.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyrównanie renty rodzinnej należnej synowi i córce

Autor: Anna Pietrzak-Dragan • Opublikowane: 27.10.2010

Córka uprawniona do renty rodzinnej przerwała naukę w marcu 2009 r. Następnie podjęła studia od października tegoż roku. ZUS naliczył obecnie zwrot nadpłaty renty od kwietnia do września 2009 r. z powodu niezgłoszenia przerwania nauki. Do renty rodzinnej uprawniony jest cały czas małoletni syn. Renta była wypłacana po połowie. Czy ZUS powinien przeliczyć i wyrównać rentę uprawnionemu synowi za ten sam okres (skoro był jedynym uprawnionym)? Czy zasada wyrównania roszczeń obowiązująca 3 lata wstecz dotyczy obydwu stron? Czy mogę zwrócić się do ZUS o ponowne przeliczenie renty dla syna za okres od kwietnia 2009 r.?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestię podziału renty pomiędzy uprawnionych, jak również zmiany w tym przedmiocie reguluje art. 74 oraz stosowane odpowiednio art. 129 ust. 1 i 2, art. 133 oraz art. 107a ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 74 ustawy „wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna. Renta rodzinna podlega podziałowi na równe części między uprawnionych. W razie ujawnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania podziału renty rodzinnej po raz pierwszy lub zmiany warunków dotychczasowego podziału renty ze względu na zmianę liczby osób uprawnionych organ rentowy dokonuje podziału świadczenia od miesiąca ujawnienia tych okoliczności”. Wówczas odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy art. 129 ust. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy.

 

Natomiast zgodnie z ust. 4 art. 74 ustawy „w razie ujawnienia okoliczności powodujących ustanie podziału renty rodzinnej przepis art. 133 stosuje się odpowiednio”. W opisanej przez Pana sytuacji, skoro uprawnionym do renty w okresie od kwietnia do września 2009 r. był wyłącznie małoletni syn, zastosowanie znajdzie ten właśnie przepis oraz odpowiednio stosowany art. 133 ustawy.

 

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy „w razie ponownego ustalenia przez organ rentowy prawa do świadczeń lub ich wysokości, przyznane lub podwyższone świadczenia wypłaca się, poczynając od miesiąca, w którym powstało prawo do tych świadczeń lub do ich podwyższenia, jednak nie wcześniej niż:

 

  1. od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wydano decyzję z urzędu, z zastrzeżeniem art. 107a ust. 3;
  2. za okres 3 lat poprzedzających bezpośrednio miesiąc, o którym mowa w pkt 1, jeżeli odmowa lub przyznanie niższych świadczeń były następstwem błędu organu rentowego lub odwoławczego.

 

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio również w razie ponownego ustalenia prawa do świadczeń lub ich wysokości wskutek wznowienia postępowania przed organami odwoławczymi albo wskutek kasacji, z tym że za miesiąc zgłoszenia wniosku przyjmuje się miesiąc wniesienia wniosku o wznowienie postępowania lub o kasację”.

 

Zgodnie zaś z art. 107a ustawy ponowne ustalenie wysokości renty rodzinnej dla pozostałych osób uprawnionych do renty następuje od miesiąca, od którego wstrzymano wypłatę renty osobie, która utraciła do niej prawo.

 

Z powyższego przepisu wynika, że podwyższenie renty synowi, skoro był wyłącznie uprawnionym, zasadniczo powinno nastąpić od miesiąca, w którym powstało prawo do jej podwyższenia, jednakże nie może to nastąpić wcześniej niż od miesiąca, w którym wstrzymano wypłatę renty na rzecz Pańskiej córki (art. 74 ust. 4 w związku z art. 133 ust. 1 pkt 1 i art. 107a ust. 3 ustawy).

 

Zastosowanie okresu 3 lat poprzedzających bezpośrednio miesiąc, w którym powstało prawo syna do podwyższonego świadczenia, jest możliwe tylko wówczas, gdy odmowa lub przyznanie niższych świadczeń były następstwem błędu organu rentowego lub odwoławczego.

 

Jeśli zatem córka nie zgłosiła zaprzestania nauki, to po jej stronie wypłacona renta stanowi nienależne świadczenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – osoba, która nienależnie pobrała świadczenia, jest zobowiązana do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części – jeżeli osoba pobierająca świadczenie była pouczona o braku prawa do ich pobierania.

 

Może Pan wystąpić do ZUS z wnioskiem, o jakim Pan pisze, niemniej z przepisu art. 107a ust. 3 w związku z art. 133 ust. 1 pkt 1 i art. 74 ustawy wynika, że renta dla syna może być wypłacona w wysokości przysługującej jednej osobie dopiero od momentu wstrzymania renty dla córki (istotna jest zatem data, od której wstrzymano wypłatę świadczeń). Takie uregulowanie jest konsekwencją dbania przez ustawodawcę, by zmiany okoliczności faktycznych mające wpływ na wysokość świadczeń były zgłaszane do ZUS bez zbędnej zwłoki (w Państwa przypadku – przerwanie nauki przez córkę winno być zgłoszone do ZUS, wtedy ustaliłby on prawo wyższej renty dla syna od wcześniejszej daty, niż czyni to aktualnie).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl