Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 03.04.2014

Mój mąż 3 lata temu udał się do adwokata, który miał napisać w jego imieniu pozew i reprezentować go w sądzie. Na rozmowie był ze swoją matką. Stan prawny jednak szybko się zmienił i mąż kilka dni później poszedł rozwiązać tę umowę (słowną) i rozliczyć się z adwokatem. Prawnik oddał jednak mężowi tylko 40% wpłaconej kwoty. Mimo wielu próśb nigdy nie oddał reszty pieniędzy.

Niedawno mój mąż zmarł. Czy jako spadkobierca mam szansę na odzyskanie tych pieniędzy należnych nam po wypowiedzeniu umowy-zlecenia adwokatowi przez męża?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pani relacji wynika, że Pani mąż zawarł w formie ustnej umowę-zlecenia dotyczącą napisania pozwu do sądu i reprezentacji sądowej.

 

Następnie (po kilku dniach) złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy-zlecenia łączącej go z adwokatem i zażądał zwrotu wpłaconej sumy.

 

Należy zaznaczyć, iż wypowiedzenie umowy-zlecenia może nastąpić w każdym czasie i nie musi być uzasadniane. Jeżeli umowa-zlecenia zawarta z pełnomocnikiem była w formie pisemnej (tak jest z reguły), wypowiedzenie również powinno być w formie pisemnej. Musi być stanowcze i jednoznaczne. W przypadku Pani męża mamy do czynienia z ustnym wypowiedzeniem umowy, co może rodzić problemy natury dowodowej. Świadkiem rozmów jest matka Pani męża.

 

Przechodząc do skutków finansowych wypowiedzenia umowy-zlecenia, to kwestię tę reguluje art. 746 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem Pani mąż powinien zwrócić pełnomocnikowi poniesione przez niego wydatki oraz wypłacić wynagrodzenie za czynności już wykonane.

 

Adwokat przyjmujący sprawę zadeklarował zwrot jedynie 40% wpłaconej kwoty.

 

Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

 

§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

 

§ 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej”.

 

Powszechnie przyjmuje się, iż spadek to ogół cywilnoprawnych i majątkowych praw oraz obowiązków przysługujących spadkodawcy w chwili jego śmierci. Do kategorii praw należy zaliczyć także uprawnienia kształtujące i roszczenia, a ponadto prawnie uzasadnione ekspektatywy powstania praw (np. ekspektatywę odrębnej własności lokalu). Przyjmuje się również, iż dziedziczeniu podlegają pewne stany faktyczne (np. posiadanie).

 

Co do zasady spadkobiercy wstępują w sytuację prawną spadkodawcy – strony danego stosunku zobowiązaniowego, niezależnie od podstawy prawnej takiego stosunku. Śmierć strony umowy co do zasady nie ma wpływu na dalsze istnienie danego stosunku prawnego. Oznacza to, że spadkobiercy wstępują w wynikającą z umowy sytuację prawną spadkodawcy – strony, w szczególności przejmują jego wierzytelności i długi, ponadto zaś związani są wszystkimi postanowieniami umowy, zwłaszcza odnośnie do formy (art. 76 i 77), a także w zakresie warunku (art. 89 i nast.) i terminu (art. 116).

 

Odstępstwa od zasady dziedziczności praw i obowiązków wynikających z umów dotyczą przede wszystkim tych stosunków zobowiązaniowych, których wykonanie związane jest ściśle z osobą spadkodawcy, co moim zdaniem nie miało miejsca w tej sprawie.

 

Trzeba jednak zauważyć, iż niezależnie od stopnia związania umowy z osobą spadkodawcy na spadkobierców zawsze przechodzą roszczenia odszkodowawcze wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania przez spadkodawcę zobowiązania.

 

Jak z powyższego wynika, są podstawy do uznania, iż roszczenie o zwrot wynagrodzenia przeszło na Panią.

 

Niestety Pani roszczenie wobec adwokata mogło ulec już przedawnieniu.

 

Zgodnie z art. 751 pkt 1 Kodeksu cywilnego „z upływem lat dwóch przedawniają się roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom”.

 

Skrócony, 2-letni termin przedawnienia roszczeń obejmuje roszczenie o wynagrodzenie, o zwrot wydatków, o ile roszczenia te przysługują osobom (przyjmującym zlecenie), które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju (taką osobą jest m.in. właśnie adwokat). Krótszy termin przedawnienia obejmuje również roszczenia dającego zlecenie z tytułu udzielonej zaliczki, o ile przyjmujący zlecenie jest osobą stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudniącą się czynnościami danego rodzaju.

 

Jeżeli Pani wytoczy sprawę o zapłatę przeciwko adwokatowi, to adwokat może podnieść zarzut przedawnienia roszczenia, co będzie skutkowało oddaleniem powództwa i poniesieniem przez Panią dodatkowych kosztów.


Na skutek braku pisemnej umowy wygranie tej sprawy byłoby mało prawdopodobne.

 

Czym innym niż zwrot pobranego wynagrodzenia jest odpowiedzialność zawodowa adwokatów za wykonywaną działalność. Adwokat odpowiada dyscyplinarnie za uchybienie etyce adwokackiej lub naruszenie godności zawodu podczas działalności zawodowej, publicznej, a także w życiu prywatnym. W zależności od okoliczności taka sytuacja może być podstawą skargi do Okręgowej Rady Adwokackiej na adwokata, który w Pani ocenie Panią skrzywdził. Oczywiście składając skargę, musi Pani zaznaczyć, iż występuje Pani jako spadkobierca Pani męża. Zaznaczam, że postępowanie to nie doprowadzi do zwrotu Pani wynagrodzenia, chyba że adwokat dobrowolnie, na skutek skargi zdecyduje się oddać większą część wynagrodzenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus dziewięć =

»Podobne materiały

Czy można wypowiedzieć umowę-zlecenie?

Moja dziewczyna podpisała umowę-zlecenie. Umowa jest do końca września. Jednakże moja dziewczyna chciałaby zakończyć pracę 16 września. Czy można wypowiedzieć umowę-zlecenie?

 

Wypowiedzenie umowy-zlecenia a wypłata wynagrodzenia

Szef wypowiedział mi umowę-zlecenie na początku roku (dokładnie – 2 stycznia), a teraz odmawia wypłaty wynagrodzenia za grudzień. Czy to zgodne z prawem?

 

Wypowiedzenie umowy-zlecenia podczas L4

Czy pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę-zlecenie podczas L4?

 

Umowa-zlecenie – czym jest i na jaki czas można ją zawrzeć?

Naszemu zleceniobiorcy bank odrzucił umowę, twierdząc, że nie może być zawarta na czas nieokreślony. O ile wiemy, Kodeks cywilny w zakresie umów-zleceń nie reguluje kwestii czasu, na jaki zawarta zostaje taka umowa. W tym przypadku umowa-zlecenie dotyczy konkretnie obsługi maszyny, określa

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »