Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie umowy o pozycjonowanie strony

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 08.09.2014

W załączniku przesyłam podpisaną przeze mnie umowę o pozycjonowanie strony. Czy mogę ją wypowiedzieć? Pozycja mojej strony internetowej spadła w wyniku działań firmy pozycjonującej (szczegóły odnośnie działań tej firmy podaję w załączniku). W związku z powyższym drastycznie zmniejszyła się liczba zamówień w moim sklepie. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po szczegółowej analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy oraz po zapoznaniu się z przesłaną przez Pana dokumentacją należy stwierdzić, iż w zakresie stosowania przedmiotowej umowy o pozycjonowanie Państwa strony internetowej zastosowanie znaleźć powinny przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy-zlecenia.

 

Przede wszystkim należy wskazać, iż zawarta przez Pana umowa jest umową o świadczenie usługi, a zgodnie z przepisem art. 750 K.c. do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

 

Dlatego też należy sięgnąć w pierwszej kolejności do treści przepisu art. 746 K.c., który w § 1 stanowi, że dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

 

Natomiast, zgodnie z treścią § 2, przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

 

Z kolei § 3 mówi, że nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

 

Mając powyższe na uwadze, w dalszej kolejności zasadne jest skorzystanie w omawianym zakresie z dorobku orzecznictwa i nauki prawa, gdzie przede wszystkim wskazuje się, iż brak zaufania uzasadnia wypowiedzenie umowy o świadczenie usług zawartej na czas oznaczony (art. 750 w zw. z art. 746 § 1 K.c.; tak m.in. wyr. SA w Warszawie z 15.09.2008 r., I ACa 84/08, OSA 2010, nr 4, poz. 12, s. 57).

 

Ponadto, jak podnosi się w literaturze przedmiotu [tak m.in. E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2010], ważnymi powodami mogą być zarówno zjawiska o charakterze obiektywnym (np. zmiany sytuacji gospodarczej, zmiany w prawie), jak i zjawiska odnoszące się do osób stron czy stosunków pomiędzy nimi (np. zmiana sytuacji życiowej czy ekonomicznej strony, nieporozumienia pomiędzy dającym a przyjmującym zlecenie). W szczególności ważnym powodem wypowiedzenia zlecenia przez dającego zlecenie jest nieudzielenie mu przez przyjmującego zlecenie potrzebnej wiadomości o przebiegu sprawy oraz uzasadniona utrata zaufania w uczciwość, staranność czy umiejętności przyjmującego zlecenie; natomiast dla przyjmującego zlecenie np. nieudzielenie mu przez dającego zlecenie potrzebnej zaliczki, nieudzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa, udzielenie wskazówek istotnie zmieniających na niekorzyść przyjmującego zlecenie sposób wykonania czynności.

 

Wskazując zarazem za ww. autorami, należy podnieść, iż artykuł 746 § 3 K.c., wykluczający zrzeczenie się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów, nadaje normom przyznającym to uprawnienie charakter bezwzględnie wiążący. Strony nie mogą zatem ani w umowie, ani w późniejszej czynności prawnej, dokonywanej przed zaistnieniem przyczyny wypowiedzenia, wyłączyć uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z takiej przyczyny. Nie mogą również modyfikować kodeksowego uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów na niekorzyść uprawnionego. Nieważne są więc postanowienia przewidujące konieczność zachowania terminu wypowiedzenia (odmiennie wyr. SN z 20.04.2004 r., V CK 433/03, OSP 2007, nr 1, poz. 10). Jeżeli, jak to często się zdarza, umowa ogólnie przewiduje możliwość wypowiedzenia z zachowaniem określonego terminu, termin ten nie ma zastosowania, jeżeli istnieje ważny powód wypowiedzenia. Także postanowienia umowne precyzujące znaczenie pojęcia ważny powód mają tylko to znaczenie, że rozstrzygają ewentualną wątpliwość co do istotności określonych przyczyn wypowiedzenia, nie pozbawiają jednak stron możliwości wypowiedzenia z ważnych powodów w umowie niewymienionych.

 

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż w opisanej przez Pana sytuacji, gdy działania lub zaniechania ze strony usługodawcy powodują utratę Pańskiego zaufania do tego usługodawcy, który w sposób nienależyty wykonuje swoje określone umową obowiązki, mimo braku takiego jednoznacznego postanowienia umownego, a nawet wbrew tym postanowieniom, które możliwość taką Panu ograniczają (w szczególności wbrew § 9 ust. 6 umowy), jest Pan uprawniony do wypowiedzenia przedmiotowej umowy o pozycjonowanie w trybie natychmiastowym.

 

Wskazana powyżej regulacja kodeksowa jest regulacją o charakterze bezwzględnie obowiązującym, co oznacza, że gdy postanowień umownych nie da się pogodzić z ww. przepisami, przepisy te zyskują pierwszeństwo, zastępując kolizyjne postanowienia umowne. Dlatego też nie jest Pan w takim układzie ani ograniczony wskazanym w umowie katalogiem „ważnych powodów” uzasadniających wypowiedzenie umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, ani także nie przysługuje usługodawcy prawo domagania się od Pana zapłaty kary za przedterminowe rozwiązanie umowy, o której mowa w § 10 przedmiotowej umowy.

 

Istotne jest jednak to, aby wypowiedzenia dokonał Pan pisemnie, wskazując w nim jako podstawę właśnie utratę zaufania do usługodawcy oraz ważne powody, jakie skłoniły Pana do podjęcia takiej decyzji (czyli np. wypunktowując te negatywne dla Pana skutki, które wynikły z niewłaściwego wykonywania umowy przez usługodawcę). Dla pełniejszej jasności przekazu i znaczenia ww. wypowiedzenia warto byłoby również wskazać w piśmie, iż w niniejszej sytuacji, w świetle ww. przepisu art. 746 K.c. oraz wskazanych poglądów doktryny, nie jest Pan w swoich prawach związany katalogiem „ważnych przyczyn” wypowiedzenia, określonym w § 9 ust. 6 umowy.

 

Na koniec należy jednak wskazać, iż tego typu sprawy nigdy w zasadzie nie są sprawami jednoznacznymi, w szczególności zaś z tego powodu, iż zawarta przez Pana umowa nie jest typową umową-zleceniem, a właśnie umową o świadczenie usług. Z faktem tym wiąże się bowiem to, że zgodnie z pojawiającymi się poglądami judykatury odpowiednie stosowanie przepisów o zleceniu do umowy o świadczenie usług oznacza konieczność uwzględnienia specyfiki konkretnej sytuacji. Może więc wchodzić w grę stosowanie określonych przepisów wprost, z dostosowującymi do okoliczności modyfikacjami, a nawet wyłączenie stosowania pewnych przepisów z uwagi na odmienne cechy danego przypadku, wynikające ze swobodnego ukształtowania przez strony stosunku prawnego (art. 3531 K.c.; tak m.in. wyr. SN z 23.01.2008 r., V CSK 377/07, Legalis).

 

Dlatego też nie można wykluczyć, że usługodawca, trwający przy swoim stanowisku, mógłby zdecydować się skierować sprawę do sądu i to sąd musiałby rozważyć powoływane przez Pana przesłanki pod kątem tego, czy stanowią one „ważne powody” wypowiedzenia umowy o pozycjonowanie w trybie natychmiastowym oraz czy specyfika przedmiotowej umowy pozwala na bezkolizyjne zastosowanie w zakresie jej wykładni kodeksowych przepisów dotyczących zlecenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - dziesięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki