Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło
do naszego prawnika specjalisty.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyrok sądu administracyjnego

Sądy administracyjne w Polsce to wojewódzkie sądy administracyjne orzekające w pierwszej instancji i Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok sądu administracyjnego może zmieniać zaskarżone orzeczenie sądu niższej instancji.

 Przede wszystkim musi Pani rozróżnić dwie zasadnicze kwestie: zameldowanie i tytuł prawny do mieszkania (domu).

Meldunek jest czynnością administracyjną, realizowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych i ma on umożliwić ustalenie pobytu czasowego lub stałego danej osoby.

Z art. 15 ust. 1 ww. ustawy wynika, że obowiązek wymeldowania się ma osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Wymeldowania dokonuje się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Niewykonanie obowiązku meldunkowego, w tym przypadku obowiązku wymeldowania się, jest wykroczeniem. Zgodnie z art. 147 § 1 Kodeksu wykroczeń, kto nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Jeżeli osoba, która opuściła miejsce swojego pobytu stałego, nie dopełniła swego obowiązku meldunkowego (nie został złożony wniosek o wymeldowanie), obowiązek zawiadomienia właściwych organów gminy obciąża podmioty posiadające określone prawo do lokalu, w którym zamieszkiwała ta osoba. Zgodnie z art. 29 ust. 2 wskazanej wyżej ustawy właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu jest obowiązany do zawiadamiania właściwego organu gminy o stałym lub czasowym pobycie innej osoby w ich lokalach (pomieszczeniach) oraz o opuszczeniu przez nią tego lokalu (pomieszczenia), jeżeli osoba ta nie dopełniła obowiązku meldunkowego. Zawiadomienie powinno być dokonane niezwłocznie po upływie terminu określonego do wykonania obowiązku meldunkowego.

Wraz z zawiadomieniem właściciel lokalu powinien złożyć wniosek o wymeldowanie osoby, która bez wymeldowania się opuściła swoje dotychczasowe miejsce pobytu stałego. Podstawą prawną takiego wniosku jest art. 15 ust. 2 przedmiotowej ustawy. Zgodnie z nim organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Wniosek o wymeldowanie osoby, która nie mieszka w danym lokalu (domu), mogą złożyć najemca lokalu, wynajmujący lokal, właściciel, współwłaściciel. Jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z dn. 23.12.2008 r. (II SA/Ke 521/08), „przy ustalaniu przesłanek wymienionych w przepisie art. 15 ust. 2 ustawy z 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych należy mieć na uwadze, że wymeldowanie z miejsca stałego pobytu ma charakter ewidencyjno-rejestrowy i służy wyłącznie zbieraniu informacji w zakresie danych o miejscu zamieszkania i pobytu osób. Dlatego jeżeli osoba opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełnia obowiązku wymeldowania się, to celem zapewnienia zgodności pomiędzy stanem faktycznym a zapisami w ewidencji decyzję w tej sprawie musi podjąć właściwy organ gminy”.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Warto w tym miejscu zaznaczyć, że obowiązek ponoszenia opłat za pozostawienie pojazdu w strefie płatnego parkowania wynika z przepisów prawa, bez potrzeby jego konkretyzacji w drodze aktu indywidualnego np. decyzji (potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 07.12.2005 r., sygn. akt FSK 2580/04 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 26.07.2006 r., sygn. II SA/Sz 534/06).

Opłata dodatkowa, o której mowa w art. 13f ustawy o drogach publicznych, jest bowiem funkcjonalnie związana z opłatą za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania uregulowaną w art. 13 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, a ustawowe określenie: „Za nieuiszczenie opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się opłatę dodatkową”, wskazuje na to, że obowiązek jej uiszczenia wynika z mocy prawa, zwłaszcza że ustawodawca nie przewidział konieczności wydawania w tym przedmiocie decyzji lub innego aktu administracyjnego.

Procedura ściągania kar finansowych za nieopłacone parkowanie różni się od egzekucji tradycyjnych mandatów. Po pierwsze należy pamiętać, że nieuiszczona opłata dodatkowa (potocznie nazywana mandatem) nie jest mandatem w ścisłym tego słowa znaczeniu. Po drugie, pismo, które zostaje zostawione za wycieraczką nie jest mandatem, a jedynie informacją o konieczności wniesienia opłaty dodatkowej – w związku z czym nie musi być ono doręczone do rąk kierowcy. Wystarczy więc, że znajdzie się za wycieraczką samochodu.

Sądy administracyjne, czasami nawet w tym samym mieście, wydawały sprzeczne wyroki, uznając doręczenie za wycieraczką za skuteczne lub też odwrotnie – że jest to sprzeczne z przepisami procedury administracyjnej. Sprawą zainteresował się w końcu Rzecznik Praw Obywatelskich. Na jego wniosek Naczelny Sąd Administracyjny orzekł o legalności kar nałożonych w wyniku doręczenia za wycieraczkę (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 07.12.2005 r., sygn. akt FSK 2580/04). Takie doręczenie dokumentuje obowiązek dokonania zapłaty, ale go nie nakłada. Ten bowiem powstaje – jak już wcześniej zaznaczyłem – z mocy prawa. Druk za wycieraczką jest więc jedynie informacją o karze.    Przeczytaj pełną treść

 

 Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja. Jest to jedyna droga, dzięki której może Pan podważać treść wyroku, a także wskazać na naruszenie podczas rozpoznania sprawy przez sąd pierwszej instancji czy na zasady prawa do obrony (tzn. ustanowiony w sprawie obrońca nie kontaktował się z Panem w trakcie procesu, nie szukał nowych dowodów).

Apelację wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem (art. 445 Kodeksu postępowania karnego). Wyroku z uzasadnieniem sąd nie doręcza jednak z urzędu.

Strona, która chce złożyć apelację, powinna zatem wystąpić do sądu z wnioskiem o sporządzenie na piśmie i doręczenie jej uzasadnienia wraz z wyrokiem. Wniosek taki można złożyć w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku.

Apelację może złożyć adwokat (nie musi być to jednak ten sam adwokat, który reprezentował Pańskie interesy przed sądem pierwszej instancji), jeśli jednak wyrok został wydany przez sąd rejonowy, to apelację może złożyć również sama strona.

Jeśli pełnomocnictwo obejmuje również drugą instancję (czyli adwokat ma prawo do występowania w charakterze Pańskiego obrońcy również w drugiej instancji), a nie chce Pan, aby nadal był Pana obrońcą, to należy wypowiedzieć pełnomocnictwo. Może Pan udzielić pełnomocnictwa innemu adwokatowi.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło
do naszego prawnika specjalisty.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Czy wymeldowanie z mieszkania pozbawia prawa do mieszkania?
Tematem mojego pytania jest wymeldowanie z mieszkania. Otóż mieszkam we Francji, ale mam obywatelstwo polskie i adres zameldowania w Polsce. Moja mama chce mnie wymeldować z mieszkania, ale ja się na to nie zgadzam. Czy takie wymeldowanie z mieszkania jest zgodne z prawem, skoro jestem współwłaścicielką mieszkania? Czy mogę żądać od mamy spłaty moich udziałów w mieszkaniu? Czy mogę sama wykupić mieszkanie i spłacić pozostałych współwłaścicieli (mam odpowiednie środki finansowe)? Jak powstrzymać wymeldowanie z mieszkania?(wyrok sądu administracyjnego)

Dopuszczenie do pracy po wyroku sądu i ponowne wypowiedzenie umowy
Zostałam przywrócona do pracy po wyroku sądu, ale pracodawca nie zatrudnił mnie na poprzednim stanowisku, tylko zleca mi inne zadania. Po miesiącu otrzymuję wypowiedzenie z przyczyn ekonomicznych i likwidacji stanowiska (ale moje obowiązki wykonują inni pracownicy) ze skróconym wypowiedzeniem (miesięcznym zamiast 3-miesięcznym). W jaki sposób mogę odwołać się od wypowiedzenia?(wyrok sądu administracyjnego)

Wyrok sądu w sprawie mieszkania zakupionego przez parę

Kilka lat temu kupiłam z chłopakiem mieszkanie. Zdecydowaliśmy się jednak rozstać, złożyliśmy do sądu sprawę w związku z tym mieszkaniem. Sąd przyznał prawo własności chłopakowi z nakazem spłaty na moją rzecz. Chłopak nie posiada nic poza tym mieszkaniem. Co mam teraz zrobić, skoro on nie kwapi się do spłaty? Czy może swobodnie rozporządzać tą nieruchomością, która jest obecnie jego wyłączną własnością?

(wyrok sądu administracyjnego)

Zaskarżenie wyroku sądu odwoławczego

Sąd rejonowy rozpatrywał sprawę, w której domagałam się zwrotu 3000 zł od pozwanego. Wyrok był dla mnie negatywny, odwołałam się do sądu odwoławczego, ale ten oddalił apelację. Do kogo mogę wnieść skargę od tej decyzji?Wybrane opinie naszych klientów:

Szybko, konkretnie i na temat - czego chcieć więcej? Jestem zadowolony z porady i z pewnością będę korzystał ponownie.

Jakub

Z pośród zebranych przeze mnie opinii ta okazała się najpełniejsza. Z pewnością będę polecał ten serwis wszystkim swoim znajomym (jakość i przystępna cena).

Dawid

Dziękuję za pomoc prawną, niewiedza o wiele więcej kosztuje niż porada u prawnika.

Krystian

Jestem pozytywnie zaskoczona profesjonalizmem. Zastanawia mnie fakt, dlaczego ani notariusze, ani nawet sędziowie nie znają prawa lub nie chcą wnikać w sprawę. Wszędzie trzeba się bronić samemu. Dzięki Waszej pomocy uzyskałam wsparcie. Logika prawnicza na najwyższym poziomie – jestem zachwycona.

Polecam wszystkim,

Dorota

Bardzo dziękuję za szybką i obszerną odpowiedź. Przyznam, że miałam pewne obawy, korzystając z tego typu porad przez internet. Moje wątpliwości zostały jednak rozwiane, a możliwość zadawania dodatkowych pytań w razie jakichkolwiek wątpliwości przemawia w 100% za tym właśnie serwisem. Gorąco polecam wszystkim :-)

Renata

Najlepsza strona z poradami prawnymi, polecam każdemu. Wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania. Odpowiedzi wpływają na skrzynkę e-mail tak szybko, że odnosi się wrażenie, jakby się rozmawiało z Prawnikiem LIVE. Jeżeli chodzi o ceny – to są na dobrym poziomie, myślę, że nawet konkurencyjne. Dziękuję za wszystkie porady. Pozdrawiam wszystkich prawników z eporady24.

Krzysztof

Szybko, rzeczowo – czyli bardzo profesjonalny portal. Nie ruszając się z domu, nie wykonując żadnego telefonu, można dowiedzieć się zawiłych w polskim prawie przepisów prawnych. Wszystkim potrzebującym takiej porady bardzo polecam. Trzymać tak dalej. Mało którą polską firmę można pochwalić za taką profesjonalność.

Wiola

Uzyskałem bardzo fachową opinię, bardzo mi potrzebną, załatwioną w superpilnym terminie. Dziekuję.

Bogusław

Dziękuję za poradę, na pewno wyniosę z niej jakieś korzyści materialne. Zgodnie z Waszą poradą złożyłem w sądzie okręgowym wniosek o wykładnię wyroku w sprawie odsetek. Czekam na postanowienie sądu. Poinformuję Was o rezultacie. Dziękuję raz jeszcze.

Pozdrawiam,

Piotr

Jestem mile zaskoczona tym portalem. W pełni profesjonalna i wyczerpująca porada prawna, dzięki której wiem, jak rozwiązać swój problem zgodnie z prawem. Krótki czas oczekiwania na odpowiedź (wspomnę, że pytanie zadałam w sobotę po południu, a w niedziele rano miałam odpowiedź). Polecam i dziękuję!

Katarzyna

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »