Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie zmieniające dla pracownika kopalni w okresie ochronnym

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 01.11.2014

Pracuję na kopalni. Z moich wyliczeń wynika, że mam 1,5-3 lat (w zależności od uznania ZUS) do emerytury. Z początkiem miesiąca zostało zlikwidowane moje stanowisko pracy i spodziewam się wypowiedzenia zmieniającego warunki płacy i pracy. Posiadam 23,5-letni staż pracy w górnictwie oraz umowę o pracę na czas nieokreślony. Spodziewam się propozycji gorszego miejsca pracy, proszę o informację, co mówią przepisy: czy należy mi się odszkodowanie, zachowanie płacy w obecnej wysokości? Proszę również o potwierdzenie, że jestem w okresie ochrony przedemerytalnej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pana sytuacji istotna jest treść art. 39 K.p., zgodnie z którym: „Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku”.

 

Pracownik, aby skorzystać z tej ochrony, musi spełnić 2 przesłanki:

 

Po pierwsze – być osobą, której brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Po drugie – z osiągnięciem wieku emerytalnego ta osoba ma mieć zapewnione uprawnienia emerytalne. Ma to istotne znaczenie, bo może być osoba zaawansowana wiekiem, a mieć taki staż składkowy i nieskładkowy, który do emerytury nie uprawnia. Pracodawca musi sam ocenić, czy ma do czynienia z takim pracownikiem. Co do wieku nie ma większych problemów. Problemy pojawiają się właśnie z wykazaniem stażu uprawniającego do uzyskania emerytury. Trzeba się liczyć z tym, że nie zawsze to, co znajduje się w dokumentacji osobowej pracownika, odpowiada rzeczywistości. Mogą pojawić się np. jakieś dodatkowe świadectwa pracy, czy dowody potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym rodziców po ukończeniu 16-go roku życia. Wtedy okaże się, że wypowiedzenie, które ewentualnie pracownik otrzymał, zostało dokonane nieprawidłowo.

 

Co rozumie się przez pojęcie wieku emerytalnego? Początkowo Sąd Najwyższy uważał, że „wiek emerytalny” z art. 39 Kodeksu pracy, to jest ten powszechny wiek emerytalny. Tak wypowiedział się przykładowo w wyrokach dotyczących nauczycieli, dziennikarzy itd. Stanowisko jednak uległo zmianie. Zaczęło się od orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 sierpnia 1995 sygn. II SA 1894/95. NSA uznał, że wiek emerytalny przewidziany dla pracowników NIK-u jest wiekiem objętym ochroną z art. 39 K.p. W tym kierunku poszło orzecznictwo Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 28 marca 2002 sygn. I PKN 141/01, Sąd Najwyższy stwierdził, że jeżeli w ustawie jest mowa o wieku przedemerytalnym, to także jest to wcześniejszy wiek emerytalny w przypadku pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.

 

Przewidziany w art. 39 K.p. zakaz wypowiedzenia umowy o pracę obejmuje również pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, którym brakuje nie więcej niż 2 lata do osiągnięcia ustawowo obniżonego wieku emerytalnego, jeżeli dalszy okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem niższego wieku emerytalnego (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 marca 2002 r. I PKN 141/2001)

 

Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę wynikający z art. 39 K.p. nie dotyczy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy i pobierającego jednocześnie emeryturę. (uchwała Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 czerwca 1991 r. I PZP 19/91).

 

Na jaką datę oceniamy, czy komuś brakuje 4 lat do wieku emerytalnego? Ocenia się to na datę złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu. Gdyby złożyło się, że w dacie składania oświadczenia woli pracownikowi brakowało więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego i dopiero w trakcie biegu okresu wypowiedzenia uzyskałby wiek chroniony, to ta okoliczność nie ma wpływu na ocenę prawidłowości wypowiedzenia.

 

Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę z art. 39 K.p. nie obowiązuje przed osiągnięciem wieku „przedemerytalnego”, chociażby wiek ten pracownik przekroczył w okresie wypowiedzenia (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 kwietnia 1999 r. I PKN 643/98).

 

Ta ochrona zaczyna się w momencie, kiedy brakuje nie więcej niż 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Kończy się natomiast wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego.

 

  • Ta ochrona jest generalnie uchylona w trybie art. 41[1] K.p., a więc upadłość, likwidacja pracodawcy. Można wypowiedzieć umowę w takich okolicznościach również pracownikowi w wieku przedemerytalnym.
  • Ochrona podlega modyfikacji w przypadku art. 5 ustawy o zwolnieniach grupowych.
  • Ochrona jest również uchylona w trybie art. 40 K.p., a więc jeżeli ktoś osiąga uprawnienie do renty z tytułu niezdolności do pracy, to wypada z ochrony pracownika w wieku przedemerytalnym.

 

Ochrona nie dotyczy takich sytuacji, kiedy ktoś już nabył uprawnienia do wcześniejszej emerytury, jeszcze pracuje i zbliża się do powszechnego wieku emerytalnego. Ochrona przysługuje tylko raz. Skoro już pracownik nabył uprawnienia emerytalne i kontynuuje zatrudnienie, to nie podpada pod hipotezę normy art. 39 K.p.

 

W tym miejscu odnieść należy się do treści przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w szczególności do treści przepisów rozdziału 3a.

 

Zgodnie z art. 50a ww. ustawy:

 

„Art. 50a. 1. Górnicza emerytura przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) ukończył 55 lat życia;

2) ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej określonej w art. 50c ust. 1;

3) nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa.

2. Wiek emerytalny wymagany od pracowników: kobiet mających co najmniej 20 lat, a mężczyzn co najmniej 25 lat pracy górniczej i równorzędnej, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ust. 1, wynosi 50 lat”.

 

Nie podaje Pan w treści pytania swojego wieku, co byłoby zasadne, ale mamy za to informację, że do uzyskania prawa do emerytury górniczej brakuje Panu od 1,5 do 3 lat. Z powyższego można wnioskować, iż Pana wiek wynosi ponad 51 lat, chyba że zastosowanie ma przepis art. 50e ww. ustawy.

 

Zgodnie z art. 50e. „1. Prawo do górniczej emerytury, bez względu na wiek i zajmowane stanowisko, przysługuje pracownikom, którzy pracę górniczą wykonywali pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres wynoszący co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Do okresów pracy górniczej, o której mowa w ust. 1, zalicza się także okresy:

1) niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy albo z tytułu choroby zawodowej, za które wypłacone zostało wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne,

2) czasowego oddelegowania pracowników, o których mowa w art. 50c ust. 1 pkt 6, do zawodowego pogotowia ratowniczego w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie lub w okręgowych stacjach ratownictwa górniczego

– bezpośrednio poprzedzone pracą górniczą wykonywaną pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, przypadające w czasie trwania stosunku pracy.

3. Prawo do emerytury, o której mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że pracownik nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego albo złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa”.

 

W mojej ocenie nie zmienia to jednak faktu, iż podlega Pan pod ochronę z art. 39 K.p. Skutkiem powyższego jest niemożność rozwiązania z Panem umowy o pracę. Przepis art. 39 K.p. chroni przed wypowiedzeniem także zmieniającym. Pracownikowi w wieku przedemerytalnym można skutecznie złożyć oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy w trybie art. 52 i 53 K.p. W Pana sytuacji doszło jednak do likwidacji stanowiska pracy, co uzasadnia stosowanie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników powszechnie nazywanej ustawą o zwolnieniach grupowych. W takiej sytuacji pracodawca ma prawo złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikom, o których mowa w ust. 2, jeżeli z przyczyn określonych w ust. 1 nie jest możliwe dalsze ich zatrudnianie na dotychczasowych stanowiskach pracy. W takim przypadku stosuje się art. 38 Kodeksu pracy. Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy w okolicznościach określonych w ust. 3 powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikom przysługuje, przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy, dodatek wyrównawczy obliczony według zasad wynikających z Kodeksu pracy. Prawo do dodatku wyrównawczego nie przysługuje pracownikom, których szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę wynika z art. 41 Kodeksu pracy.

 

Chyba że mamy do czynienia ze zwolnieniami grupowymi w przypadku Pana pracodawcy, wówczas istotnym jest, iż zastosowanie ma art. 5 ww. ustawy. W takiej sytuacji, jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikom, o których mowa w ust. 5, przysługuje, do końca okresu, w którym korzystaliby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, dodatek wyrównawczy obliczony według zasad wynikających z Kodeksu pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus 4 =

»Podobne materiały

Pracujący w kopalni emeryt a bezpłatny urlop i zwolnienia grupowe

Jestem od kilku lat emerytem „górniczym”, ale pracuję. Kopalnia ma problemy z nowymi zamówieniami, dlatego chce wymusić na emerytach wykorzystanie bezpłatnego, dwumiesięcznego urlopu. Co zrobić? Czy mogę być zmuszony do tego urlopu? Wiem też, że szykują się zwolnienia grupowe, ale nie wi

Okres ochronny a zmiana miejsca wykonywania pracy

W moim zakładzie pracy trwa restrukturyzacja. 20 lipca kończę 56 lat, mam przepracowane 35 lat. Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Czy w okresie ochronnym po 20.07 pracodawca może mnie przenieść do nowego miejsca pracy oddalonego o 120 km od obecnej siedziby? Czy w przypadku

Reorganizacja firmy i zmiana miejsca pracy na bardzo odległe

Moja firma jest w trakcie reorganizacji, co wiąże się ze zwolnieniami pracowników. Ja jestem w okresie ochronnym (mam 57 lat i 38 lat racy). Czy mogę otrzymać wypowiedzenie zmieniające warunki pracy – tj. nowe stanowisko w bardzo odległym miejscu? Co powinnam zrobić?

Emerytura górnicza – okres ochrony przedemerytalnej górnika

Pracuję w kopalni, w sumie wraz z „dniówkami” (1.8) mam 25 lat pracy pod ziemią. Przysługuje mi więc prawo odejścia na emeryturę z ukończeniem 50 lat. Właśnie skończyłem 49 lat, czyli brakuje mi tylko roku, a tymczasem na naszej kopalni coraz głośniej mówi się o prywatyzac
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »