.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy oraz roszczenie o niewypłaconą odprawę

Autor: Tomasz Libik • Opublikowane: 15.04.2010

Pracowałem na kierowniczym stanowisku w firmie zatrudniającej więcej niż 20 osób. Otrzymałem wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy, w którym pracodawca nie podał przyczyn i uzasadnienia tych zmian. Nowe stanowisko miało być na dużo gorszych warunkach, odmówiłem więc podpisania umowy i zrezygnowałem z pracy. Po konsultacji z PIP wystąpiłem do sądu pracy z roszczeniem o odprawę, której pracodawca mi nie wypłacił. Obecnie pracodawca wymyśla powody zwolnienia. Czy jego zachowanie jest zgodne z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozumiem, przedmiotem Pana zapytania jest możliwość zastosowania w Pana sytuacji przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 1 przedmiotowej ustawy „przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego, co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron jeżeli w okresie 30 dni zwolnienie obejmuje większą liczbę pracowników, aniżeli sprecyzowana w ustawie”.

 

Ponieważ, na mocy art. 42 § 1 Kodeksu pracy, „przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy”, to również do rozwiązania umowy w wyniku wypowiedzeń zmieniających odnosi się treść przywołanej powyżej ustawy z dnia 13 marca 2003 r. (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 17.05.2007 r., sygn. akt III BP 5/07, poz. 188).

 

W Pana przypadku, ze względu na rozwiązanie umowy wyłącznie z Panem, nie można mówić o zwolnieniu grupowym sensu stricte. W tego typu przypadkach, na mocy art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r., dopuszczalne jest zastosowanie części gwarantowanych przez ustawę uprawnień pracowniczych dla pracownika, z którym rozwiązywana jest umowa z przyczyn jego niedotyczących, jeżeli tylko, tak jak u Pana pracodawcy, zatrudnione jest więcej niż 20 osób.

 

Co zostało podniesione uprzednio, poprzez rozwiązanie umowy z przyczyn niedotyczących pracownika nie można jedynie rozumieć restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Dotyczy to wszelkich okoliczności faktycznych stanowiących podstawę wypowiedzenia, niestanowiących przyczyn zależnych od pracownika.

 

Doktryna jako przykład przyczyn niedotyczących pracowników podaje w szczególności przyczyny ekonomiczne, takie jak spadek zamówień powodujący konieczność zmniejszenia produkcji i redukcji etatów. Ponadto mogą to być przyczyny organizacyjne, takie jak zmniejszenie stanowisk pracy w związku z połączeniem z innym pracodawcą, zmiany technologiczne, których konsekwencją jest mniejsze zapotrzebowanie na siłę roboczą, czy likwidacja pracodawcy. Przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika może być powierzenie dotychczasowych obowiązków osobie wykonującej te zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej czy też innej osobie przyjmującej niższe wynagrodzenie. Przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy w tym trybie nie muszą być zawinione przez pracodawcę i mogą wynikać z działania czynników zewnętrznych.

 

Jeżeli pracodawca wskazuje za podstawę złożenia rozwiązania umowy o pracę przyczynę dotyczącą pracownika, nie jest on obowiązany wykazywać zasadności wypowiedzenia, ponieważ przedmiotem powództwa nie jest odwołanie od wypowiedzenia, a roszczenie o wypłatę odprawy.

 

W Pana sytuacji, ze względu na brak wyrażonej podstawy wypowiedzenia w treści oświadczenia pracodawcy, a także ze względu na potencjalny brak wystarczających dowodów na poparcie Pana tezy, jednym z możliwych rozwiązań jest złożenie odwołania od wypowiedzenia z jednoczesnym wnioskiem o przywrócenie terminu. W powództwie nie musi Pan wnosić o przywrócenie do pracy. Jeżeli przywrócenie do pracy jest bezzasadne ze względu na obiektywne relacje między pracownikiem a pracodawcą, możliwe jest zasądzenie na Pana rzecz odszkodowania.

 

Jak wskazuje art. 168 Kodeksu postępowania cywilnego, „jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu”. Jak widać, warunkiem koniecznym dla wydania przez sąd postanowienia o przywróceniu terminu jest udowodnienie braku winy.

 

Przy wnioskowaniu o przywrócenie terminu może się Pan powoływać na własną niewiedzę co do składników, które musi zawierać wypowiedzenie, przy jednoczesnym braku wiedzy co do możliwości zasądzenia odszkodowania zamiast przywrócenia do pracy.

 

Ocena zasadności argumentacji należy do sądu. Z racji więc, że jest to subiektywna ocena, brak jest możliwości do przesądzenia skuteczności złożenia wniosku o przywrócenie terminu wraz ze stosownym odwołaniem.

 

Na mocy art. 169 Kodeksu postępowania cywilnego „pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu”. Takim terminem może być powzięcie wiedzy o możliwości złożenia wniosku o przywrócenie terminu. „W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek”. Jak zostało to wskazane powyżej, równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej. „Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych”.

 

Skuteczne złożenie odwołania może zmusić pracodawcę do wykazywania, że rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn dotyczących pracownika, a w sprawie odwołania będzie zobowiązany wskazać zasadność przyczyn złożenia wypowiedzenia zmieniającego, co przy wątpliwych okolicznościach faktycznych może się okazać dalece utrudnione.

 

Niniejsza opinia oparta została jedynie na przytoczonym przez Pana stanie faktycznym. Ze względu na brak dokumentacji oraz brak szerszego określenia stanu faktycznego towarzyszącego wypowiedzeniu, nie ma możliwości wskazania dalszych możliwych dróg postępowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl