.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wyrównanie wysokości emerytury na podstawie danych z legitymacji członka PZPR

Od 2002 r. jestem na emeryturze. Składając o nią wniosek, nie podałem zarobków za lata 1963 do 1979 (ze względu na brak danych w archiwum). W tym czasie pracowałem w Polskiej Żegludze Morskiej i w Liniach Oceanicznych. Mam legitymację członka PZPR, w której jest odnotowana wysokość składki, która stanowiła 1% zarobków brutto (z doliczanymi nadgodzinami). Czy ZUS powinien uznać wysokość zarobków wyliczoną na podstawie tego dokumentu? Dodam, że są świadkowie, którzy mogą potwierdzić, gdzie pracowałem we wspomnianym okresie i jakie otrzymywałem zarobki.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na podstawie art. 114 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „prawo do świadczeń lub ich wysokość ulega ponownemu ustaleniu na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie świadczeń zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość”.

 

W oparciu o art. 116 ustawy „postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, chyba że ustawa stanowi inaczej”.

 

Na podstawie § 21 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń „środkiem dowodowym, stwierdzającym okresy zatrudnienia, są pisemne zaświadczenia zakładów pracy, wydane na podstawie posiadanych dokumentów, oraz legitymacje ubezpieczeniowe, a także inne dowody z przebiegu ubezpieczenia”. Natomiast na podstawie pkt 5 „środkiem dowodowym stwierdzającym okresy zatrudnienia mogą być również legitymacje służbowe, legitymacje związków zawodowych, umowy o pracę, wpisy w dowodach osobistych oraz pisma kierowane przez zakłady pracy do pracownika w czasie trwania zatrudnienia”.

 

W oparciu o § 22 rozporządzenia „okresy zatrudnienia mogą być udowodnione zeznaniami świadków, gdy zainteresowany wykaże, że nie może przedstawić zaświadczenia zakładu pracy. Zeznania świadków przedstawia osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia”.

 

W Pańskiej sytuacji należy zatem złożyć wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia na podstawie przywołanego na wstępie art. 114 oraz art. 116 ustawy o emeryturach i rentach. Organ powinien w tym postępowaniu wydać rozstrzygnięcie w formie decyzji, tzn. przyznać świadczenie w wyższej wysokości lub odmówić podwyższenia świadczenia.

 

Organ administracyjny działa tutaj w oparciu m.in. o art. 180 Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi, że „w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy dotyczące ubezpieczeń ustalają odmienne zasady postępowania”. Natomiast art. 75 tego kodeksu mówi, że „jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem”.

 

W przypadku wydania decyzji, z którą Pan się nie będzie zgadzał, będzie Panu służyło odwołanie do sądu na podstawie art. 83 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który mówi, że „od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego”.

 

Nadmieniam, iż na podstawie pkt 3 tego artykułu „odwołanie do sądu przysługuje również w razie niewydania decyzji w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia”.

 

W Pana sytuacji moim zdaniem istotne będzie oprócz przedstawienia dowodów z dokumentów (legitymacja PZPR, legitymacja związkowa, dowody wpłat składek członkowskich) przedstawienie także dowodów ze świadków na okoliczność pobierania określonego wynagrodzenia w spornym okresie.

 

Informuję, że dopuszczenie dowodu ze świadków przed ZUS wzbudza wiele kontrowersji prawnych. Natomiast zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą jak najbardziej możliwe jest już na etapie postępowania sądowego dopuszczenie wszelkich dowodów mających istotne znacznie dla sprawy.

 

I tak Sąd Najwyższy – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w wyroku z dnia 02.02.1996 r., sygn. akt II URN 3/95, stwierdził, że „w postępowaniu przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokości mogą być udowadniane wszelkimi środkami dowodowymi, przewidzianymi w kodeksie postępowania cywilnego. Ograniczenia dowodowe zawarte w § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz. U. 1983 r. Nr 10 poz. 49 ze zm.) dotyczą wyłącznie postępowania przed tymi organami”.

 

Dlatego też uważam, że na podstawie przedstawionych dokumentów oraz ewentualnych świadków, jakich Pan powoła, jest Pan w stanie skutecznie dochodzić roszczeń o podwyższenie wymiaru emerytury.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl