Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie za porozumieniem stron a zasiłek dla bezrobotnych

Autor: Kamilla Stefaniuk-Borówka • Opublikowane: 10.05.2010

Dnia 31 marca skończyło mi się świadczenie rehabilitacyjne. Następnego dnia otrzymałam wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron (na wniosek pracodawcy). Czy mogę liczyć na zasiłek po 7 dniach? Dodam, że ZUS stwierdził, że jestem już zdolna do pracy i odmówił dalszego świadczenia. Może da się cofnąć rozwiązanie umowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo do zasiłku uzależnione jest od sposobu rozwiązania umowy o pracę, co reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415).

 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy „prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania” lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy („Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe”.).

 

Na podstawie przedstawionych przez Panią informacji można stwierdzić, że stosunek pracy w Pani przypadku został rozwiązany za porozumieniem stron i niestety skutkuje to tym, że prawo do zasiłku dla bezrobotnych nabędzie Pani dopiero po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy (art. 75 ust. 2 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku).

 

Pyta Pani także, czy może Pani cofnąć zgodę co do rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron.

 

Z inicjatywą zawarcia porozumienia może wystąpić każda strona stosunku pracy. Z taką propozycją mógł też wystąpić Pani pracodawca. Propozycja taka jest w istocie ofertą zawarcia umowy rozwiązującej stosunek pracy w określonym terminie. Z chwilą przyjęcia oferty przez Panią doszło do zawarcia porozumienia rozwiązującego stosunek pracy.

 

Zdarza się natomiast, że pracownik, który wyraził wolę rozwiązania umowy o pracę, zmienia zdanie i chce cofnąć złożone wcześniej oświadczenie. W takiej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; w skrócie K.c.) w związku z art. 300 Kodeksu pracy, zgodnie z którym odwołanie oświadczenia woli jest skuteczne, jeżeli doszło do adresata jednocześnie z tym oświadczeniem bądź wcześniej. Oznacza to, że oświadczenie pracownika, który już po skutecznym i niewadliwym zawarciu porozumienia wycofuje się z powziętej decyzji, nie jest dla pracodawcy wiążące, a sama umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu.

 

Rozumiem, że nie wysłała Pani takiego oświadczenia o cofnięciu zgody. W takiej sytuacji pozostaje Pani tylko podważenie zawartego z pracodawcą porozumienia przez powołanie się na wadę swego oświadczenia woli co do rozwiązania pracy za porozumieniem stron.

 

Do najczęściej powoływanych wad oświadczeń woli należą: brak świadomości lub swobody, błąd oraz bezprawna groźba.

 

1. Brak świadomości

 

Zgodnie z art. 82 K.c. „nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego bądź innego zaburzenia czynności psychicznych”. Stan taki jest zwykle ustalany przez sąd w oparciu o ekspertyzę biegłego lekarza psychiatry. Pracownik, który zamierza powołać się na ten rodzaj wady, musi jednak pamiętać o tym, że samo zdenerwowanie czy stres w chwili składania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę nie są równoznaczne z brakiem możliwości świadomego i swobodnego podjęcia takiej decyzji (wyrok Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2002 r., sygn. akt I PKN 582/01, „Prawo Pracy” 2003/5).

 

2. Błąd

 

Pracownik może również zakwestionować wyrażoną zgodę na zawarcie porozumienia, powołując się na działanie pod wpływem błędu. W myśl art. 84 K.c. wadą oświadczenia woli jest tylko błąd istotny, a więc taki, który uzasadnia przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, to nie złożyłby oświadczenia o takiej treści. Ponieważ oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę dotyczy czynności prawnej odpłatnej, pracownik powołujący się na tę wadę musi wykazać, że pracodawca wprowadził go w błąd albo o błędnym przekonaniu pracownika wiedział lub mógł z łatwością ten błąd zauważyć. Wyjątek w tym zakresie dotyczy kobiety spodziewającej się dziecka, która zgadza się na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, nie wiedząc o stanie swej ciąży. W takiej bowiem sytuacji przyszła matka, która chce uchylić się od skutków swego oświadczenia woli z uwagi na złożenie go pod wpływem błędu, nie musi udowadniać, że błąd został wywołany przez pracodawcę albo że pracodawca wiedział o tym błędzie lub z łatwością mógł go zauważyć (wyrok Sądu Najwyższego z 11 czerwca 2003 r., sygn. akt I PK 206/02, OSNP 2004/16/278).

 

3. Groźba pracodawcy

 

Wadą oświadczenia woli, na którą może powołać się pracownik, jest wreszcie groźba pracodawcy. Zgodnie z art. 87 K.c. groźba ta ma być bezprawna oraz poważna, a zatem wzbudzająca obawę, że danej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe. Według orzecznictwa nie można uznać za bezprawną groźbę takiego działania pracodawcy, które wskazuje na możliwość rozwiązania stosunku pracy w razie odmowy podjęcia pracy na nowym stanowisku (wyrok Sądu Najwyższego z 10 października 2002 r., sygn. akt I PKN 439/01, „Prawo Pracy” 2003/4). W innym orzeczeniu Sąd Najwyższy podkreślił, że pracownik, zgadzając się na rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, nie działał pod wpływem bezprawnej groźby, jeżeli pracodawca nie groził mu rozwiązaniem umowy o pracę z jego winy w razie niewyrażenia zgody na porozumienie rozwiązujące stosunek pracy (wyrok SN z 4 marca 2004 r., sygn. akt I PK 435/03, „Prawo Pracy” 2004/6/37).

 

Do uchylenia się od skutków porozumienia zawartego pod wpływem groźby lub błędu niezbędne jest złożenie drugiej stronie pisemnego oświadczenia w terminie roku od wykrycia błędu, a w razie groźby – z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał.

 

Proszę jednak zauważyć, że zgodnie z art. 53 § 1 Kodeksu pracy „pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

  1. jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
    • dłużej niż 3 miesiące — gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
    • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową”.

 

Jeżeli więc była Pani niezdolna do pracy przez wymieniony okres, pracodawca i tak mógłby rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Również w takim wypadku prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych otrzymałaby Pani dopiero po 90 dniach od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy (art. 75 ust. 1 pkt 2 w powiązaniu z art. art. 75 ust. 2 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

 

Należy jeszcze zwrócić uwagę na art. 53 § 3 Kodeksu pracy, zgodnie z którym „rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności” i art. 53 § 5, według którego „pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn”.

 

Gdyby więc Pani nie przystała na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, wtedy pracodawca rozwiązałby umowę bez wypowiedzenia (zasiłek dla bezrobotnych w dalszym ciągu mogłaby Pani otrzymać dopiero po 90 dniach od momentu zarejestrowania w urzędzie), jednak miałaby Pani ułatwiony ewentualny powrót do pracy zgodnie z przywołanym przeze mnie art. 53 Kodeksu pracy.

 

W takiej sytuacji pozostaje Pani tylko podważenie zawartego z pracodawcą porozumienia przez powołanie się na wadę swego oświadczenia woli co do rozwiązania pracy za porozumieniem stron.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + jeden =

»Podobne materiały

Zaległy zasiłek dla bezrobotnych

Kilka lat temu zostałam zwolniona z pracy bez wypowiedzenia (dyscyplinarnie). Z tego względu zasiłek dla bezrobotnych, który mi przyznano, był płatny dopiero po upływie pół roku. W międzyczasie złożyłam do sądu pracy pozew o odszkodowanie w związku z niesłusznym zwolnieniem; sprawę wygrałam. Teraz c

 

Gra na giełdzie a zasiłek dla bezrobotnych

Jestem zarejestrowany w urzędzie pracy i pobieram zasiłek dla bezrobotnych. Od kilku lat gram na giełdzie za pieniądze z oszczędności oraz inwestuję na rynku Forex – ostatnio z coraz większym zyskiem. Czy muszę to zgłosić w urzędzie pracy? Czy zmienia to w jakiś sposób moją sytuację?

 

Utrata statusu bezrobotnego

Dwa lata temu, będąc osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, podjęłam pracę, w której przepracowałam zaledwie kilka dni. Nie zgłosiłam tego faktu do urzędu pracy (wydawało mi się, że nie jest to konieczne, skoro zakończyłam pracę tak szybko). Jakie konsekwencje mi grożą? Czy mogę utracić ubezpieczeni

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »