.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Powrót pracownicy z macieżyńskiego i zwolnienie pracownicy na zastępstwo

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 08.04.2009

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony na zastępstwo. Niedawno wróciła z urlopu wychowawczego pracownica, którą szefowa chciała zwolnić. Dziewczyna przyniosła jednak jakąś nową (podobno) ustawę, która chroni ją przez najbliższy rok. W związku tym szefowa to mnie dała wypowiedzenie! Czy prawo chroniące matkę eliminuje całkowicie moje prawo do pracy? Czy mam prawo upierać się przy utrzymaniu swojego stanowiska pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Faktycznie, z dniem 1 stycznia 2009 r. na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654) weszły w życie nowe przepisy, na podstawie których wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących urlopów macierzyńskich i wychowawczych.

 

Co do powrotu do pracy z urlopu wychowawczego, to – stosownie do art. 1864 Kodeksu pracy – pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, to na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku, które odpowiadałoby kwalifikacjom zawodowym pracownika. Ponadto wynagrodzenie nie może być niższe od wynagrodzenia za pracę, które przysługiwało pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem. Ten przepis obowiązuje od 1 stycznia 2004 r.

 

Natomiast stosownie do art. 1867 K.p. pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Przepis ten również obowiązuje od 1 stycznia 2004 r.

 

Nowym przepisem, który obowiązuje od 1 stycznia 2009 r., jest art. 1868 § 1 K.p. Zgodnie z nim pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

Jeżeli więc pracownica, która przebywała na urlopie wychowawczym i powróciła do pracy, złożyła wniosek o obniżenie jej wymiaru czasu pracy, to od czasu złożenia takiego wniosku do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy pracodawca nie może pracownicy wypowiedzieć umowy o pracę. Zakaz wypowiedzenia obowiązuje co najwyżej przez łączny okres 12 miesięcy.

 

Jeżeli pracownica powróciła z urlopu wychowawczego, to wówczas pracodawca – stosownie do przepisów Kodeksu pracy – musi ją dopuścić do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, to na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jej kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującym pracownicy w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

 

Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami ustawodawca zagwarantował 12‑miesięczny okres ochronny przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy pracownikom, ale tylko tym pracownikom, którzy zamiast korzystać z urlopu wychowawczego po urlopie macierzyńskim (lub po wykorzystaniu części urlopu wychowawczego), zdecydują się powrócić do pracy w niższym wymiarze czasu.

 

Ów 12-miesięczny okres ochronny nie dotyczy pracowników, którzy powrócili z urlopu wychowawczego i zostali dopuszczeni do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku i którzy nie złożyli wniosku o zmniejszenie im wymiaru czasu pracy.

 

Jeżeli Pani koleżanka nie złożyła wniosku o zmniejszenie wymiaru jej czasu pracy, to nie można mówić o 12-miesięcznym okresie ochronnym. Tym samym nie dotyczy jej art. 1868 § 1 K.p., zgodnie z którym pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

 

Jeżeli koleżanka przed urlopem pracowała na cały etat, a po powrocie z urlopu złożyła wniosek o zmniejszenie jej wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu, to korzysta z 12-miesięcznego okresu ochronnego.

 

Co do wypowiedzenia umowy na czas określony, to jest ono możliwe, jeżeli umowa o pracę przewiduje możliwość jej wypowiedzenia. Termin takiego wypowiedzenia to 2 tygodnie.

 

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony – stosownie do przepisów Kodeksu pracy – nie musi zawierać przyczyny uzasadniającej to wypowiedzenie. Pracownik nie może zatem zakwestionować wypowiedzenia, jeśli – jego zdaniem – jest bezzasadne, dokonane na podstawie nieobiektywnych lub niewystarczających przesłanek.

 

Tu należy zaznaczyć, że sytuacja pracowników zatrudnionych na czas określony jest odmienna od pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony. W przypadku bowiem umowy o pracę na czas nieokreślony – zgodnie z art. 30 § 4 K.p. – pracodawca w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinien wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. W razie nieuzasadnionego wypowiedzenia pracownik może żądać orzeczenia bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

 

Kwestią tą zajmował się Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z dnia 2 grudnia 2008 r. (sygn. akt: P 48/2007) orzekł, że: 

  • art. 30 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zakresie, w jakim pomija obowiązek wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony, nie jest niezgodny zart. 2 oraz art. 32 Konstytucji;
  • art. 50 § 3 powyższej ustawy w zakresie, w jakim pomija prawo pracownika do odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, nie jest niezgodny z art. 2 oraz art. 32 Konstytucji.

 

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż to, że poszczególne typy umów o pracę różnią się treścią, jest dopuszczalne ze względu na ich społeczną funkcję oraz ich treści ekonomiczne. Dążenie do jednolitego standardu ochrony pracowników w przypadku umów na czas określony i nieokreślony przeczyłoby celowi rozróżnienia tych umów oraz usztywniłoby system prawa pracy. Sprawiedliwość społeczna ma, co prawda, szczególne znaczenie na gruncie stosunków pracy, ale nie może oznaczać zacierania faktycznych różnic pomiędzy grupami pracowników a także pomiędzy poszczególnymi pracownikami. 

 

Pani pracodawca mógł więc Pani wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony, o ile możliwość wypowiedzenia przewidziano w umowie. Pracodawca mógł Pani wypowiedzieć umowę o pracę w odpowiedniej dla niego chwili i nie miał obowiązku uzasadniania wypowiedzenia.

 

Taka jest specyfika umów na czas określony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl