Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyrobienie paszportu dziecku bez zgody sądu rodzinnego

Autor: Kamilla Stefaniuk-Borówka • Opublikowane: 22.04.2011

Jestem pięć lat po rozwodzie. Potrzebuję wyrobić dziecku nowy paszport, bo zdjęcie w obecnym jest już nieaktualne. Ojciec dziecka od dwóch lat się z nami nie kontaktuje, nie odpowiada na moje wiadomości z prośbą o kontakt w sprawie paszportu. Wyrok dał mu prawo do decydowania o istotnych sprawach dziecka (wymieniona jest kwestia wyboru szkoły, zawodu, leczenia). Czy mogę wyrobić córce nowy paszport bez zgody z sądu rodzinnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stosownie do brzmienia art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

 

Natomiast zgodnie z art. 107 tego kodeksu:

 

§ 1. „Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania.

 

§ 2. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka”.

 

Powierzenie jednemu z rodziców wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiego rodzica do określonych obowiązków (np. do współdecydowania w istotnych sprawach dziecka w zakresie jego edukacji, zdrowia itp.) chroni przed sytuacjami, w których z racji tego, że obojgu rodzicom przysługuje nieograniczona władza rodzicielska, pojawia się spór pomiędzy nimi, który i tak musiałby zostać rozstrzygnięty na drodze postępowania sądowego.

 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym wynika jedynie z faktu, iż rodzice dziecka nie mieszkają razem. Orzeczenie to nie zawiera w sobie nagannej oceny rodzica, któremu ograniczono władzę rodzicielską.

 

Sąd w wyroku rozwodowym może przyznać pełnię władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że będą oni zgodnie wykonywać opiekę nad dzieckiem, lub powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, jednocześnie ograniczając władzę rodzicielską drugiego.

 

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych: „wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza”.

 

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 1 powyższej ustawy: „na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców, których własnoręczność podpisów poświadcza organ paszportowy lub notariusz, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego”.

 

Z treści Pani pytania wynika, że sąd w wyroku rozwodowym postanowił, że ojciec może współdecydować w kwestii wyboru szkoły, zawodu i leczenia dziecka, zatem sąd, powierzając Pani wykonywanie władzy rodzicielskiej, jednocześnie ograniczył prawa Pani byłego męża do decydowania o edukacji i sprawach zdrowotnych dziecka, nie umieszczając w tym katalogu uprawnienia do współdecydowania o miejscu pobytu ani o wyjazdach za granicę. Decyzja o wydaniu paszportu należy do istotnych spraw dziecka, ale jak wynika z opisanego przez Panią stanu faktycznego, sąd nie uprawnił ojca dziecka o decydowaniu w tej kwestii. Jeśli w wyroku rozwodowym sąd przyznałby pełnię władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom albo jeśli uprawniłby ojca do decydowania w kwestii paszportu, wyjazdu dziecka za granicę, wówczas musiałaby Pani uzyskać zgodę ojca dziecka.

 

Zgodnie z powyższymi ustaleniami, składając wniosek o wydanie paszportu, powinna Pani dołączyć wyrok sądowy zawierający postanowienie w sprawie ograniczenia władzy rodzicielskiej ojca dziecka.

 

Z doświadczenia wiem jednak, że pomimo że przepisy ustawy o dokumentach paszportowych umożliwiają jednemu z rodziców samodzielne złożenie wniosku paszportowego – w sytuacji, gdy władza drugiego rodzica jest ograniczona do określonych praw – to wielu z urzędników wymaga orzeczenia sądu opiekuńczego zastępującego zgodę rodzica w tej kwestii. W przypadku odmowy przyjęcia takiego wniosku powinna Pani udać się po wyjaśnienia do kierownika czy dyrektora urzędu paszportowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus IV =

»Podobne materiały

Odmowa konsulatu na wydanie paszportu

Konsulat odmówił wydania mi paszportu 10-letniego. Domyślam się, że jest to związane z moimi zaległościami alimentacyjnymi wobec córki. Mam jeszcze syna (przebywa w Polsce) i chciałbym wyrazić pisemną zgodę na wydanie mu paszportu. Aby wyrazić taką zgodę, muszę mieć jakiś dokument tożsamości. Nieste

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »