.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie umowy leasingu

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 28.09.2012

Od 2 lat mamy umowę leasingu podpisaną na 4 lata. Leasing został udzielony w obcej walucie i w pewnym momencie kwota długu wzrosła dwukrotnie. Obecnie mamy zaległość w wysokości 1 mln zł, a nie jesteśmy w stanie regularnie spłacać rat. Czy możliwe jest wcześniejsze wypowiedzenie umowy leasingu? Czy możemy po prostu oddać sprzęt sprzedawcy? Jak to wpłynie na nasze zadłużenie? Z czym się trzeba liczyć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, wypowiedzenie umowy leasingu przed czasem czy to z powodu uszkodzenia, czy to z powodu nieterminowej spłaty rat leasingowych jest zawsze dla leasingobiorcy kosztowne.

 

Trzeba jednak pamiętać, że zanim leasingodawca wypowie umowę leasingu z powodu nieterminowych spłat rat leasingu, zobowiązany jest on wcześniej wyznaczyć leasingobiorcy odpowiedni termin do uregulowania zaległości pod rygorem wypowiedzenia umowy. Dopiero brak reakcji leasingobiorcy w postaci uregulowania w wyznaczonym terminie wskazanych w piśmie zaległości uprawnia leasingodawcę do wypowiedzenia umowy (art. 70913 Kodeksu cywilnego). Jak z powyższego wynika, sama zwłoka w zapłacie raty leasingowej nie uprawnia leasingodawcy do wypowiedzenia umowy. Musi być spełniona przesłanka wcześniejszego wezwania do uregulowania zaległości.

 

Jeśli leasingobiorca zwleka z zapłatą chociaż jednej raty, leasingodawca może wypowiedzieć całą umowę. Wypowiedzenie jest równoznaczne z powstaniem po stronie leasingobiorcy obowiązku natychmiastowego spłacenia wszystkich pozostałych rat. Żeby finansujący uzyskał prawo wypowiedzenia umowy, konieczne jest spełnienie szeregu przesłanek. Niedokonanie płatności musi być zawinione przez korzystającego. Finansujący zobowiązany jest do wyznaczenia odpowiedniego terminu do uregulowania zaległości pod rygorem wypowiedzenia. Dopiero bezskuteczny upływ takiego terminu generuje prawo do jednostronnego rozwiązania umowy. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej, w przeciwnym razie złożone wypowiedzenie umowy będzie nieskuteczne. Jeżeli postanowienia umowne wykluczają wcześniejsze zawiadomienie przed wypowiedzeniem umowy, to takie postanowienie jest z mocy prawa nieważne.

 

Jak Pan już się przekonał, wypowiedzenie umowy leasingowej skutkuje tym, że leasingobiorca może żądać natychmiastowego zapłacenia wszystkich pozostałych, niezapłaconych jeszcze rat. Oznacza to, że jest Pan zobowiązany do zapłacenia zaległych, nieopłaconych w terminie, zafakturowanych rat oraz pozostałych rat leasingowych wraz z odsetkami (zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem) pomniejszonymi o dyskonto z tytułu wcześniejszej spłaty. Trzeba pamiętać, że zgodnie z ustalonymi warunkami leasingowymi leasingodawca może powiększyć rozliczenie o należne prowizje, znajdujące się w tabeli opłat i prowizji leasingodawcy oraz żądać odszkodowania.

 

Niestety to nie koniec nieprzyjemności związanych z rozliczeniem. Może Pan bowiem również zostać obciążony kosztami windykacji, jakie poniósł leasingodawca z powodu prowadzenia działań windykacyjnych, w tym kosztów wyceny i sprzedaży przedmiotu leasingu. Przy czym należy zaznaczyć, że może Pan również ponieść dodatkową dopłatę wynikającą z powstałych zaniedbań czy uszkodzenia przedmiotu leasingu.

 

Należy pamiętać, że jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło, przed upływem minimalnego 40% okresu amortyzacji, to powinien się Pan liczyć się z dodatkowymi kosztami wynikającymi ze zwrotu odliczonego wcześniej podatku zaliczonego w koszty prowadzenia działalności.

 

Jednakowoż, zgodnie z treścią art. 70915  Kodeksu cywilnego leasingodawca winien jednak pomniejszyć należność wynikających z pozostałych do spłaty rat o korzyści, jakie uzyskał wskutek ich spłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy, a także z tytułu ubezpieczenia rzeczy i naprawienia szkody. Oczywiście leasingodawca może odebrać przedmiot leasingu, jako że w tej sytuacji pozostaje cały czas jego właścicielem.

 

Na czym więc w szczególności polegają rozliczenia z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy wynikające z wymienionego przepisu Kodeksu cywilnego? Po pierwsze leasingobiorca ma prawo odjąć od sumy rat wszelkie korzyści, jakie uzyskał bądź zaoszczędził leasingodawca. Będą to takie koszty, jak np. zaoszczędzone koszty obsługi przedsiębiorstwa, wpływy z ubezpieczenia, możliwość zainwestowania otrzymanych środków w dalszą działalność. Korzyść polega również na różnicy pomiędzy wartością urządzenia w wyniku wcześniejszego rozwiązania umowy a jego wartością w przypadku terminowego zakończenia umowy leasingu czy też ceną końcowego wykupu (jeżeli umowa przewidywała taka opcję). Jeżeli z kolei umowa była umową leasingu refinansowanego, a leasingodawca przeznaczył uzyskaną kwotę na spłatę kredytu, korzyść wynika tu w zmniejszeniu kosztów takiego kredytu (odsetki). Należy pamiętać, że na korzyść należy zaliczyć również sytuację, w której leasingodawca odzyskany przedmiot umowy sprzedał lub też oddał do odpłatnego używania czy korzystania. Jeżeli leasingodawcy nie uda się sprzedać przedmiotu leasingu lub zawrzeć nowej umowy leasingowej, powołany zostaje rzeczoznawca, dokonujący wyceny przedmiotu leasingu. Jeżeli kwota sprzedaży lub podstawa zawarcia umowy leasingu dotycząca wycenionego przez rzeczoznawcę przedmiotu leasingu będzie niższa od kwoty z wyceny, wówczas różnicę zobowiązany jest pokryć leasingobiorca.

 

Stowarzyszenie Leasingobiorców Fair Business proponuje następujące schematy rozliczeń:

 

 • Pierwsza metoda rozliczenia umowy

  Leasingodawca może zażądać zapłaty zaległych rat, które były powodem wypowiedzenia umowy leasingowej, a także zapłaty wszystkich rat należnych do końca umowy leasingowej zdyskontowanych na datę wystawienia faktury. Pomniejszenie to wynika z korzyści, jakie leasingodawca zyskuje, otrzymując pieniądze przed umówionym terminem. Oczywiście przedmiot leasingu pozostaje u leasingobiorcy.
  Zobowiązanie leasingobiorcy = (raty zaległe) + (raty zdyskontowane)

 • Druga metoda rozliczenia umowy

  Leasingodawca może żądać zapłaty zaległych rat leasingowych, które były powodem wypowiedzenia umowy. Zabiera jednak przedmiot leasingu. Obciążając leasingobiorcę zdyskontowanymi ratami należnymi do końca umowy leasingowej, powinien wówczas pomniejszyć je o przychód uzyskany z zagospodarowania przedmiotu leasingu i powiększyć o koszty z tym związane.

  Zobowiązanie leasingobiorcy =
  = (raty zaległe) + (raty zdyskontowane)
  – (korzyść z zagospodarowania przedmiotu leasingu przez leasingodawcę)
  + (koszt związany z zagospodarowaniem przedmiotu leasingu)

 

Gdyby miał Pan takie możliwości, to na pewno korzystniejszym rozwiązaniem jest wcześniejsze wykupienie przez Pana leasingowanego przedmiotu. W takim przypadku umowa leasingu rozliczana jest na podobnych warunkach jak w przypadku zwrotu, z tą różnicą, że przedmiot leasingu należy wtedy do Pana. Ma to korzyść taką, iż to Pan sprzedaje przedmiot leasingu na własnych warunkach. Jest możliwe, o ile umowa leasingu trwała przynajmniej wspomniane wyżej 40% okresu amortyzacji przedmiotu leasingu. Warunek ten jest uregulowany przez obowiązujące przepisy podatkowe i przed jego upływem leasingobiorca narażony jest na wskazane wyżej konsekwencje podatkowe.

 

O ile leasingodawca wyrazi zgodę, może Pan przedmiot leasingu ewentualnie podnająć albo dokonać cesji umowy leasingu na inną firmę. Na skutek cesji Pana dotychczasowe zobowiązania (i prawa również) wynikające z umowy zostają przeniesione na inny podmiot.

 

Szkopuł w tym, że trudno znaleźć taką firmę z powodu zaplątanych przepisów podatkowych, regulujących skutek takiej cesji dla cedenta.

 

Co do rozliczeń podatkowych, niestety nie wiem jaki rodzaj leasingu Pan zawarł ponieważ przysłał Pan same aneksy. Niemniej jednak jeżeli postanowienia zawartej umowy o leasing spełniają jeden z siedmiu warunków wymienionych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), to w takim przypadku korzystający (leasingobiorca) zalicza środek trwały będący przedmiotem leasingu do swoich aktywów i amortyzuje na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. Wówczas dla celów bilansowych korzystający zalicza amortyzację do kosztów działalności operacyjnej, a część odsetkową opłaty leasingowej odnosi w koszty finansowe.

 

Natomiast jeżeli w świetle przepisów o podatku dochodowym umowa stanowi leasing operacyjny, to wtedy odpisy amortyzacyjne nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów. U leasingobiorcy kosztem podatkowym będą opłaty leasingowe, zarówno część kapitałowa, jak i odsetkowa. Wynika to z art. 17b ust. 1 ustawy o podatku chodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

 

W przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy leasingu wysokość odszkodowania z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu jako niewymieniona w art. 16 i art. 23 powołanej ustawy o podatkach dochodowym od osób prawnych stanowić może koszt uzyskania przychodów. Natomiast z treści art. 12 ust. 4 ustawy nie wynika, aby można było wyłączyć przychody z tytułu zwrotu przedmiotu leasingu z przychodów podlegających opodatkowaniu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • IX - 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »