Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wysłanie pracowników na zaległy urlop

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 22.01.2017

W zakładzie pracy obowiązuje plan urlopów. Pracodawca wysłał prośbę do wszystkich pracowników, aby złożyli wnioski urlopowe. Kilku z nich nie złożyło wniosków. Są to osoby, które posiadają znaczną ilość urlopu z lat ubiegłych. Jak mogę wysłać tych pracowników na chociażby zaległy urlop?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z zasadą corocznego urlopu wypoczynkowego pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo. Udzielanie urlopów pracownikom odbywać powinno się zgodnie z planem urlopów lub po uzgodnieniu z pracownikiem – na jego wniosek.

 

W związku z tym nie można zmusić pracownika do wykorzystania urlopu. Poza pewnymi wyjątkami takie działanie pracodawcy jest prawnie niedopuszczalne, bo wkracza w sferę uprawnień pracowniczych. Z kolei na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia normalnego toku pracy, wobec tego terminy wypoczynku pracowników powinny być uzgadniane z pracodawcą. Mimo że do kompetencji pracodawcy należy udzielenie urlopu, to nie może on samodzielnie wyznaczać terminów urlopów i wysyłać pracowników na urlop.

 

Terminy urlopów wypoczynkowych powinny być ustalone z wyprzedzeniem. Temu służy plan urlopów, w którym uwzględnia się urlopy przypadające na dany rok, a także niewykorzystane w latach poprzednich oraz urlopy uzupełniające. Natomiast w planie urlopów pomija się 4 dni urlopu na żądanie pracownika.

 

Plan urlopów pracodawca ustala samodzielnie, biorąc jednak pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Jednak pracodawca nie jest związany wnioskami pracowników i ich nieuwzględnienie nie wymaga uzasadnienia. Często właśnie konieczność zapewnienia normalnego funkcjonowania zakładu powoduje, że pracodawca może nie uwzględnić wniosku pracownika dotyczącego terminu wykorzystywania przez niego urlopu.

 

W jednej tylko sytuacji pracodawca może nakazać pracownikowi korzystanie z urlopu w wyznaczonym przez siebie terminie. Ma to miejsce, gdy zgodnie z art. 1671 K.p. pracownik jest zobowiązany do wykorzystania przysługującego mu urlopu w okresie wypowiedzenia, gdy pracodawca takiego urlopu mu udzieli.

 

Decyzja o udzieleniu urlopu w okresie wypowiedzenia została pozostawiona uznaniu pracodawcy, bez konieczności porozumienia, czy uzgodnienia jej z pracownikiem. Z kolei pracodawca nie musi skorzystać z tego uprawnienia i może podjąć decyzję, np. że w okresie wypowiedzenia pracownik będzie normalnie świadczył pracę a za niewykorzystany w naturze urlop z powodu rozwiązania umowy o pracę zostanie mu wypłacony ekwiwalent pieniężny.

 

Wątpliwości nie budzi przymusowy urlop w okresie wypowiedzenia, gdyż takie rozwiązanie przewiduje wyraźny przepis prawa. Takich uprawnień jednak pracodawca nie ma w przypadku, gdy pracownik odmawia wykorzystania urlopu zaległego. Nie może jednostronne wyznaczyć pracownikowi terminu tego urlopu – może natomiast zobowiązać pracowników do wskazania terminów korzystania z zaległych urlopów w wyznaczonym przepisami okresie, czyli do 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 168 K.p.). Za brak współpracy ze strony pracowników w tym zakresie, pracodawca może nakładać kary porządkowe zgodnie z art. 108 K.p., bo takie działanie może zostać uznane za nieprzestrzeganie przez pracowników ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy.

 

Ponadto, jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 25 stycznia 2005 r., sygn. akt I PK 124/05: „Pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody. Ekwiwalent pieniężny przysługuje tylko wtedy, gdy wykorzystanie urlopu w naturze nie jest możliwe”.

 

Niezależnie od tego, że pracodawca nie może narzucić pracownikowi terminu wykorzystania urlopu, jest obowiązany kontrolować sposób wykorzystywania przez pracowników przysługujących im urlopów wypoczynkowych oraz ich zgodność z zasadami wynikającymi z K.p. Dobrym rozwiązaniem, często stosowanym w praktyce, jest skierowanie do pracowników informacji, o wymiarze przysługującego im urlopu zaległego, konieczności wykorzystania go najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego oraz terminie w jakim powinni oni złożyć w tym zakresie stosowne wnioski.

 

Należy oczywiście mieć świadomość, że skierowanie do pracowników takiego pisma w żaden sposób nie uwolni pracodawcy od ewentualnej odpowiedzialności, jeśli pracownicy nie wykorzystają urlopu zgodnie z zasadami. Wskazanie w przekazanej pracownikom informacji terminu, w jakim powinni oni złożyć wnioski o udzielenie im urlopu wypoczynkowego należy jednak traktować jako wyznaczenie swego rodzaju terminu porządkowego. Pracodawca układając plan urlopów (czy też planując termin wykorzystania urlopu za porozumieniem z pracownikiem) powinien brać pod uwagę wnioski pracowników, ale także i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Ustalając plan urlopów na kolejny rok kalendarzowy pracodawca powinien ułożyć go tak, aby pracownicy wykorzystali zaległe urlopy. Niezłożenie przez nich wniosków o urlop w wyznaczonym przez pracodawcę terminie należy traktować w tym wypadku, jako zgodę na ustalenia dokonane w tym zakresie przez samego pracodawcę.

 

Podsumowując – jeśli pracownicy nie wskazują w planie urlopów terminu, kiedy chcieliby wykorzystać zaległy i nowy urlop można na nich nałożyć karę porządkową. Ponadto zgodnie z orzeczeniem SN pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus IV =

»Podobne materiały

Zmuszanie pracownika do pójścia na urlop wypoczynkowy

Jestem sekretarką, obecnie zastępuję koleżankę w sekretariacie. Przełożony poinformował mnie, że wybiera się na urlop i chce mnie w tym czasie także wysłać na przymusowy urlop wypoczynkowy. Jak się dowiedziałam, jego sekretarka zawsze przebywa na urlopie wtedy co on – jest u nas takie niepisan

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »