.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wypadek przy pracy

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 13.08.2013

Ostatnio zemdlałam w pracy. Wezwani na pomoc lekarze stwierdzili blok serca; w efekcie wszczepiono mi rozrusznik. Czy to zdarzenie można zakwalifikować jako wypadek przy pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pani przypadku należy zwrócić uwagę na treść ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 

  1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

Jak podnosi się w literaturze, stosownie za treścią art. 3 cytowanej powyżej ustawy, „aby zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy, muszą być łącznie spełnione następujące okoliczności. Zdarzenie musi:

 

  1. mieć charakter nagły;
  2. być wywołane przyczyną zewnętrzną;
  3. powodować uraz lub śmierć;
  4. nastąpić w związku z pracą w szczególności podczas lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, w czasie pozostawania dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy”*.

 

W mojej ocenie w chwili obecnej nie można mówić o urazie, chyba że jako taki będzie potraktowany uraz serca (w szerokim tego słowa znaczeniu). Pozwoli Pani, że na podstawie zawału serca – poprzez analogię – wskażę na okoliczności mające istotne znaczenia dla przedmiotowej sprawy.

 

Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 marca 2004 r. (sygn. II UK 381/03) „kwalifikacja zawału serca jako wypadku w drodze do pracy jest rezultatem oceny materiału dowodowego i ustaleń faktycznych w każdej konkretnej sprawie. Nie można więc zasadnie twierdzić, że zakwalifikowanie związanego z pracą i spowodowanego przyczyną zewnętrzną zdarzenia raz jako nagłego, innym razem jako pozbawionego tej cechy dowodzi rozbieżności w orzecznictwie sądów”.

 

O tym, czy zawał serca zostanie zakwalifikowany jako wypadek przy pracy, czy też nie, decydują konkretne okoliczności zdarzenia. Istotne zatem znaczenie ma to, czy zawał był skutkiem przyczyny zewnętrznej, czy też doszło do niego na skutek przyczyn wewnętrznych danej osoby, czyli jej choroby. Zgodnie z poglądem prezentowanym w orzecznictwie Sądu Najwyższego „zewnętrzną przyczyną sprawczą wypadku przy pracy może być każdy czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego, zdolny – w istniejących warunkach – wywołać szkodliwe skutki, w tym także pogorszyć stan zdrowia pracownika dotkniętego już schorzeniem samoistnym” (por. wyrok SN z dnia 18.08.1999 r., sygn. II UKN 87/99).

 

Aby ustalić, czy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy, jest ponadto konieczne wskazanie, że „w sytuacji, gdy podczas pracy pracownika cierpiącego na chorobę niedokrwienną serca wystąpiły dwa zdarzenia o charakterze przyczyny zewnętrznej, tj. stres psychiczny i wysiłek fizyczny, które ocenione osobno nie mogłyby stanowić przyczyny zewnętrznej wypadku przy pracy – zawału serca, wymaga oceny związek zachodzący między tymi zdarzeniami w takim sensie, czy stres psychiczny, który spowodował skurcz mięśni wieńcowych i niedokrwienie mięśnia serca, nie przyczynił się do powstania zawału wtedy, gdy pod wpływem wysiłku fizycznego może pogłębić się niedokrwienie mięśnia serca, a w jego wyniku nastąpił zawał” (por. wyrok SN z dnia 22 listopada 2000 r., sygn. akt II UKN 63/2000).

 

Kwalifikacja prawna bloku serca jako wypadku przy pracy wymaga wykazania, że przyczyna zewnętrzna tego zdarzenia pozostawała w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

 

Zewnętrzną przyczyną sprawczą wypadku przy pracy może być każdy czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego, zdolny – w istniejących warunkach – wywołać szkodliwe skutki, w tym także pogorszyć stan zdrowia pracownika dotkniętego już schorzeniem samoistnym (wyrok SN z dnia 18 sierpnia 1999 r., II UKN 87/99).

 

W Pani sprawie istotny jest także pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie (wyrok z dnia 22 lutego 2000 r., sygn. akt III AUa 864/99), zgodnie z którym „stres związany z wykonywaniem pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych jest cechą tych obowiązków i jako taki nie może być uznany za przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 1983 r. Nr 30 poz. 144 ze zm.), chyba że jest nadmierny i został spowodowany nadzwyczajnymi okolicznościami zaistniałymi w czasie i miejscu pracy”.

 

Reasumując: aby zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy, muszą być łącznie spełnione następujące okoliczności: zdarzenie musi mieć charakter nagły, musi być wywołane przyczyną zewnętrzną, musi powodować uraz lub śmierć, nastąpić w związku z pracą w szczególności podczas lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, w czasie pozostawania dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

O ile uraz może więc być wewnętrzny (np. uszkodzenie serca, którego konsekwencją było wszczepienie rozrusznika), o tyle niezbędne jest wykazanie przyczyny zewnętrznej wypadku, np. stresu.

 

 

 

 

* Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism, 2001-2006, LexPolonica, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl