.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie umowy OC

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem, które musi opłacać każdy właściciel samochodu. W pewnych przypadkach jednak jest możliwe lub konieczne wypowiedzenie umowy OC - np. gdy sprzedamy nasz pojazd albo chcemy zmienić ubezpieczyciela.

 Z pytania wynika, że zachowała Pani termin wypowiedzenia, jak również formę pisemną wypowiedzenia. Niestety problem pojawia się, jeśli chodzi o kwestię doręczenia tego wypowiedzenia. Otóż wypowiedzenie wysłała Pani listem zwykłym, tzn. bez potwierdzenia odbioru. Oznacza to, że nie ma Pani żadnego dowodu na to, że takie wypowiedzenie faktycznie wysłano i że ubezpieczyciel otrzymał je w terminie. Znajduje się Pani więc w bardzo niekorzystnej sytuacji, jeśli chodzi o możliwość udowodnienia faktu i terminu wysłania wypowiedzenia. Korzysta z tego dotychczasowy ubezpieczyciel, twierdząc, że wypowiedzenia nie otrzymał w terminie. To bowiem na Pani – zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego – spoczywa ciężar dowodu, że było inaczej (art. 6 K.c. mówi, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne).

W tej sytuacji ubezpieczyciel może domagać się od Pani zapłaty składki, podnosząc, że nie otrzymał od Pani wypowiedzenia doręczonego we właściwy sposób i w odpowiednim terminie.

W razie sporu sądowego nie dysponuje Pani żadnymi dowodami świadczącymi o tym, że ubezpieczyciel otrzymał wypowiedzenie oraz że otrzymał je w wymaganym terminie.

Na koniec pozostaje zastanowić się, co może Pani zrobić w zaistniałej sytuacji. Przede wszystkim należy pisemnie zwrócić się do jednego z zakładów ubezpieczeń z prośbą o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy ubezpieczenia wraz z umorzeniem należności z tytułu składki za podwójne ubezpieczenie. Jeśli to nie przyniesie skutku, to pozostaje tylko wypowiedzieć jedną z umów ubezpieczenia OC zgodnie z art. 28 ww. ustawy, czyli nie później niż na 1 dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który zawarto umowę ubezpieczenia OC.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 I tak, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

W tym miejscu należy również wskazać, iż zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 wymienionej ustawy, zawiadomienia i oświadczenia, które w związku z umową ubezpieczenia obowiązkowego OC kierujących pojazdami mechanicznymi są składane przez strony tej umowy, powinny być sporządzane na piśmie i doręczane za potwierdzeniem odbioru lub przesyłane listem poleconym.

Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, iż dopiero z dniem faktycznego otrzymania przez ubezpieczyciela wypowiedzenia umowy na piśmie (przy czym, jak podkreśla się w doktrynie i orzecznictwie, faks nie spełnia tychże wymogów), można mówić o dokonanym przez ubezpieczającego wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia.    Przeczytaj pełną treść

 

 Oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy może zostać złożone w każdej formie pisemnej.

Różnice pomiędzy terminem nadania a terminem odbioru przez ubezpieczyciela oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wielokrotnie nastręczają trudności i nieporozumień.

Stosownie do treści art. 61 Kodeksu cywilnego przyjmuje się, że oświadczenie woli zostało złożone innej osobie, jeżeli doszło do niej w taki sposób, że mogła się zapoznać z jego treścią. Okolicznością decydującą w tej mierze jest zatem sama możliwość dotarcia treści pisma do wiadomości adresata.

Z art. 61 wynika teoria doręczenia, według której dla przyjęcia, że oświadczenie woli zostało złożone innej osobie, właściwa jest chwila dojścia treści tego oświadczenia do wiadomości tej osoby, a w wypadku oświadczeń woli składanych publicznie – chwila ich publicznego złożenia. Ze względu na interes i bezpieczeństwo obrotu oraz ułatwienia dowodowe domniemywa się, że adresat zapoznał się z treścią oświadczenia, gdy doszło ono do niego w taki sposób, że powzięcie o nim wiadomości stało się możliwe (domniemanie prawne). Art. 61 nie wymaga, aby adresat faktycznie zapoznał się z jego treścią; decydujący charakter ma sama możliwość zapoznania się.

W wyroku z dnia 15.01.1990 r. (sygn. akt I CR 1410/89) wyjaśniono, że „jeżeli treść oświadczenia woli składanego innej osobie jest zawarta w piśmie przesłanym pocztą, a przesyłka – wobec niemożności doręczenia – pozostawiona została w urzędzie pocztowym z powiadomieniem o niej adresata, dojście oświadczenia do wiadomości tej osoby w rozumieniu art. 61 następuje z chwilą doręczenia pisma w dniu przyjętym analogicznie do daty doręczenia pisma”.

Jeśli więc do dnia poprzedzającego koniec okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia oświadczenie nie doszło do ubezpieczyciela w powyższy sposób (nie musiało zostać przeczytane i zarejestrowane przez pracownika, wystarczy skuteczne doręczenie do siedziby ubezpieczyciela) – umowa zgodnie z wymienionym artykułem uległa automatycznemu przedłużeniu na okres kolejnych 12 miesięcy.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Przedawnienie roszczeń ubezpieczyciela
W okresie 07.03.2005 r. – 07.03.2006 r. miałem wykupione ubezpieczenie. W marcu 2006 r. sprzedałem samochód i kupiłem nowy wraz z nową polisą. Dokumenty od dotychczasowego ubezpieczyciela zaginęły w boju i nie wiem, czy składałem wypowiedzenie ubezpieczenia. Ostatnio zadzwonił do mnie windykator i stwierdził, że jestem winien ubezpieczycielowi 1500 zł za automatyczne przedłużenie polisy. Przez te 3 lata ubezpieczyciel słowem nie pisnął, że coś mi przedłużył. Co mogę z tym zrobić? Słyszałem, że w przypadku sprzedaży to kupujący troszczy się dalej o ubezpieczenie.(Wypowiedzenie umowy OC)

Podwójne OC
W poprzednim roku miałem wykupione OC w PZU. Teraz podpisałem umowę z Allianz. Pismo o rozwiązaniu umowy dotarło do PZU o jeden dzień za późno (choć faks z wypowiedzeniem umowy OC wysłałem w dniu, w którym kończyła się umowa), a więc umowa przedłużyła się o następne 12 miesięcy. Co można teraz zrobić? To jakaś paranoja, żeby płacić drugi raz za to, co już się ma.

Kara za brak opłaty za ubezpieczenie OC samochodu

Ubezpieczenie OC na mój stary samochód miałem do 15 lipca. Dwa tygodnie wcześniej wysłałem do ubezpieczyciela zawiadomienie o rezygnacji, ponieważ chciałem złomować samochód (Polonez Truck). Auto stało u mnie w garażu, ale we wrześniu dokonałem kilku napraw i 15 września opłaciłem ponownie OC. Trzy tygodnie później dostałem wezwanie do zapłaty kary w kwocie kilkakrotnie przewyższającej wartość samochodu. Czy mogę jakoś uniknąć płacenia tej kary?

(Wypowiedzenie umowy OC)

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl