Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 12.08.2014

Mój mąż od kilku lat wynajmował dla swojej firmy lokal użytkowy. Znalazł jednak lokal na lepszych warunkach i od września się tam przenosi. Umowa z obecnym najemcą zakłada 5-miesięczny termin wypowiedzenia, a trwa do końca tego roku (2013). Mąż zapowiedział, że opuści lokal do 10 września i zapytał, czy może płacić sam czynsz bez kosztów ogrzewania. Po namyśle najemca się nie zgodził. Czy to zgodne z prawem? Co więcej, najemca żąda oddania kluczy już we wrześniu. Jak na to zareagować? Martwi nas też, że od połowy roku płacimy więcej, bo wynajmujący przeszedł na VAT. Właściciel zrobił też ogłoszenie, że szuka wynajmującego, nie zakrywając w ogłoszeniu logo firmy mojego męża – czy powinniśmy o to go poprosić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego, zwanego dalej w skrócie K.c.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na Pani pytaniu i jego ocenie prawnej. Z treści Pani pytania i przesłanej w załączeniu umowy wynika, iż Pani małżonek był Najemcą lokalu użytkowego. Z końcem września wypowiedział w formie ustnej umowę najmu, gdyż znalazł lokal na lepszych warunkach. Przesłana w załączeniu umowa zawarta została na czas określony, tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

 

Istotny z punktu widzenia interesu Pani małżonka jest fakt, iż umowa najmu została zawarta na czas oznaczony. Możliwość rozwiązania umowy najmu za wypowiedzeniem przewiduje § 8 umowy, zgodnie z którym „umowa może być wypowiedziana za 5-miesięcznym okresem wypowiedzenia skutkującym na koniec miesiąca, którym wypowiedzenie zostanie dostarczone”. Wyraźnie podkreślić należy ostatnie zdanie § 8 umowy, zgodnie z którym „na wniosek Najemcy okres wypowiedzenia może ulec skróceniu, jeżeli Najemca wskaże innego Najemcę, z którym Wynajmujący uzgodni warunki najmu”.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

 

Z treści § 3 umowy wynika, iż Najemca zobowiązuje się płacić czynsz w wysokości 1300 zł bez VAT. Następnie w treści § 10 wskazuje się, iż wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższe w mojej ocenie ma istotne znaczenie, gdyż mimo że Wynajmujący w chwili zawierania umowy nie był podatnikiem VAT, nie może to mieć dla Pani małżonka negatywnych konsekwencji w postaci podwyższenia czynszu. Wyraźnie w treści § 10 wskazuje się bowiem na formę zmiany umowy. Forma pisemna jest zastrzeżona pod rygorem nieważności. Zastrzeżenie formy pisemnej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Przepisu tego nie stosuje się, gdy zachowanie formy pisemnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej. W mojej ocenie Wynajmujący bez zmiany umowy nie może żądać od Państwa należności powiększone o podatek VAT, bowiem powyższe nie wynika bezpośrednio z umowy, a to z kolei powoduje, iż warunkiem koniecznym żądania daniny w postaci VAT-u jest zawarcie aneksu do umowy.

 

Nie zmienia to jednak faktu, iż zobowiązani są uiszczania opłaty zgodnie z § 3 , tj. w kwocie 1300 zł do dnia 31 grudnia 2013 r. Wypowiedzenie umowy najmu nie jest równoznaczne z rozwiązanie umowy najmu, gdyż ta trwa do dnia 31 grudnia 2013 r. Skoro wynajmujący nie zawarli porozumienia w zakresie wcześniejszego rozwiązania umowy, winno się w chwili obecnej dopuścić Państwa do korzystania z lokalu. Wypowiedzenie, jak sama nazwa wskazuje, wymaga upływu określonego czasu do rozwiązania umowy najmu. Zachowanie Wynajmującego jest bowiem wewnętrznie sprzeczne, z jednej strony bowiem zakazuje korzystania z lokalu, co wskazywać mogłoby na rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym, a z drugiej strony żąda zapłaty czynszu i opłaty za ogrzewanie.

 

W mojej ocenie chwili obecnej należy spotkać się z Wynajmującym i ustalić, czy umowa trwa nadal, ale jest w okresie wypowiedzenia, czy też nastąpiło jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Wynajmujący wskaż pierwszą opcją, klucze mogą Państwo oddać z dniem 31 grudnia 2013 r. Należy jednak płacić czynsz (bez VAT-u) i opłatę za ogrzewanie. Jeżeli Wynajmujący wskaże na drugą możliwość, wówczas musicie Państwo wydać klucze i wyprowadzić się z lokalu.

 

Odnosząc się do Pani trzeciego pytania, wskazać należy, iż zgodnie z art. 4310 K.c. „przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia”. Innymi słowy zamieszczenie w Internecie ogłoszenia z logo firmy Pani małżonka uznać należy za naruszenie dóbr osobistych, a to z kolei skutkuje możliwością żądania zmiany wyświetlanej reklamy, a w skrajnych przypadkach, w razie doznania szkody – odszkodowania. Konieczne będzie jednak wykazanie, iż szkoda taka powstała, a to, jak pokazuje moja dotychczasowa praktyka, nie należy do rzeczy łatwych. Konieczne byłoby bowiem wykazanie, iż małżonek utracił np. klienta z uwagi na wyeksponowanie logo jego firmy w Internecie przy ofercie najmu.

 

Zasadne byłoby zatem wezwanie Wynajmującego do zaprzestania naruszania dóbr firmy prowadzonej przez Pani małżonka z powołaniem się na treść art. 4810 K.c.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + 0 =

»Podobne materiały

Natychmiastowe wypowiedzenie umowy najmu

Zawieram umowę najmu lokalu użytkowego. Dodano zapis, że umowa zawarta jest na czas nieokreślony, nie krócej niż 10 lat. Co to oznacza? Czy przysługuje nam w pewnych sytuacjach natychmiastowe wypowiedzenie umowy najmu? Załączam dokumenty.  

 

Najem lokalu użytkowego pod restaurację

Najemca zamierza przedłużyć umowę najmu lokalu użytkowego. Najemca jest płatnikiem podatku VAT, ja również. Teraz pod adresem lokalu najemca chce zarejestrować działalność gospodarczą (restauracja). Zastanawiam się, czy jest to bezpieczne. Czy jeśli najemca narobi np. jakichś długów, to czy ja (wyna

 

Odszkodowanie w przypadku wypowiedzenia umowy przez najemcę

Proszę o poradę odnośnie możliwości dochodzenia odszkodowania w przypadku wypowiedzenia umowy przez najemcę. Zawarłem umowę najmu mieszkania na czas określony (5 lat). Sześć miesięcy później najemca złożył wypowiedzenie. Oświadczyłem mailowo i telefonicznie, że wypowiedzenie jest prawnie nieskuteczn

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »