.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypadek ze skutkiem śmiertelnym

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 30.05.2012

Doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym, w którym zginął mój tata. Mam status pokrzywdzonego, a sprawca – podejrzanego. Czy powinienem wystąpić z wnioskiem o postępowanie adhezyjne? Czego powinienem domagać się od sprawcy? Dodam, że w samochodzie taty jechała też siostra, która przeżyła, ale straciła nogę. Dodam, że trwa zbieranie dowodów poświadczających wypadek ze skutkiem śmiertelnym.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania karnego (w skrócie K.p.k.) pokrzywdzonym jest m.in osoba fizyczna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przestępstwem. Wyjaśnienia wymaga natomiast rola pokrzywdzonego w procesie karnym. W stadium postępowania przygotowawczego pokrzywdzony jest stroną. Wynika to wprost z treści art. 299 1 K.p.k., z którym wskazano, iż „w postępowaniu przygotowawczym pokrzywdzony i podejrzany są stronami”. Inaczej przestawia się ten problem w postępowaniu przed sądem. Sam fakt pokrzywdzenia nie stwarza bowiem w postępowaniu sadowym dla pokrzywdzonego pozycji prawnej strony procesowej. Istotna także z punktu widzenia Pana interesu jest treść przepisu art. 52 § 1 K.p.k., który określa sytuację powstałą po śmierci pokrzywdzonego (czyli np. po wypadku ze skutkiem śmiertelnym), stanowiąc, że wówczas prawa, które by mu przysługiwały, mogą wykonywać osoby najbliższe. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

 

Zgodnie z art. 62 § 1 K.p.k. „pokrzywdzony [Pan, Pańska siostra] może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa”. Przedmiotem dochodzenia może być tylko roszczenie majątkowe wynikające z popełnienia przestępstwa. O przyjęciu powództwa lub o odmowie jego przyjęcia sąd orzeka postanowieniem, które nie jest zaskarżalne. Powód cywilny jest tymczasowo zwolniony od wpisu od powództwa i od apelacji. Niezależnie od przedmiotu roszczenia, właściwym sądem jest sąd karny rozpoznający sprawę w pierwszej instancji.

 

Postępowanie w przedmiocie powództwa cywilnego toczy się według przepisów procedury karnej, ale podstawę materialną stanowią przepisy prawa cywilnego od art. 415 do art. 449 Kodeksu cywilnego (odpowiedzialność deliktowa) i przedmiotem żądania mogą być:

 

 1. realne szkody w mieniu wyrządzone przestępstwem,
 2. utracone korzyści,
 3. zadośćuczynienie za doznane krzywdy, przywrócenie stanu poprzedniego,
 4. odsetki od daty popełnienia czynu albo od daty wniesienia powództwa (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 1984 r., sygn. akt I KR 65/84, OSNKW 1985/3-4, poz. 32).

 

„Sąd przed rozpoczęciem przewodu sądowego odmawia przyjęcia powództwa cywilnego, jeżeli:

 

 1. powództwo cywilne jest z mocy przepisu szczególnego niedopuszczalne,
 2. roszczenie nie ma bezpośredniego związku z zarzutem oskarżenia,
 3. powództwo zostało wniesione przez osobę nieuprawnioną,
 4. to samo roszczenie jest przedmiotem innego postępowania lub o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono,
 5. po stronie pozwanych zachodzi współuczestnictwo konieczne z instytucją państwową, samorządową lub społeczną albo z osobą, która nie występuje w charakterze oskarżonego,
 6. złożono wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego” (art. 65 § 1 K.p.k.).

 

Rozstrzygnięcie w kwestii powództwa adhezyjnego nie zamyka drogi dochodzenia dodatkowych roszczeń w postępowaniu cywilnym.

 

Zgodnie z treścią art. 444 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

 

§ 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

 

§ 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa”.

 

Nadto w wypadkach przewidzianych powyżej sąd może przyznać poszkodowanemu (np. najbliższemu ofiary wypadku ze skutkiem śmiertelnym) odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. W odróżnieniu od regulacji prawnej odszkodowania w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, przepisy dotyczące naprawienia szkód majątkowych wynikłych ze śmierci człowieka nie tylko precyzują, ale w pewnym zakresie także zmieniają ogólne zasady odszkodowania. Spostrzeżenie to odnosi się do wszystkich trzech typów roszczeń zmierzających do naprawienia szkód majątkowych wywołanych śmiercią człowieka. Są to roszczenia o:

 

 1. zwrot kosztów leczenia i pogrzebu,
 2. rentę,
 3. jednorazowe odszkodowanie.

 

Unormowanie zawarte w art. 446 jest wyjątkiem od zasady, że roszczenia odszkodowawcze zostają przyznane jedynie osobom bezpośrednio poszkodowanym, w szczególności przeciwko którym był skierowany czyn niedozwolony. Uruchomienie roszczeń z art. 446 warunkuje śmierć poszkodowanego na skutek doznanego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Natomiast bez znaczenia jest dla zastosowania art. 446, w jaki czas po zdarzeniu, o którym mowa, nastąpiła śmierć poszkodowanego, byleby istniał związek przyczynowy między tym zdarzeniem a śmiercią.

 

W mojej ocenie z wniesieniem pozwu w ramach postępowania cywilnego należy poczekać do czasu zakończenia postępowania karnego, bowiem wszystkie zebrane tam dowody będą w znacznej mierze ułatwiały dochodzenie wskazanych wyżej należności z powodu wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego. Jeżeli akt oskarżenia wniesie oskarżyciel publiczny, tj. prokurator, pokrzywdzony, tj. Pan i Pańska siostra, może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenia, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Tym samym będą Państwo stroną postępowania sądowego.

 

W chwili obecnej pozwolę sobie wskazać, iż wnieść należy pozew o określoną kwotę tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 9 minus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »