Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypłata wstecz należnego zasiłku

Autor: Michał Soćko • Opublikowane: 12.07.2019

Mam wyrok sądu – jestem zaliczony do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym od października 2016 r. na okres 2 lat z przyczyn oznaczonych symbolem 02-P. OPS nie chce wypłacić zasiłku wstecz od tego okresu, tylko gdybym złożył wniosek w październiku, to decyzja byłaby w listopadzie, a wypłata za miesiąc październik. Dodam, że wcześniej utrzymywały mnie siostry i nikt z OPS-u nie udzielił mi informacji, że należy mi się jakikolwiek zasiłek.

Michał Soćko

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W pierwszej kolejności sięgnąć należy do przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1769 ze zm.), zwanej dalej także „u.p.s.”. Kwestię ustalania okresu na jaki jest wydawana decyzja w sprawie zasiłku stałego reguluje art. 106 u.p.s. Przy czym przepis ten w obecnym brzmieniu obowiązuje dopiero do 1 stycznia 2017 r. i został on znowelizowany ustawą z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2174), z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 r.

 

Artykuł 106 u.p.s. w poprzednim brzmieniu został uznany częściowo za niekonstytucyjny, w zakresie w jakim przewidywał on, że w wypadku wniosku o przyznanie zasiłku stałego osobie całkowicie niezdolnej do pracy, legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i nie mającej innych środków utrzymania, prawo do zasiłku ustala się począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 r., sygn. akt SK 19/14).

 

W konsekwencji od 1 stycznia 2017 r. przyjęto następujące rozwiązanie. Utrzymano ogólną zasadę wyrażaną w art. 106 ust. 3 zd/ 1 u.p.s., że świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, z zastrzeżeniem ust. 7–11. Jak wynika z powyższego, wyjątkiem są jednak ustępy 7–11 art. 106 u.p.s., które właśnie dotyczą zasiłku stałego. Przepisy te stanowią jak niżej:


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Wypłata wstecz należnego zasiłku

 

„Art. 106. 7. W przypadku złożenia przez osobę, która nie posiada orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wniosku o przyznanie zasiłku stałego wraz z wymaganą dokumentacją oraz potwierdzeniem złożenia wniosku o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy albo wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wszczyna się postępowanie o ustalenie uprawnienia do zasiłku stałego, a następnie po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego:

1) w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 4, z wyłączeniem warunku całkowitej niezdolności do pracy – postępowanie zawiesza się do dnia dostarczenia orzeczenia;

2) w przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 37 ust. 1 lub 4, z wyłączeniem warunku całkowitej niezdolności do pracy – odmawia się przyznania zasiłku stałego.

8. Na okres zawieszenia postępowania przyznaje się z urzędu zasiłek okresowy w wysokości i na zasadach określonych w art. 38.

9. Jeżeli orzeczenie, o którym mowa w ust. 7, zostanie dostarczone w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania, zawieszone postępowanie podejmuje się, a prawo do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie zasiłku stałego wraz z potwierdzeniem, o którym mowa w ust. 7. Do ustalenia kwoty zasiłku stałego za okres pobierania zasiłku okresowego w trakcie zawieszenia postępowania art. 37 ust. 6 nie stosuje się.

10. Jeżeli orzeczenie, o którym mowa w ust. 7, zostanie dostarczone po upływie 60 dni od dnia jego otrzymania, zawieszone postępowanie podejmuje się, a prawo do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym dostarczono orzeczenie. Do ustalenia kwoty zasiłku stałego za miesiąc, w którym dostarczono orzeczenie, o którym mowa w ust. 7, nie stosuje się art. 37 ust. 6 w przypadku pobierania zasiłku okresowego w trakcie zawieszenia postępowania.

11. W przypadku niedostarczenia orzeczenia, o którym mowa w ust. 7, w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, zawieszone postępowanie podejmuje się z urzędu”.

 

Zatem, jeżeli wystąpiła Pani o ustalenie niepełnosprawności po 1 stycznia 2017 r., to powinna Pani najpierw złożyć wniosek do OPS o przyznanie zasiłku stałego z wymaganymi dokumentami, z wyjątkiem orzeczenia o niepełnosprawności, którego jeszcze Pani wtedy nie miała. W takiej sytuacji OPS wszcząłby postępowanie, a następnie je zawiesił do czasu dostarczenia orzeczenia o niepełnosprawności. W konsekwencji uzyskałaby Pani zasiłek z mocą wsteczną od czasu złożenia pierwotnego wniosku (art. 106 ust. 9 zd. 1 u.p.s.).

 

Natomiast, jeśli wystąpiłaby Pani z wnioskiem o przyznanie zasiłku stałego jeszcze przed 1 stycznia 2017 r. (przed wejściem w życie tych przepisów), to zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (ustawy nowelizującej), mogła Pani w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. od 1 stycznia 2017 r. złożyć potwierdzenie, że ubiega się Pani o ustalenie niepełnosprawności. W takiej sytuacji zasiłek byłby wypłacony z mocą wsteczną od dnia złożenia pierwotnego wniosku.

 

Art. 2. Postępowania w sprawie o przyznanie zasiłku stałego osobom, które złożyły wniosek o przyznanie zasiłku stałego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, toczą się według przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że w przypadku złożenia przez osobę ubiegającą się o zasiłek stały potwierdzenia, o którym mowa w art. 106 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą:

1) w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy, prawo do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie zasiłku stałego;

2) po upływie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy, prawo do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym dostarczono potwierdzenie, o którym mowa w art. 106 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”.

 

Pamiętać jednak należy, że zastosowanie tych przepisów może mieć miejsce tylko wtedy, gdy wniosek o przyznanie zasiłku został już uprzednio złożony.

 

Natomiast, jeżeli przed uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności nie złożyła Pani w ogóle wniosku o przyznanie zasiłku stałego, to wówczas znajdzie zastosowanie reguła ogólna wyrażona w art. 106 ust. 3 zd. 1 u.p.s. A mianowicie, że świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. W takiej sytuacji zasadne będzie stanowisko OPS.

 

Ponadto orzecznictwo sądowe przyjmuje, że nie jest dopuszczalne złożenie wniosku o zasiłek stały z mocą wsteczną. Jak bowiem wskazał Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu „art. 106 ust. 3 u.p.s. wyklucza złożenie skutecznego wniosku o przyznanie zasiłku stałego z datą wsteczną za okres poprzedzający uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2017 r., sygn. akt IV SA/Wr 345/17).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + X =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Wysokość zasiłku rehabilitacyjnego

Pracuję od 1 sierpnia na stałe. Moje wynagrodzenie wynosi 10 tys. zł, od tej kwoty są odprowadzane składki ZUS. Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim, czeka mnie rehabilitacja. Jaka będzie wysokość świadczenia w moim przypadku? 

Najwyższa podstawa wymiaru składek

W styczniu założyłam jednoosobową działalność. Chciałam otrzymać wysoki zasiłek, więc wybrałam najwyższą podstawę wymiaru składek. Urodziłam dziecko ostatniego dnia lutego. Dostałam mniejsze świadczenie, niż się spodziewałam. Z czego to wynika?

Komu należy się zasiłek pogrzebowy?

Nasz brat zmarł dwa miesiące temu. Od dziesięciu lat był w separacji z żoną. Wraz z bratem pokryliśmy koszty pogrzebu (trumna, ubrania, nagrobek). Uznałam, że zasiłek pogrzebowy z ZUS powinna odebrać wdowa (zgodziła się) i oddać nam – skoro to my za wszystko zapłaciliśmy. Brato
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »