Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyrok z art. 286 K.k. i możliwość otrzymania kopii jego treści

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 07.12.2009

W 2004 roku z art. 286 § 1 Kodeksu karnego, w zawiązku z art. 12 K.k., zostałem skazany na 1,5 roku ograniczenia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Po wyroku spłacałem bankowi zadłużenie. Potem wyjechałem za granicę i dalej spłacałem należności za pośrednictwem mojego ojca, któremu dałem pełnomocnictwo. Od kilku miesięcy, ze względu na trudną sytuację finansową, nie spłacam należności, w związku z czym mój ojciec otrzymał z banku pismo, że bank będzie musiał przedsięwziąć środki prawne. Pracownik banku udzielił informacji, że muszę spłacać dług przez 10 lat – nie pamiętam, by sąd tak postanowił. Czy mogę starać się o kopię wyroku, by sprawdzić jego szczegóły? Czy jest to możliwe bez przyjazdu do Polski? Czy mogę być ponownie skazany i aresztowany poza granicami Polski?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z przedstawionego przez Pana opisu sprawy można przypuszczać, że skazującym wyrokiem karnym nałożony został na Pana obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wynikający z art. 46 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.), lub wraz z aktem oskarżenia sąd rozpoznał wniesione przez pokrzywdzonego (bank) powództwo cywilne (tzw. powództwo adhezyjne) i zasądził od Pana zapłatę kwoty, którą wyłudził Pan od banku.

 

Natomiast 10-letni termin, w którym zobowiązany jest Pan do spłacania zasądzonej kwoty, najpewniej oznacza w rzeczywistości 10-letni termin przedawnienia tego roszczenia cywilnego wynikającego z prawomocnego wyroku, gdyż po upływie tego terminu wierzyciel (bank) nie będzie mógł skutecznie dochodzić swoich roszczeń na drodze egzekucji.

 

Odnosząc się w dalszej części do ewentualnych prawnych skutków zaprzestania przez Pana spłaty zasądzonych należności na rzecz banku, możliwe jest wystąpienie przez bank na drogę egzekucji w celu ściągnięcia od Pana swoich należności. Egzekucja taka będzie możliwa, nawet jeżeli przebywa Pan za granicą, lecz wymaga to podjęcia ze strony banku pewnych bardziej złożonych procedur niż przy egzekucji na terenie kraju, jednak możliwość taka istnieje.

 

Jednocześnie w oparciu o przedstawiony przez Pana stan faktyczny należy wskazać, że w obecnej sytuacji nie ma możliwości skazania Pana za uchylanie się od zapłaty na rzecz banku.

 

Opierając się na wskazanych przez Pana terminach, można stwierdzić, że nie ma także możliwości, aby sąd zarządził wykonanie wymierzonej i zawieszonej kary pozbawienia wolności. Zgodnie bowiem z art. 75 § 4 K.k. „zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby”. Zważywszy na fakt, że skazany Pan został w 2004 r., a okres próby wynosił 3 lata, to aktualnie nie ma już możliwości zarządzenia wykonania tej kary, a co za tym idzie – nie istnieją także podstawy do ścigania Pana na drodze karnej.

 

Z kolei odnosząc się do pytania o możliwość uzyskania kopii wyroku bez osobistego stawiennictwa w sądzie, to jest to oczywiście możliwe, gdyż wniosek taki może zostać złożony również drogą pocztową. Osoba składająca wniosek o sporządzenie i doręczenie kopii wyroku musi przede wszystkim mieć ku temu interes prawny, a więc w opisanej sytuacji interes taki ma z pewnością Pan jako skazany. Wniosek powinien zostać przez Pana osobiście podpisany, a ponadto należy do niego dołączyć dowód wniesienia opłaty za kopię wyroku w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą stronę kopii. Opłaty powyższej można dokonać przelewem na rachunek sądu (do wniosku należy wtedy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu), opłacić ją w kasie sądu (dołącza się kwit otrzymany z kasy) lub w znakach sądowych, które nakleja się na wniosek (nie należy ich samemu kasować).

 

Chciałbym uzupełnić udzieloną odpowiedź odnośnie wysokości opłaty za kopię wyroku. Otóż w praktyce sądy często stosują za kopie wyroków opłatę w wysokości 6 zł za stronę, dlatego też należałoby wcześniej, nawet telefonicznie, ustalić w sądzie wysokość tej opłaty. W razie wniesienia niewłaściwej opłaty, sąd wezwie do jej uzupełnienia.

 

We wniosku koniecznie należy wskazać sąd, do którego wniosek jest kierowany (także wydział), sąd, w którym sprawa się toczyła, oraz sygnaturę akt, pod którą Pana sprawa była rozpoznawana, a także Pana imię i nazwisko oraz adres, na który kopia ma zostać doręczona.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus IX =

»Podobne materiały

Współudział w kradzieży

Dyrektor zawiesił koledze premię z powodu złego koloru ubrania firmowego. Żeby zmusić go do zaległej wypłaty, kolega wziął do domu sprzęt z firmy, w czym mu pomogłem. Szef zgłosił kradzież na policję. W tym czasie matka kolegi odwiozła sprzęty do pracy i przeprosiła dyrektora. Co mi teraz grozi? Jak

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »