.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wypadek w miejscu pracy a przesłuchanie przez komisję do spraw BHP

Autor: Michał Kibil

Miałem wypadek w miejscu pracy – poślizgnąłem się na śliskiej nawierzchni i zwichnąłem kolano. Inspektor BHP po oglądnięciu miejsca wypadku stwierdził, że przewróciłem się z powodu nieuwagi. Co powinienem teraz zrobić (czeka mnie przesłuchanie przez komisję do spraw BHP)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestię wypadków przy pracy, ich ewidencjonowania oraz świadczeń z nimi związanych reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (j.t. Dz. U. 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 3 powyżej przywołanej ustawy „za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 

 1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.”

 

Jeżeli wypadek stanowiący przedmiot niniejszej opinii można uznać za nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną (np. śliska posadzka) oraz wystąpił on podczas lub w związku z wykonywaniem przez Pana pracy, a ponadto (co zostało wskazane) spowodował uraz, należy go uznać za wypadek przy pracy, a tym samym przysługują Panu świadczenia w ustawie określone.

 

Art. 6 ustawy wskazuje następujące rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy:

 

 1. „«zasiłek chorobowy» – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
 2. «świadczenie rehabilitacyjne» – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;
 3. «zasiłek wyrównawczy» – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 4. «jednorazowe odszkodowanie» – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 5. «jednorazowe odszkodowanie» – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
 6. «renta z tytułu niezdolności do pracy» – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
 7. «renta szkoleniowa» – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
 8. «renta rodzinna» – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
 9. «dodatek do renty rodzinnej» – dla sieroty zupełnej;
 10. dodatek pielęgnacyjny;
 11. pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.”

 

W zależności od stopnia urazu mogą zostać Panu przyznane różnego rodzaju świadczenia, które będą wypłacane z ubezpieczenia wypadkowego.

 

Przywoływana ustawa wskazuje także przypadki, w których pomimo zajścia ubezpieczeniowego w postaci wypadku w pracy, świadczenie pracownikowi nie będzie przyznane.

 

Wśród nich należy wskazać następujące okoliczności:

 

 1. gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
 2. gdy pracownik, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

 

Jeżeli powyższe okoliczności nie zaszły, ma Pan pełne prawo dochodzenia własnych roszczeń.

 

Przed komisją wybraną do oceny wypadku powinien Pan przedstawić zgodny z prawdą stan faktyczny, który przyczynił się do wypadku, udowadniając jednocześnie brak własnej winy (zaniedbania, stanu nietrzeźwości itp.).

 

Obecnie musi się Pan jedynie uzbroić w cierpliwość, oczekując na zakończenie wszelkich wymaganych prawem procedur, zmierzających do wyjaśnienia przedmiotowej sprawy.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • trzy + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl