcanie się psychiczne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Najniższe alimenty

Od czego zależy zakres świadczeń alimentacyjnych?

Stosownie do art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (w Pani przypadku córki) oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (ojca).

Usprawiedliwionymi potrzebami dziecka, od których zależy zakres obowiązku alimentacyjnego jego rodziców, są te związane z jego wyżywieniem, ubraniem, wypoczynkiem, rekreacją, rozwijaniem zainteresowań, a także mieszkaniem i ze stanem zdrowia. Usprawiedliwione potrzeby dziecka to też te związane z jego wykształceniem i edukacją oraz te, których zaspokojenie zapewni mu prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy, odpowiedni do wieku i uzdolnień dziecka.

Z drugiej strony zakres obowiązku alimentacyjnego uzależniony jest od możliwości zarobkowych rodziców. Nie są one równoznaczne z dochodem uzyskiwanym przez rodziców. Możliwości zarobkowe są uzależnione od tego, jaki dochód mogliby uzyskać (biorąc pod uwagę ich wiek, stan zdrowia, wykształcenie i doświadczenie zawodowe).

W jaki sposób wyegzekwować wyższe alimenty potrzebne do zaspokojenia potrzeb dziecka?

Trudno wskazać, o jakie alimenty na córkę może się Pani ubiegać, ale wydaje się, że może to być kwota wyższa niż 400 zł. Niewątpliwie możliwości zarobkowe ojca dziecka są dość wysokie. Ojciec dziecka osiąga wynagrodzenie za pracę w wysokości 3000 zł, lecz – jak Pani pisze – chce walczyć o jak najniższe alimenty. Wysokość alimentów będzie uzależniona przede wszystkim od kwot, jakie Pani wydaje na córkę.

W ewentualnym pozwie o alimenty musi Pani wskazać wszystkie wydatki, jakie ponosi Pani w związku z utrzymaniem córki – te związane z pożywieniem, ubraniem, zakupem środków higieny i pielęgnacji, zapewnieniem dziecku opieki w żłobku lub zatrudnieniem opiekunki. Powinna Pani również wskazać wydatki związane z zamieszkaniem dziecka (czynsz, opłaty za media).

Należy też wskazać te potrzeby córki, które nie są zaspokajane ze względu na to, że ojciec dzieci nie łoży na nie w stopniu odpowiednim do jego możliwości. Może Pani wskazać np., że gdyby ojciec córki łożył na nią odpowiednie kwoty, mogłaby Pani zapewnić córce dodatkowe zajęcia (np. nauka języków, basen itp.), lepsze zabawki, częstsze wyjazdy wakacyjne i podczas ferii. Może Pani wskazać, że chce Pani założyć dla dziecka lokatę finansową, aby córka w przyszłości miała lepszy start w dorosłe życie.

 

Jeżeli ojciec dziecka żyje na wysokiej stopie życiowej – ma własne mieszkanie, dobry samochód, sprzęty RTV i AGD wysokiej klasy, dobrze się ubiera i odżywia (restauracje itp.), wypoczywa często i poza granicami kraju itd. – to również te okoliczności należy wykazać w pozwie o alimenty. Pani córka ma prawo do równej stopy życiowej swojego ojca.

Ważne w sprawie będzie to, czy ojciec dziecka się nim zajmuje i dba o jego rozwój. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może bowiem polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie dziecka. Jeżeli to Pani wyłącznie zajmuje się dzieckiem, to świadczenie alimentacyjne ojca dziecka polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania córki.

Pozew o alimenty na dziecko - jakiej kwoty żądać?

Występując do sądu z pozwem o alimenty, musi Pani w pozwie podać kwotę alimentów, jakich żąda Pani od ojca dziecka. Kwota ta musi wynikać właśnie z usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Jak już wspomniałem, te potrzeby powinna Pani wskazać w pozwie.

 

Z doświadczenia radzę Pani wystąpić o kwotę wyższą niż ta, która wynikałaby z potrzeb dziecka – w razie prowadzenia postępowania przez sąd (w pierwszej fazie sąd zapewne będzie próbował doprowadzić do ugody pomiędzy Panią a ojcem dziecka) i ustalania wysokości alimentów będzie Pani mogła wykazać się dobrą wolą i nieznacznie zmniejszyć kwotę żądanych alimentów.

Przede wszystkim proszę pamiętać, że to nie ojciec dziecka, ale sąd, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności związane z utrzymaniem dziecka, ustala wysokość alimentów. To, że ojciec dziecka zapewnia Panią, że będzie walczył o jak najniższe alimenty i więcej niż 400 zł nie otrzyma Pani od niego, nie ma w tej sprawie znaczenia. Jest to jeden z elementów negatywnych nacisków na Panią i dla sądu te zapewnienia ojca dziecka nie będą miały znaczenia. Sąd zasądzi alimenty na podstawie obiektywnych ustaleń poczynionych w toku postępowania.

Znęcanie się psychiczne byłego partnera przez groźby odebrania wspólnego dziecka

Nie powinna się Pani przejmować tym, że ojciec dziecka straszy Panią odebraniem dziecka. Nie jest to bowiem takie proste, a od słów (które jak rozumiem, są kierowane pod Pani adresem w celu dokuczenia Pani) do przejęcia przez ojca dziecka wykonywania władzy rodzicielskiej jest daleka droga. Jeżeli jednak obawia się Pani takiego rozwoju sytuacji, to powinna Pani rozważyć możliwość wniesienia do sądu rodzinnego wniosku o powierzenie Pani wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, o ustalenie, że miejscem zamieszkania dziecka jest każdorazowo Pani miejsce zamieszkania i ewentualnie o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Sądowe orzeczenie w tych sprawach zapewni Pani spokój oraz zniweluje Pani obawę o to, że ojciec dziecka „odbierze” Pani dziecko.

 

Z Pani pytania wynika, że dziecko jest w wieku „żłobkowym”. W orzecznictwie sądowym, jak i w doktrynie prawa przeważa pogląd, że sąd, rozstrzygając kwestię powiedzenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, powinien rozważyć (mając na uwadze wiek dziecka), które z nich daje większą gwarancję troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Zwłaszcza w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa wskazane jest, aby dziecko pozostawało pod opieką matki ze względu zarówno na jej większą uczuciowość i skłonność do jej uzewnętrzniania oraz właściwą matce troskę o zaspokajanie codziennych potrzeb dziecka (tak w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 1952 r., sygn. akt: C 1814/52).

 

Jeżeli więc prawidłowo wypełnia Pani swoje obowiązki rodzicielskie względem córki, a istnieje spór co do wykonywania tej władzy z ojcem dziecka, to z łatwością powinna Pani uzyskać korzystne dla siebie orzeczenie sądu rodzinnego.

 

Stosownie do art. 207 § 1 Kodeksu karnego: „Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Jak poradzić sobie ze znęcaniem psychicznym przez byłego partnera?

Znęcanie się psychiczne polega na psychicznym dręczeniu ofiary, np. poprzez lżenie, wyzywanie, poniżanie, wyszydzanie, grożenie, straszenie itp. Do popełnienia tego przestępstwa nie jest więc konieczna fizyczna ingerencja sprawcy, a wystarczy negatywny wpływ sprawcy na psychikę ofiary.

Aby można mówić w Pani przypadku o przestępstwie znęcania się, musi istnieć pomiędzy Panią a ojcem dziecka stosunek zależności lub musi być Pani uznawana za osobę bliską sprawcy.

 

Zgodnie z Kodeksem karnym osobami najbliższymi są: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (konkubenci). Natomiast o stosunku zależności będziemy mówili wówczas, kiedy ten stosunek wynika z mocy prawa (np. pracodawca-pracownik) lub z sytuacji faktycznej, stwarzającej dla sprawcy sposobność znęcania się przy wykorzystaniu przewagi nad ofiarą, jaką daje łącząca ich więź materialna lub uczuciowa (tak w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1976 r., sygn. akt: VI KZP 13/75).

Może Pani złożyć stosowne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w prokuraturze lub policji. W toku wszczętego postępowania prowadzący postępowanie przygotowawcze ustalą, czy zaistniały przesłanki przestępstwa znęcania się, i ewentualnie zostanie sporządzony akt oskarżenia.

Z doświadczenia muszę wskazać, że sprawy o znęcanie się psychiczne są z reguły trudne, zwłaszcza jeżeli prócz własnych zeznań ofiara nie dysponuje żadnymi innymi dowodami (zeznania świadków, nagrania itp.) na okoliczność znęcania się.

 

Jeżeli zamieszkują Państwo wspólnie, a dom należy do Pani, powinna Pani również rozważyć wszczęcie kroków w celu nakazania ojcu dziecka opuszczenie Pani nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl