.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji z powodu niewypłacenia odszkodowania

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 25.05.2021 • Zaktualizowane: 25.05.2021

Mam podpisaną z byłym pracodawcą umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Jednym z ustaleń jest wypłata odszkodowania przez okres 24 miesięcy w wysokości 25% wynagrodzenia, jakie w tej firmie pobierałem, płatna do ostatniego dnia danego miesiąca. Do tej pory powinienem otrzymać 3 wpłaty. Ani pierwszy, ani drugi przelew nie wpłynął w terminie, a trzeciego wcale nie ma, choć minęło już ponad 2 tygodnie. Czy w tej sytuacji mogę traktować umowę o zakazie konkurencji za nieważną? Ewentualnie jak powinny wyglądać moje kroki, jeśli chciałbym, aby tak się stało? Jeśli nie muszę już przestrzegać zakazu, czy pracodawcę obciąża dalej zobowiązanie do zapłaty uzgodnionego odszkodowania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji z powodu niewypłacenia odszkodowania

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Odwiedź na zadane przez Pana pytanie znajduje się wprost w Kodeksie pracy (K.p.). Otóż art. 101 [2] stanowi, że:

 

„§ 1. Przepis art. 101[1] § 1 stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy, z zastrzeżeniem przepisów § 2 i 3.

§ 2. Zakaz konkurencji, o którym mowa w § 1, przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania”.

 

Brak odszkodowania jako powód rozwiązania umowy o zakazie konkurencji

Jak widać, nie ulega żadnej wątpliwości, że brak wypłaty odszkodowania skutkuje z mocy prawa rozwiązaniem umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Nie oznacza to jednak, że pracodawca zostaje zwolniony z obowiązku wypłaty odszkodowania, do którego wypłacania się zobowiązał. Pan otrzymuje zatem prawo podjęcia pracy w konkurencji bez konsekwencji prawnych, ale pracodawca nadal ma obowiązek płacić odszkodowanie zgodnie z umową o zakazie konkurencji. Jeśli nie płaci, to ma Pan prawo wytoczyć przeciwko niemu pozew o zapłatę przed sąd. Natomiast prawo do odszkodowania, jakiego może Pan żądać, będzie ograniczone do czasu, w jakim faktycznie powstrzymywał się Pan od zakazu konkurencji. A zatem jeśli np. 3 miesiące przestrzegał Pan zakazu konkurencji, a pracodawca w ogóle nie płacił, Pan podjął pracę u konkurencji, to ma Pan prawo do domagania się przed sądem odszkodowania za przestrzeganie zakazu konkurencji wraz z odsetkami za opóźnienie za owe 3 miesiące.

 

Jest to pogląd dominujący. Jest także pogląd mniejszościowy, że odszkodowania można żądać mimo podjęcia pracy u konkurencji za cały okres określony w umowie o zakazie konkurencji.

 

Niedotrzymanie przez pracodawcę warunków umowy o zakazie konkurencji

Odpowiadając zatem, celem podsumowania, na Pana pytania:

 

Czy w tej sytuacji mogę traktować umowę o zakazie konkurencji za nieważną? Ewentualnie jak powinny wyglądać moje kroki, jeśli chciałbym, aby tak się stało?

 

Tak, może Pan – na mocy art. 101[1] § 2 Kodeksu pracy. Nie musi Pan podejmować żadnych kroków, bowiem przepis wskazuje, że „zakaz przestaje obowiązywać”, a zatem dzieje się to automatycznie, gdy pracodawca nie wypłaca odszkodowania.

 

Jeśli nie muszę już przestrzegać zakazu, czy pracodawcę obciąża dalej zobowiązanie do zapłaty uzgodnionego odszkodowania?

 

Poglądy są tu różne. Jeden mówi, że odszkodowania może Pan żądać do czasu podjęcia pracy u konkurencji, drugi zaś, że odszkodowania może Pan żądać za cały okres zakazu określony w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Mamy tu dwa rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego: np. wyrok z 21 marca 2001 r.; I PKN 315/00 (tu sąd wskazał, że kwota odszkodowania nie będzie wówczas wynosić więcej niż za okres równy okresowi trwania zakazu konkurencji), i po drugiej stronie wyrok z 11 stycznia 2006 r., II PK 118/05 (tu zaś SN wskazał, że pracownik ma prawo do odszkodowania, mimo zwolnienia go przez pracodawcę od obowiązku powstrzymania się od działalności konkurencyjnej, tylko wówczas, gdy nie podejmuje takiej działalności). Po wniesieniu sprawy do sądu tak naprawdę przekona się Pan, jak w Pana sprawie zasądzi sąd orzekający. Linia nie jest bowiem jednolita i wyroki są różne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl