Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypłata wstecz należnego zasiłku

Autor: Michał Soćko • Opublikowane: 12.07.2019

Mam wyrok sądu – jestem zaliczony do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym od października 2016 r. na okres 2 lat z przyczyn oznaczonych symbolem 02-P. OPS nie chce wypłacić zasiłku wstecz od tego okresu, tylko gdybym złożył wniosek w październiku, to decyzja byłaby w listopadzie, a wypłata za miesiąc październik. Dodam, że wcześniej utrzymywały mnie siostry i nikt z OPS-u nie udzielił mi informacji, że należy mi się jakikolwiek zasiłek.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypłata wstecz należnego zasiłku

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności sięgnąć należy do przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1769 ze zm.), zwanej dalej także „u.p.s.”. Kwestię ustalania okresu na jaki jest wydawana decyzja w sprawie zasiłku stałego reguluje art. 106 u.p.s. Przy czym przepis ten w obecnym brzmieniu obowiązuje dopiero do 1 stycznia 2017 r. i został on znowelizowany ustawą z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2174), z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 r.

 

Artykuł 106 u.p.s. w poprzednim brzmieniu został uznany częściowo za niekonstytucyjny, w zakresie w jakim przewidywał on, że w wypadku wniosku o przyznanie zasiłku stałego osobie całkowicie niezdolnej do pracy, legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i nie mającej innych środków utrzymania, prawo do zasiłku ustala się począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 r., sygn. akt SK 19/14).

 

W konsekwencji od 1 stycznia 2017 r. przyjęto następujące rozwiązanie. Utrzymano ogólną zasadę wyrażaną w art. 106 ust. 3 zd/ 1 u.p.s., że świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, z zastrzeżeniem ust. 7–11. Jak wynika z powyższego, wyjątkiem są jednak ustępy 7–11 art. 106 u.p.s., które właśnie dotyczą zasiłku stałego. Przepisy te stanowią jak niżej:

 

„Art. 106. 7. W przypadku złożenia przez osobę, która nie posiada orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wniosku o przyznanie zasiłku stałego wraz z wymaganą dokumentacją oraz potwierdzeniem złożenia wniosku o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy albo wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wszczyna się postępowanie o ustalenie uprawnienia do zasiłku stałego, a następnie po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego:

1) w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 4, z wyłączeniem warunku całkowitej niezdolności do pracy – postępowanie zawiesza się do dnia dostarczenia orzeczenia;

2) w przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 37 ust. 1 lub 4, z wyłączeniem warunku całkowitej niezdolności do pracy – odmawia się przyznania zasiłku stałego.

8. Na okres zawieszenia postępowania przyznaje się z urzędu zasiłek okresowy w wysokości i na zasadach określonych w art. 38.

9. Jeżeli orzeczenie, o którym mowa w ust. 7, zostanie dostarczone w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania, zawieszone postępowanie podejmuje się, a prawo do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie zasiłku stałego wraz z potwierdzeniem, o którym mowa w ust. 7. Do ustalenia kwoty zasiłku stałego za okres pobierania zasiłku okresowego w trakcie zawieszenia postępowania art. 37 ust. 6 nie stosuje się.

10. Jeżeli orzeczenie, o którym mowa w ust. 7, zostanie dostarczone po upływie 60 dni od dnia jego otrzymania, zawieszone postępowanie podejmuje się, a prawo do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym dostarczono orzeczenie. Do ustalenia kwoty zasiłku stałego za miesiąc, w którym dostarczono orzeczenie, o którym mowa w ust. 7, nie stosuje się art. 37 ust. 6 w przypadku pobierania zasiłku okresowego w trakcie zawieszenia postępowania.

11. W przypadku niedostarczenia orzeczenia, o którym mowa w ust. 7, w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, zawieszone postępowanie podejmuje się z urzędu”.

 

Zatem, jeżeli wystąpiła Pani o ustalenie niepełnosprawności po 1 stycznia 2017 r., to powinna Pani najpierw złożyć wniosek do OPS o przyznanie zasiłku stałego z wymaganymi dokumentami, z wyjątkiem orzeczenia o niepełnosprawności, którego jeszcze Pani wtedy nie miała. W takiej sytuacji OPS wszcząłby postępowanie, a następnie je zawiesił do czasu dostarczenia orzeczenia o niepełnosprawności. W konsekwencji uzyskałaby Pani zasiłek z mocą wsteczną od czasu złożenia pierwotnego wniosku (art. 106 ust. 9 zd. 1 u.p.s.).

 

Natomiast, jeśli wystąpiłaby Pani z wnioskiem o przyznanie zasiłku stałego jeszcze przed 1 stycznia 2017 r. (przed wejściem w życie tych przepisów), to zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (ustawy nowelizującej), mogła Pani w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. od 1 stycznia 2017 r. złożyć potwierdzenie, że ubiega się Pani o ustalenie niepełnosprawności. W takiej sytuacji zasiłek byłby wypłacony z mocą wsteczną od dnia złożenia pierwotnego wniosku.

 

Art. 2. Postępowania w sprawie o przyznanie zasiłku stałego osobom, które złożyły wniosek o przyznanie zasiłku stałego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, toczą się według przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że w przypadku złożenia przez osobę ubiegającą się o zasiłek stały potwierdzenia, o którym mowa w art. 106 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą:

1) w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy, prawo do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie zasiłku stałego;

2) po upływie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy, prawo do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym dostarczono potwierdzenie, o którym mowa w art. 106 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”.

 

Pamiętać jednak należy, że zastosowanie tych przepisów może mieć miejsce tylko wtedy, gdy wniosek o przyznanie zasiłku został już uprzednio złożony.

 

Natomiast, jeżeli przed uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności nie złożyła Pani w ogóle wniosku o przyznanie zasiłku stałego, to wówczas znajdzie zastosowanie reguła ogólna wyrażona w art. 106 ust. 3 zd. 1 u.p.s. A mianowicie, że świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. W takiej sytuacji zasadne będzie stanowisko OPS.

 

Ponadto orzecznictwo sądowe przyjmuje, że nie jest dopuszczalne złożenie wniosku o zasiłek stały z mocą wsteczną. Jak bowiem wskazał Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu „art. 106 ust. 3 u.p.s. wyklucza złożenie skutecznego wniosku o przyznanie zasiłku stałego z datą wsteczną za okres poprzedzający uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2017 r., sygn. akt IV SA/Wr 345/17).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery minus 5 =

»Podobne materiały

Wysokość zasiłku rehabilitacyjnego

Pracuję od 1 sierpnia na stałe. Moje wynagrodzenie wynosi 10 tys. zł, od tej kwoty są odprowadzane składki ZUS. Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim, czeka mnie rehabilitacja. Jaka będzie wysokość świadczenia w moim przypadku? 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »