Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie w trybie natychmiastowym umowy o pracę na czas nieokreślony

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 16.04.2010

Jestem zatrudniony ponad pół roku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Ze względów osobistych chciałbym rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, ale domyślam się, że pracodawca będzie wymagał miesięcznego okresu wypowiedzenia. Czy pozostaje mi tylko porzucenie pracy? Czy są jakieś przepisy pozwalające mi szybciej rozwiązać stosunek pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypowiedzenie w trybie natychmiastowym umowy o pracę na czas nieokreślony

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Podstawy rozwiązania umowy o pracę reguluje art. 30 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.). Zgodnie z jego treścią „umowa o pracę rozwiązuje się:

 

  1. na mocy porozumienia stron,
  2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
  3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
  4. z upływem czasu, na który była zawarta,
  5. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta”.

Porzucenie pracy przez pracownika

Pierwsze trzy przyczyny odnoszą się do umów o pracę zawieranych na czas nieokreślony. Do roku 1996 funkcjonował w przepisach prawnych trzeci przypadek ustania stosunku pracy – porzucenie pracy, czyli inaczej bezprawne zaprzestanie pracy (na mocy art. 1 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. zmieniającej Kodeks pracy art. 64 został skreślony). Jednakże mimo braku ustawowego uregulowania, sytuacje, które można nazwać „porzuceniem pracy przez pracownika”, nadal istnieją. Porzucenie pracy to faktyczne zaniechanie wykonywania pracy, bez prawnego uzasadnienia, które objawia się po prostu zaprzestaniem przychodzenia do zakładu pracy. Jakakolwiek by nie była przyczyna takiego zachowania pracownika (niechęć do pracy w danym miejscu, otrzymanie oferty ciekawszej pracy, wyjazd za granicę do pracy itd.), porzucenie pracy upoważnia pracodawcę do rozwiązania z pracownikiem umowy bez wypowiedzenia, z winy pracownika. Zgodnie bowiem z treścią art. 52 K.p.:

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

§ 1. „Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

 

  1. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  2. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  3. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

 

§ 3. Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni”.

 

„Porzucenie pracy” jest kwalifikowane jako ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

 

O tym fakcie pracodawca powinien Pana zawiadomić (najczęściej za pomocą listu poleconego) oraz dostarczyć Panu świadectwo pracy.

Skutki rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika

Skutkiem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z Pana winy jest fakt, że jeśli nie podejmie Pan pracy przez pół roku, nie będzie Pan miał prawa do zasiłku dla bezrobotnych (zgodnie z przepisami ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Poza tym fakt, iż rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło na podstawie art. 52, zostanie odnotowany w Pana świadectwie pracy pracownika, co może spowodować w przyszłości trudności z zatrudnieniem u innych pracodawców.

 

Z powodu porzucenia pracy przez pracownika (traktowanego w tym wypadku jako nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia) przysługuje pracodawcy roszczenie o odszkodowanie. Zgodnie bowiem z treścią art. 611 „razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. O odszkodowaniu orzeka sąd pracy”.

Odszkodowanie przysługujące pracodawcy za porzucenie pracy przez pracownika

Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia. Żądanie od pracownika odszkodowania jest niezależne od tego, czy pracodawca poniósł jakąkolwiek szkodę na skutek porzucenia pracy (traktuje o tym Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2004 r., sygn. akt III PK 2/05, OSNP 2005/23/372).

 

Aby uzyskać pełne odszkodowanie za skutki zaprzestania wykonywania podstawowego obowiązku pracownika, pracodawca może żądać poniesienia przez pracownika odpowiedzialności materialnej za określoną szkodę (odszkodowanie za wyrządzoną szkodę). Wypada bowiem zauważyć, że czasem skutki niestawienia się w pracy przez szereg dni mogą się wiązać z obniżeniem wydajności całego zakładu (unieruchomienie konkretnej maszyny, niedotrzymanie terminu zlecenia na skutek przestoju w pracy), stratami związanymi z zaprzestaniem funkcjonowania przedsiębiorstwa pracodawcy (np. zamknięcie sklepu, zakładu usługowego w czasie nieobecności pracownika) do czasu znalezienia przez niego nowego pracownika na dane stanowisko.

W przypadku dochodzenia odszkodowania za wyrządzoną szkodę w wyniku nieobecności pracownika to na pracodawcy ciąży obowiązek wykazania okoliczności uzasadniających odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody (art. 116 K.p.).

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Niewątpliwe najkorzystniejszym sposobem rozwiązania stosunku pracy w Pana sytuacji jest rozwiązanie na mocy porozumienia stron. Każdą umowę o pracę, w każdym czasie można rozwiązać za porozumieniem stron, to jest za pomocą czynności dwustronnej, oraz pod określonymi warunkami bez wypowiedzenia jako czynności jednostronnej. Istota rozwiązania umowy o pracę na podstawie wzajemnego porozumienia stron sprowadza się do tego, że nie tylko sposób rozwiązania umowy objęty jest zgodną wolą stron, lecz także strony uzgadniają inne okoliczności wiążące się z ustaniem stosunku pracy, przede wszystkim termin jego ustania, i to w sposób odmienny od unormowanego w Kodeksie pracy. Strony mogą więc rozwiązać umowę o pracę za wzajemnym porozumieniem w każdym uzgodnionym terminie, a nie tylko w terminie krótszym od ustawowego okresu wypowiedzenia.

 

Jeżeli próby negocjacji z pracodawcą w tym zakresie nie powiodą się, zgodnie z prawem pracownikowi zostaje do wyboru bądź rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, bądź rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Nieskorzystanie z żadnej z tych dopuszczalnych prawem możliwości, a w zamian zaprzestanie przychodzenia do pracy, wydaje się być z Pana punktu widzenia wyjściem najkorzystniejszym, ale może okazać się kosztowne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus 0 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki