Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 19.11.2010

W zeszłym miesiącu skończyłam 65 lat, osiągnęłam więc wiek emerytalny. Jestem jednak zatrudniona na czas nieokreślony i chciałabym dalej pracować. Czy pracodawca może obecnie wypowiedzieć mi umowę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W aktualnym orzecznictwie osiągnięcie wieku emerytalnego nie może stanowić wyłącznej i jedynej przesłanki wypowiedzenia stosunku pracy. Potwierdził to Sąd Najwyższy w swym orzecznictwie. Stoi on na stanowisku, że „wypowiedzenie umowy o pracę nie może być dokonane jedynie z powodu przekroczenia przez pracownika wieku emerytalnego”. Najważniejsze znaczenie w tej kwestii ma uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21.01.2009 r. (sygn. akt III PZP 13/2008), w której jednoznacznie stwierdzono, iż rozwiązywanie stosunku pracy wyłącznie z powodu przekroczenia przez pracownika wieku emerytalnego i nabycia prawa do emerytury jest przejawem dyskryminacji.

 

Tym samym w aktualnym stanie prawnym zwalnianie pracownika (dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn) tylko dlatego, że osiągnął określony wiek, stanowi nieuzasadnioną dyskryminację. Zgodnie z opinią Sądu Najwyższego osiągnięcie wieku emerytalnego stanowi jedynie przyczynę pośrednią rozwiązania stosunku pracy. Tymczasem pracodawca, wypowiadając umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, musi podać rzeczywistą i bezpośrednią przyczynę zwolnienia. Podobne stanowisko Sąd Najwyższy zajął już wcześniej, a mianowicie w orzeczeniu z dnia 11.11.2008 r. (sygn. akt I PZP 4/2008), w którym orzekł, że „wypowiedzenie przez pracodawcę umowy zawartej na czas nieokreślony pracownicy wyłącznie z powodu nabycia przez nią prawa do emerytury kolejowej stanowi dyskryminację ze względu na płeć”.

 

Zakaz dyskryminacji, w tym ze względu na płeć i wiek, jest podstawową zasadą prawa pracy, która została wyrażona w art. 113 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem „jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna”.

 

Powyższa zasada została wprowadzona m.in. w wyniku implementacji dyrektywy z 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zatrudnianiu i pracy. Dyrektywa przewidywała możliwość wprowadzenia przez prawodawcę krajowego wyjątku co do dyskryminacji ze względu na wiek. Nasz ustawodawca nie skorzystał z tego uprawnienia, w konsekwencji wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę ze względu na osiągnięty przez niego wiek należy uznać za sprzeczne z prawem.

 

Podsumowując, wiek nie może stanowi wyłącznej i jedynej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - jeden =

»Podobne materiały

Osiągnięcie wieku emerytalnego a wypowiedzenie umowy o pracę

Za kilka tygodni nabywam prawo do emerytury. Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który osiągnął wiek emerytalny? Słowem – czy może mnie zmusić do odejścia? 

Dyskryminacja pośrednia

Pracuję w dużej firmie. Część zatrudnionych w niej osób pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, natomiast pozostali w tzw. pięciobrygadowej organizacji pracy (praca na zmiany przez cały rok zgodnie z harmonogramem czasu pracy ogłaszanym co rok przez pracodawcę). Zgodnie z harmonogramem praco

Co mnie czeka po urlopie wychowawczym?

Mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Od prawie trzech lat przebywam na urlopie wychowawczym. W tym czasie firma, w której pracuję została sprzedana. Podejrzewam, że nie mam możliwości powrotu do pracy. Jakie przysługują mi prawa, gdybym dostała wypowiedzenie? Czy przysługuje mi odprawa lub ekwiwa

Pracownik, który nie uzyskał zdolności do pracy

Czy z pracownikiem, który po 12-miesięcznym świadczeniu rehabilitacyjnym i wykorzystaniu całego (zaległego i bieżącego) urlopu można rozwiązać umowę o pracę i w jakim trybie? Pracownik nie uzyskał zdolności do pracy podczas badań kontrolnych przeprowadzonych po świadczeniu i urlopie.

Czy mam prawo o cokolwiek walczyć z pracodawcą?

Dnia 23 lipca zadzwoniłam do pracy, informując, że jestem chora. Odmówiłam wzięcia zwolnienia. Dnia 27 przyszłam do pracy, a na moim miejscu siedziała inna osoba. Szefowa wręczyła mi wypowiedzenie. Nic nie podpisałam i poszłam do lekarza. Dostałam L4 od 24.07 i przekazałam je pracodawcy. Czy wypowie

Niestawienie się do pracy na okresie próbnym

Zatrudniam pracownicę na umowę o pracę na okres próbny. Dzisiaj od rana powinna być w pracy, ale niestety nie przyszła i nie uprzedziła, że jej nie będzie. Po moim telefonie powiedziała, że zepsuło się jej auto i nie będzie jej przez kolejne 3 dni. Dodam, że w prowadzonej przeze mnie działalności mu

Zwolnienie lekarskie w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

31 stycznia otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. W związku z tym przysługuje mi 9 dni urlopu, który mam wykorzystać w marcu. Później nie mam obowiązku świadczenia pracy. Jeżeli w czasie urlopu pójdę na zwolnienie lekarskie, które będzie trwać dłużej niż okr

Rozwiązanie umowy niezawierającej informacji na temat okresu wypowiedzenia

Podpisałem z firmą umowę o pracę na czas określony w dniu 13.02.2010 r. Umowa została zawarta na 1,5 roku. Czy umowę można wypowiedzieć i kiedy (nie zawiera ona informacji na ten temat)? Jeżeli tak, jaki jest okres wypowiedzenia? Czy pracownik może dochodzić o odszkodowanie z tytułu rozwią

Likwidacja oddziału a wypowiedzenie podczas urlopu

Przebywam obecnie na urlopie rodzicielskim, w międzyczasie zlikwidowano oddział, który był jednocześnie siedzibą firmy i został przeniesiony do innego miasta, oddalonego od mojego miejsca zamieszkania od ponad 200 km. Czy pracodawca może wręczyć mi wypowiedzenie w czasie przebywania na urlopie wypoc

Przejęcie spółki i jej pracowników a rozwiązania umów o pracę

W miesiącu październiku spółka A (zatrudnia 17 pracowników) przejmie cały majątek i pracowników spółki B (5 pracowników). Czy spółka A po przejęciu pracowników spółki B może wypowiedzieć części przejętych pracowników (dwóm osobom) umowy o pracę, dostosowując liczbę pracowników do swoich potrzeb

Odszkodowanie za okres wypowiedzenia

Po wygaśnięciu umowy o pracę na okres próbny (30.06.2011 r.) pracodawca zapewniał mnie, że pracuję na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie dostałem jednak nowej umowy. Dopiero 14.11.2011 r. pracodawca wręczył mi do podpisania umowę na czas określony – do 30.11.2011 r. W stresie un

Utrata klienta przez błędy pracownicy

Chciałbym udzielić pracownicy nagany na piśmie. Kobieta ta popełnia liczne błędy, które przekładają się na niezadowolenie klienta i tym samym jego utratę. Wspomniane błędy jestem w stanie udokumentować. Pracownica jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Chciałbym wypow

Wycofanie porozumienia dotyczącego wypowiedzenia

W zeszły wtorek zostałem poinformowany o reorganizacji firmy i wyborze: mogę dostać wypowiedzenie umowy lub rozwiązać ją za porozumieniem stron, dzięki czemu będę pracować jeszcze pół roku. Miałem umowę na czas nieokreślony, pracuję w tej firmie 10 lat. Nie mając czasu do namysłu, wybrałem drugą opc

Prawa pracownika zwalnianego przez pracodawcę

Pracuję na umowę o pracę. Pracodawca chce mnie zwolnić za porozumieniem stron, bo nie znam kilku programów komputerowych – mimo że ich znajomość nie była wymagana, kiedy zostałem przyjęty. Pracuję niecały rok. Czy mogę nie zgodzić się na taką formę rozwiązania umowy? Czy po dostaniu wypowiedze

Odszkodowanie za zwolnienie z pracy

Czy jest możliwe wytoczenie pracodawcy procesu cywilnego o odszkodowanie za bezprawne zwolnienie z pracy, jeśli pracownik otrzymał wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, ale nie odwołał się w ciągu 7 dni do sądu pracy?

Rozwiązanie umowy o pracę w okresie ochronnym

Bank rozwiązał ze mną umowę o pracę za wypowiedzeniem z zachowaniem, okresu wypowiedzenia. Przyczyną jest zmiany organizacyjne – redukcja zatrudnienia, podstawa prawna art. 30 § 1 pkt 2 K.p. w związku z art. 10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z

Wypowiedzenie kontraktu menedżerskiego - kiedy kończy się umowa?

Mam kontrakt menedżerski. 16.06 dostałem wypowiedzenie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Kiedy kończy się umowa: 15.09 czy 30.09?

Likwidacja firmy a przywrócenie pracownicy do pracy

Jestem pracodawcą: prezesem i udziałowcem sp. z o.o., do końca lutego 2015 spółka prowadziła sklep. Sklep został zlikwidowany, a pracownicy zwolnieni na zasadzie porozumienia stron. Do lutego pracowała już tylko jedna pracownica, która otrzymała wypowiedzenie na zasadzie porozumienia stron. Dzisiaj

Zwolnienie przed okresem ochronnym

Problem jest z zakresu prawa pracy, a dokładnie dotyczy zwolnienia przed okresem ochronnym. Po przepracowaniu 23 lat w jednej firmie,  z 36-letnim stażem pracy w ogóle - pracodawcy zapowiedzieli, że chcą zlikwidować moje stanowisko. Brakuje mi do okresu ochronnego przedemerytalnego 8 miesięcy. Zwoln

Wiek emerytalny

Urodziłam się 18 lipca 1956 r., jestem nauczycielką. W 2008 r. uzyskałam prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek. Chciałabym przejść na emeryturę, gdy będę miała 60 lat. Na jakich zasadach zostanie obliczona emerytura, jeśli złożę wniosek o emeryturę po osiągnięciu powszechnego wiek
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »