.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypłata świadczenia urlopowego dla zwalnianego pracownika

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 14.10.2010

Pracownik otrzymał 3-miesięczne wypowiedzenie z pracy. Czy należy wypłacić mu świadczenie urlopowe? Pracownik przebywa obecnie na urlopie zaległym i bieżącym, łącznie 26 dni. Dodam, że zatrudniam osiem osób, a w regulaminie jest zapis, że nie tworzymy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady wypłacania świadczeń urlopowych reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).

 

Pracodawcy spoza sfery budżetowej, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty – w oparciu o art. 3 ust. 3 tejże ustawy – mogą:

 

  • tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) albo
  • wypłacać świadczenie urlopowe.

 

Jeśli pracodawca podejmie decyzję o wypłacaniu świadczenia urlopowego, wówczas przysługuje ono – na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy – raz w roku każdemu pracownikowi, który korzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (czyli łącznie z sobotami, niedzielami oraz dniami świątecznymi). Przy ustalaniu prawa do świadczenia urlopowego nie ma znaczenia rodzaj wykorzystywanego urlopu – zaległy czy bieżący.

 

Pracodawca ma obowiązek wypłacić świadczenie urlopowe nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego (art. 3 ust. 5a ustawy).

 

Zaznaczmy, że świadczenie urlopowe przysługuje uprawnionym pracownikom – zatrudnionym w ramach stosunku pracy – z mocy prawa. Nie zależy więc ono ani od sytuacji materialnej, osobistej i życiowej pracownika, ani od jego stażu pracy. Ponadto, do wypłaty świadczenia urlopowego nie jest konieczne składanie przez pracownika jakiegokolwiek wniosku o jego wypłatę.

 

Świadczenie urlopowe dla poszczególnych grup pracowników nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS – odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, przy czym jego wysokość ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu jego pracy (nie dotyczy to pracowników młodocianych). Tak stanowi art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚS.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 2, 2a i 3 ustawy o ZFŚS maksymalna wysokość świadczenia urlopowego dla pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w 2. półroczu roku poprzedniego, jeżeli było ono wyższe, a dla pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy – 50% wyżej wymienionego wynagrodzenia. W przypadku pracowników młodocianych wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% tegoż wynagrodzenia.

 

Jak wynika z Pańskiego pytania, pracodawca musi zapłacić pracownikowi świadczenie urlopowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »