Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyrok e-sądu

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 03.10.2012

Otrzymałem wyrok e-sądu – nakaz zapłaty. Nie mam pojęcia o jaki dług może chodzić, nie mam żadnych długów. Wierzycielem jest firma wykupująca wierzytelności (moim zdaniem działająca na granicy prawa). Mam tylko sygnaturę akt sprawy. Co robić? Od czego się odwołać? Dlaczego nie odbyła się rozprawa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Egzekucja została wszczęta przeciwko Panu na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty, wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez e-sąd. Z mojego doświadczenia zawodowego jako radcy prawnego wynika, iż faktycznie wiele firm windykacyjnych na masową skalę kieruje pozwy w elektronicznym postępowaniu upominawczym, co dotyczy w bardzo wielu wypadkach roszczeń przedawnionych już nawet kilka lat temu.

 

Orzeczenie takie zapada bez udziału stron, w tym i dłużnika (pozwanego), któremu jednak doręcza się na jego adres zamieszkania odpis nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu i pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, w ciągu dwóch tygodni od dnia jego doręczenia. Jeśli sprzeciw z różnych względów nie został skutecznie wniesiony w terminie, sąd nada klauzulę wykonalności takiemu orzeczeniu, co stanowi podstawę do skierowania wniosku o wszczęcie egzekucji do wybranego przez wierzyciela komornika, odbywa się to również z trybie elektronicznym.

 

Na wstępie zwracam także uwagę, iż komornik nie może kwestionować orzeczeń sądowych opatrzonych klauzulą wykonalności, które trafiają do niego z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, nie wnika on nigdy merytorycznie w treść przedstawionego mu tytułu wykonawczego, nie zajmuje się więc także zagadnieniem ewentualnego przedawnienia czy podstaw roszczenia. Organ egzekucyjny nie jest bowiem uprawniony do badania zasadności ani wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym (art. 804 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Kroki prawne, jakie można podjąć, zależą od tego, kiedy po raz pierwszy dowiedział się Pan o toczącej się sprawie, dotyczącej rzekomo niezapłaconej należności. Jeśli stało się to dopiero w momencie, gdy doręczono Panu zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, to w terminie siedmiu dni od tego dnia istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem do sądu, który wydał nakaz zapłaty o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty (wyroku e-sądu). Jednocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu należy wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty. Nie musi on być szczegółowo uzasadniony, wystarczy, aby dokładnie określał, jakie orzeczenie (data wydania, sąd, sygnatura) jest w ten sposób kwestionowane, oraz zawierał zarzuty przeciwko roszczeniu (art. 50535 Kodeksu postępowania cywilnego). Prawidłowe i terminowe wniesienie sprzeciwu powoduje, że wydany nakaz zapłaty traci moc, a sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej dłużnika, a więc wedle jego miejsca zamieszkania.

 

Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Przyczyna uchybienia ustała zaś w dniu, kiedy otrzymał Pan korespondencję z kancelarii komorniczej, a termin tygodniowy należy liczyć od dnia następnego po tym dniu. W piśmie należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek (art. 169 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania cywilnego), uprawdopodobnienie można „wesprzeć” dokumentami, jeśli takowe istnieją i jest Pan w ich posiadaniu.

 

Wniosek o przywrócenie terminu, jeśli będzie złożony po upływie tygodnia, będzie odrzucony. We wniosku należy uprawdopodobnić brak Pana winy w niewniesieniu sprzeciwu w terminie, wskutek np. braku doręczenia odpisu nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu, brak awizowania przesyłki poleconej, zmiany miejsca zamieszkania, której wierzyciel nie wziął pod uwagę, powzięcia wiadomości o całej sprawie dopiero w chwili otrzymania zawiadomienia od komornika, poważna choroba, wypadek losowy – katalog przyczyn może być tutaj różny. Osobę fizyczną można pozwać tylko, podając jej aktualny adres zamieszkania, który niekoniecznie musi pokrywać się z adresem zameldowania. To na wierzycielu spoczywa obowiązek ustalenia tego adresu.

 

Jeżeli sąd przywróci termin na złożenie sprzeciwu, należy go wnieść ponownie, choć został już złożony wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu. Jeżeli dojdzie do oddalenia powództwa po przeprowadzeniu procesu, wówczas dopiero będzie można uchylić dokonane czynności egzekucyjne. Można również, równolegle do toczącego się postępowania w sprawie przywrócenia terminu, składać skargi na czynności komornika, aby zatrzymać toczącą się egzekucję i zablokować zajęcie np. wierzytelności z rachunku bankowego czy z tytułu wynagrodzenia za pracę.

 

Sprzeciw jest tym pismem procesowym, w którym dłużnik powinien podnieść zarzut przedawnienia roszczenia oraz ewentualne inne zarzuty przeciwko roszczeniu (brak zobowiązania, spełnienie świadczenia w całości lub w części etc.), aby sąd mógł już w postępowaniu zwykłym (na rozprawie w obecności stron) rozpoznać te zarzuty i ewentualnie oddalić powództwo, w razie ich zasadności. E-sąd ani też żaden inny sąd rozpoznający sprawę cywilną nie bierze pod uwagę przedawnienia roszczenia z urzędu, nawet w ewidentnych przypadkach, konieczne jest działanie pozwanego i zgłoszenie takiego zarzutu. Jeśli ma Pan dostęp do akt komorniczych, to proszę zdobyć swój indywidualny przypisany kod, który znajduje się w prawym górnym rogu na nakazie zapłaty; umożliwia on przejrzenie akt sprawy za pośrednictwem internetowego serwisu e-sądu (www.e-sad.gov.pl, zakładka: dostęp do akt sprawy i nakazów).

 

Jeśli natomiast doręczono Panu już wcześniej odpis nakazu zapłaty (wyrok e-sądu), wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym, to środki obrony dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym pozwalają tylko na reagowanie na czynności egzekucyjne, podejmowane przez komornika, m.in. na zajęcia komornicze. Środkiem tym jest skarga na czynności komornika, wnoszona do właściwego sądu rejonowego, podlega ona stałej opłacie sądowej w wysokości 100 zł. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus 6 =

»Podobne materiały

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Otrzymałam nakaz zapłaty wydany na podstawie twierdzeń powoda (bez wskazywania dowodów). Nakaz dotyczy faktur z 2004 r. rzekomo przeze mnie niezapłaconych. Przez ten czas nie otrzymywałam wezwań, zresztą faktury miałyby dotyczyć kilku miesięcy już po (!) rozwiązaniu przeze mnie umowy z usługoda

 

Apelacja od wyroku sądu pierwszej instancji

Prowadzono przeciwko mnie postępowanie karne o pobicie. Jestem przekonany, że osoba poszkodowana nie miała takiego uszczerbku na zdrowiu, jaki przedstawiła w sądzie. Wszystkie dokumentacje lekarskie wydają się sfałszowane. Odbyło się kilka spraw, ale o 2 ostatnich nie poinformował mnie mój adwokat i

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »